Jeden ze tří pilířů sociální ochrany obyvatel

3. listopadu 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 5440×

Další zastavení, tentokráte s JUDr. Evou Ševčíkovou, vedoucí odboru státní sociální podpory. Před časem jsme se zastavili na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko. Už tehdy bylo upozorněno, že mnohdy dochází k záměně s odborem státní sociální podpory, který rovněž sídlí v budově na nám. Republiky (někdejší okresní úřad). A právě na tento odbor, tedy odbor státní sociální podpory, se dnes podíváme společně s jeho vedoucí JUDr. Evou Ševčíkovou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

JUDr. Eva Ševčíková
JUDr. Eva Ševčíková: „Dávky státní sociální
podpory jsou vypláceny do správního obvodu
někdejšího Okresního úřadu Blansko, tedy
pro 130 obcí.“ Foto: S. Mrázek

Úvodem si řekněme, že systém státní sociální podpory funguje od roku 1995 a jeho působnost byla svěřena okresním úřadům. V souvislosti s jejich zrušením přešla tato agenda pro období od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2004 na Městský úřad Blansko. Jeho správní obvod k výkonu státní správy na tomto úseku je shodný se správním obvodem bývalého Okresního úřadu Blansko, tzn. pro všech 130 obcí.

Jedná se o území rozsáhlé, a proto odbor zabezpečuje svou činnost prostřednictvím čtyř kontaktních míst: Blansko, Boskovice, Letovice a Adamov. Dostává se tak blíž lidem, což vedoucí odboru doplňuje:

„My naplňujeme podmínku být blíž lidem od počátku našeho fungování. Navíc vyjíždíme v určitých pravidelných intervalech do dalších čtyř míst, a to do Lomnice, Kunštátu, Velkých Opatovic a Olešnice. Územní členění se prolíná s naším členěním organizačním. Odbor má dvě oddělení. Oddělení dávek stručně řečeno zajišťuje bezprostřední styk s klienty a rozhoduje o dávkách až po poradenskou a konzultační činnost. Oddělení kontrolní a ekonomické se zabývá vlastní realizací výplat a veškerou činností s tím související přes činnost kontrolní až k zabezpečení vymáhání pohledávek a provádění exekucí na dávky SSP.“

Můžete se pokusit osvětlit rozdíly mezi Vaším odborem a odborem sociálních věcí?

„Musím začít obecněji. Systém sociální ochrany obyvatel je tvořen třemi základními pilíři a každý z nich je postaven na jiných principech...“

...promiňte, sociální ochrany?

„Ano, jde o systém sociální ochrany obyvatel, tedy systém, ve kterém všichni nějakým způsobem žijeme. Prvním a základním pilířem je sociální pojištění, sem náleží zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, hmotné zabezpečení. Druhým pilířem je právě státní sociální podpora, která je doplňkovým systémem a nástrojem rodinné politiky, a která umí reagovat na státem definované sociální situace. Třetím pilířem je sociální pomoc, nebo-li kompetence odboru sociálních věcí, který působí taktéž jako doplňkový systém a nastupuje v těch případech, kdy se občan ocitne v obtížné životní situaci. Takže první základní rozdíl je v tom, že jsme každý samostatný pilíř. Naše právní úprava je dána jedním základním zákonem — zákonem č. 117/1995 Sb., který již prošel několika novelami, a mnoha dalšími souvisejícími právními předpisy z různých oblastí.“

Ze zákona vyplývá v současné době vyplácení devíti dávek:

  • přídavek na dítě
  • sociální příplatek
  • příspěvek na bydlení
  • příspěvek na dopravu
  • rodičovský příspěvek
  • zaopatřovací příspěvek
  • dávky pěstounské péče, které se dále dělí na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla
  • porodné
  • pohřebné

Rozdíl mezi oběma odbory je však i ve správní oblasti, v níž působí...

