Pozvánka na zasedání zastupitelstva

12. prosince 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 3994×

9. zasedání Zastupitelstva města Blansko se koná v pondělí 15. 12. 2003 ve 13.00 h ve velké zasedací místnosti budovy městského úřadu na nám. Republiky 1. Jednání zastupitelstva je přístupné široké veřejnosti. Návrh programu...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

1. Zahájení
2. Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva města
3. Prodej pozemků
4. Výkup pozemků
5. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
6. Pořízení změny ÚPn SÚ Blansko
7. Založení organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a její zřizovací listina
8. Obecně závazná vyhláška o znaku a praporu města Blanska
9. Záměr převodu nemovitosti od státu na město
10. Dohody o uznání závazku
11. Odprodej — nebytový prostor nám. Míru
12. Odprodej — pozemek parc. č. 242 — zast. pl. včetně budovy bez č. p. na tomto pozemku
13. Odprodej — Komenského 20
14. Žádost o neuplatnění předkupního práva
15. Dohoda o narovnání se SITA Moravia
16. Zástavba Wanklova náměstí v Blansku „Polyfunkčním objektem“
17. Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2001
18. Vyhláška o hospodaření s byty v majetku města
19. Přistoupení města Blansko k Integrovanému dopravnímu systému Jihomoravského kraje
20. Rozpočtové provizorium Města Blansko na I. Q 2004
21. Delegace pravomocí
22. Rozpočtová opatření
23. Odpisy pohledávek
24. Vyhláška o místních poplatcích
25. Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
26. Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
27. Vyhláška Statut fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku
28. Půjčka Technickým službám Blansko, s. r. o.
29. Přistoupení k závazku
30. Personální záležitosti výborů
31. Vodní hospodářství — Smlouva o spolupráci
32. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
33. Interpelace