Odbor správy a rozvoje města

   KONTAKT

Odbor správy a rozvoje města MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách: nám. Svobody 32/3, nám. Republiky 1316/1, Dvorská 2099/2
vedoucí odboru: Ing. Vítek Milan
kontakt: 516 775 196, 771 280 652, vitek@blansko.cz

kontakty: telefonní čísla, e-maily

Odbor správy a rozvoje města se člení na čtyři oddělení:

Samostatná působnost obce:

Kompletní správa movitého a nemovitého majetku města – koordinace investiční výstavby a rozvoje města, tvorba koncepce městské architektury a veřejné zeleně ve spolupráci s městským architektem, údržba stávajícího majetku, správy bytového a nebytového fondu,

Dotační agenda především pro oblast sportu, kulturní a zájmové činnosti.

Výkon zřizovatelských funkcí pro příspěvkové organizace z oblasti školství a kultury.

Zajištění vazeb mezi městem a jím založenými právnickými osobami.

Zajištění provozu a činnosti Městského klubu důchodců.

Spolupráce se zástupci jednotlivých částí města – podpora tzv. občanských aktivit.

Zabezpečování činností komisí Rady města Blansko:

  • komise dopravní

  • komise pro investice a územní rozvoj

  • komise bytová

  • komise pro občanské aktivity

  • komise pro zájmové činnosti a kulturu

  • komise sportovní

  • komise pro školství a vzdělávání

Výkon státní správy:

Státní správa na úseku školství – mateřské a základní školy v území ORP Blansko.

Správní řízení na úseku přestupků v oblasti školství pro území ORP Blansko.

Správa místního poplatku – poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného.

Správa loterií a jiných podobných her.

Evidence válečných hrobů na území ORP Blansko.

 

            aktualizováno: 2. 9. 2023, 12:56 h