Město nabízí pronájem nebytových prostor v Sadové ulici

Město Blansko nabízí k pronájmu nebytové prostory o celkové výměře 53,08 m2, které se nacházejí v I. nadzemním podlaží budovy čp. 149 na ul. Sadová 2, Blansko (pozemek parc. č. st. 174-zast. plocha v k.ú. Blansko)

Žádosti o pronájem musí obsahovat: jednoduchý podnikatelský záměr, návrh nájemného v Kč/m2/rok + platná sazba DPH (minimální výše nájemného musí činit 1.000 Kč/ m2/rok + platná sazba DPH) a kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku. Průkaz energetické náročnosti budovy je k nahlédnutí na odboru.

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „Sadová 2 – NEOTVÍRAT“ do 25. října 2021 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

6. 10. 2021, 10:38 h | odbor správy a rozvoje města