Město nabízí pronájem kanceláře

Město Blansko pronajme nebytový prostor o celkové výměře 45,50 m² v přízemí budovy č.p. 149 na ul. Sadová 2, Blansko na pozemku parc. č. st. 174-zast. plocha a nádvoří v k.ú. Blansko.

Žádosti o pronájem musí obsahovat:

  • jednoduchý podnikatelský záměr
  • návrh nájemného v Kč/měsíc (min. nájemné musí činit 700 Kč/měsíc; nájemné je osvobozeno od DPH, energie jsou hrazeny zvlášť)
  • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstřík

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem “Sadová 2  – NEOTVIRAT“ do 19. února 2024 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

30. 1. 2024, 12:54 h | odbor správy a rozvoje města