Spalování rostlinných materiálů na otevřených ohništích

1. prosince 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 4555×

Po sklizni plodů připravují zahrádkáři své pozemky na přezimování a činí kroky k zajištění úrody i v příštím roce. Při úklidu záhonů, travních porostů a prořezávání dřevin vzniká určité množství rostlinného odpadu, který nelze zkompostovat anebo jiným způsobem smysluplně na zahradě využít.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jednou z možností, jak se tohoto nepotřebného odpadu zbavit, je uložit jej do příslušných sběrných nádob k odvozu oprávněnou osobou anebo předmětný odpad odvézt do sběrného dvora, pokud je tento v dané obci vybudován. Běžnější metodou likvidace uvedeného odpadu je jeho spalování, při kterém může docházet k obtěžování jiných lidí kouřem.

Čím je spalování odpadů ze zahrádek legislativně upraveno?

Spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích se řídí zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v jeho platném znění. Na otevřených ohništích lze spalovat pouze suché rostlinné materiály, které nesmějí být kontaminovány chemickými látkami a tyto chemické látky nesmějí být ani ke spalovanému materiálu, např. z důvodu lepšího hoření, přidávány. Obecně by mělo být spalování rostlinných materiálů prováděno za dobrých rozptylových podmínek, tedy za bezvětrného suchého počasí. Ohniště by mělo být zvoleno tak, aby nedocházelo k bezprostřednímu obtěžování kouřem přilehlých pozemků a při spalování by měly být dodržovány základní požárně bezpečnostní zásady.

Před spalováním rostlinných materiálů je žádoucí se informovat na příslušném obecním úřadě, zda ke zmíněnému spalování nestanovil konkrétní podmínky, které by přihlížely k hustotě obytné zástavby, vegetačnímu období, klimatu a stavu ovzduší v jeho územním obvodu.