„Velmi podstatný rozdíl je v tom, že dávky státní sociální podpory jsou vypláceny do správního obvodu někdejšího Okresního úřadu Blansko, tzn. včetně všech obcí Lomnicka a pro Březinu, tedy pro 130 obcí. Významným momentem je i to, že jsme čistým výkonem státní správy a výhradně přenesenou působností. Odbor sociálních věcí realizuje svoje úkoly jak v oblasti samostatné působnosti obce, tak v rámci přenesené působnosti, a to buď pro město Blansko, nebo jako pověřená obec pro 41 obcí či jako obec s rozšířenou působností pro 42 obcí. Poskytuje nejenom dávky, ale také služby. Převážná většina jím vyplácených dávek prochází přes rozpočet města, některé dávky mají fakultativní charakter, což znamená, že se zde uplatňuje institut správního uvážení a větší vůle v rozhodování. Naše dávky jsou čerpány přímo ze státního rozpočtu a námi vyplácené finanční prostředky neprochází rozpočtem města.“

Jak v případě podání žádosti k Vašemu odboru rozhodují majetkové poměry?

„V žádném případě nezkoumáme ani majetkové poměry ani schopnost osob zvýšit si příjmy vlastními silami. To nám ze zákona nepřísluší. Všechno se odvíjí od definovaných sociálních situací. Pokud jsou podmínky podle zákona naplněny, potom jsou naše dávky obligatorní — povinné, a musí být vyplaceny. Nemůžeme si dovolit uhnout.“

Říkáte, že nezkoumáte majetkové poměry. Podle čeho se tedy dávky stanovují?

„Celá konstrukce dávek, jejich výše i okruh příjemců se odvíjí od životního minima, v případě testovaných dávek je kritériem příjem rodiny. Jsou jen dvě výjimky. Jedná se o pohřebné, jehož výše je stanovena paušální částkou 5.000 Kč, a příspěvek na zakoupení motorového vozidla.“

Opravdu není žádná souvislost mezi oběma odbory?

„Jistěže ano, souvislostí je celá řada a odbory spolu úzce spolupracují. V prvé řadě je třeba říci, že dávky státní sociální podpory mají přednost před dávkami sociální pomoci. Tzn., že pokud si někdo na druhém odboru žádá např. o doplatek do životního minima, musí mít přednostně uplatněny a vyřešeny dávky naše. Nezbytná je i těsná spolupráce s oddělením péče o rodinu a dítě. Mohla bych samozřejmě pokračovat.“

Poskytujete dávky označené jako Porodné a Pohřebné. Nejsou snad v posledních letech dávky na pohřebné vyšší porodného?

„Je to otázka na místě. Ano, každým rokem pohřebné převyšuje porodné. V průběhu roku 2002 jsme vyplatili 919 dávek porodného a pro srovnání 1.153 dávek pohřebného. Rozdíly jsou každoročně přibližně stejné.“

A co bude dál — po 31. 3. 2004?

„Tyto věci jsou v běhu a je předčasné se k nim vyjadřovat. Nicméně mohu říci, že novela zákona o státní sociální podpoře je součástí reformy veřejných financí. Zákon je po třetím čtení na cestě do Senátu. Novela obsahuje návrh, aby agenda našich dávek byla převedena pod úřady práce. Chystají se samozřejmě i změny v dávkách úsporného charakteru.“

Na závěr snad několik čísel dokazujících, kolik státních prostředků je na dávky v devíti kapitolách vypláceno. Podíváme se jen na souhrnné údaje. Celkově bylo v loňském roce vyplaceno 502.971 dávek, což bylo o 8.090 dávek méně než v roce 2001. Finančních prostředků bylo v loňském roce 2002 vyplaceno 382.338.000 Kč. Vedoucí odboru dodává:
„V roce 2002 bylo od roku 1996 zatím vyplaceno nejvíce finančních prostředků. Rozhodujícím faktorem, který finanční nárůst způsobil, bylo zvýšení částek životního minima od 1. 10. 2001, nárůst však souvisí i se zvyšujícím se procentem nezaměstnaných osob.“