Domy zvláštního určení – podmínky a služby

9. října 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 4876×

Domy zvláštního určení řeší problematiku bytů určených pro osoby se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku. Žadatelem může být občan, kterému byl přiznán starobní nebo plný invalidní důchod a jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dále žadatelem může být příjemce starobního důchodu nad 65 let nebo plného invalidního důchodu, který potřebuje na základě zhodnocení ošetřujícího lékaře pro postupnou ztrátu soběstačnosti pomoc druhé osoby. Tuto problematiku upravuje zákon č. 102/ 1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem je o občana postaráno?

V domě s pečovatelskou službou jsou občanům po vzájemné dohodě poskytovány sociální služby formou pečovatelské služby, kterou zajišťuje odbor sociálních věcí Městského úřadu Blansko v rozsahu stanoveném v právních předpisech o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 182/1991 Sb., par. 49). Jedná se o úkony osobní hygieny, stravování, úklidu, praní a žehlení prádla, doprovod, nákupy a pochůzky, jednoduché ošetřovatelské úkony, ošetřování rukou, nohou, zástřih vlasů, holení, podání léků. Pečovatelky pracují v jednosměnném provozu. O sobotách a nedělích je klientům přivážena teplá strava.

Po dohodě s ošetřujícím lékařem má občan nárok i na poskytnutí zdravotní péče formou domácí ošetřovatelské služby, kterou indikuje ošetřující lékař na přechodnou dobu pro zhoršení jeho zdravotního stavu, pokud neindikuje hospitalizaci. V současné době jsou v Blansku dva domy s pečovatelskou službou (DPS). Na ulici 9. května 1 a na ulici Jasanová 24.

Jaké byty v těchto domech nejdete?

Převážně jednopokojové. Na DPS 9. května l je celkem 34 bytů, na ul. Jasanova 24 je celkem 17 bytů. Při pronajímání těchto bytů Městem Blansko které je vlastníkem, rada města schválila na 71. zasedání dne 23. 4. 2002 Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou.

Pravidla pro poskytování nájmu

Žádost o poskytnutí nájmu bytu v DPS si může podat občan ČR, který:

  1. je způsobilý k právním úkonům
  2. má trvalé bydliště v Blansku, nebo ve spádovém území pověřeného úřadu Blansko
  3. nemá dluhy na nájmu v bytě, který je majetkem města Blansko
  4. je poživatelem starobního nebo plného invalidného důchodu a jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby, nebo je ve věku 65 let a starší, u něhož lze předpokládat, že tuto pomoc bude potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti zhoršování zdravotní stavu a kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, poskytované v jeho dosavadním, méně kvalitním bytě

Procedurální postup při podávání žádosti

Tiskopisy žádostí je možné si vyzvednout na Městském úřadu Blansko, odboru sociálních věcí, oddělení sociální péče a služeb, náměstí Republiky 1, Blansko nebo přímo stáhnout z webových stránek města Blansko.

Zaevidování Vaší žádosti a bližší informace k umístění do DPS vám zajistí referent sociální péče paní Soňa Loffelmannová, kancelář č. 22 (přízemí budovy) tel. 516 485 107.

K žádosti jsou přiloženy následující doklady

  • informace o sociálním šetření, které provádí referent sociální péče bezprostředně po podání žádosti
  • vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele za účelem zhodnocení indikace či kontraindikace k přijetí do DPS
  • u osob zdravotně postižených mladšího věku posudek zdravotní indikace k přijetí vypracovaný jeho praktickým lékařem