Odbor obecní živnostenský úřad představuje v první části jeho vedoucí Ing. Jaroslav Bárta

22. prosince 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 4469×

Bývávaly dva živnostenské úřady: okresní a obecní. Přišly však změny, o nichž si popovídáme, jakož i o činnosti Odboru obecní živnostenský úřad, s jeho vedoucím Ing. Jaroslavem Bártou. Debatujeme v jeho kanceláři v budově na nám. Republiky, kde odbor sídlí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ing. Jaroslav Bárta
Ing. Jaroslav Bárta: „O podnikání je
stále zájem. Přibývá jak živností,
tak podnikatelů.“ Foto: J. Parma

„Dá se říci,“ říká Ing. J. Bárta, „že po reformě veřejné správy k 1. 1. 2003 došlo ke zjednodušení. Spojily se dva úřady, a to okresní a obecní živnostenský úřad, a výsledek je ten, že si podnikatel vyřídí všechny záležitosti na jednom místě, ať jde o živnosti volné, řemeslné, koncesované nebo vázané.“

Působnost odboru je v regionu?

„Působnost našeho odboru je, obrazně řečeno, pro jižní část bývalého okresu Blansko. Snažili jsme se odbor postavit tak, aby prostředí bylo spíš nadstandardní, registrátoři, kteří jednají se stranami, mají samostatné kanceláře, kde je určité soukromí k vyřízení záležitostí.“

Zájem o podnikání byl před několika roky obrovský. Trvá?

„O podnikání je stále zájem. Přibývá jak počtu živností, tak podnikatelů. Zhruba je to asi 8.500 subjektů, z toho zhruba 850 právnických osob, zejména společností s ručením omezeným a akciových společností. Počet živností je samozřejmě vyšší, protože jeden podnikatel má více živností. Dá se odhadnout, že je asi přes 16.000 oprávnění.“

Jaká je hlavní činnost odboru obecní živnostenský úřad?

„Činnost úřadu se dá rozdělit na více oblastí. První z nich je ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi podnikatelem, jedná se tedy o vydání oprávnění. To je standardní činnost úřadu od roku 1992, kdy vznikl, která se stále zvětšuje. Přibývá podnikatelů, databáze se stále plní, provádějí se různé změny, neboť podnikatelé provozovny zřizují, ruší, přerušují činnosti, mění statutární orgány, žádají další oprávnění, prostě tak, jak reagují na podmínky trhu. Podnikatelé se i stěhují, takže je třeba postupovat podklady na jiné úřady, v evidenci máme i tzv. cizí podnikatele, kteří mají jiné bydliště, ale podnikají na našem území. Úřad má velkou působnost.“

Další z činností?

„Další činnost je kontrolní. Naše oddělení kontroly provádí soustavnou kontrolu podnikatelů. Na našem správním území však působí i další kontrolní orgány, třeba obchodní inspekce, úřad práce, finanční úřad, veterinární správa, hygiena, potravinářská inspekce, cizinecká policie, inspektorát bezpečnosti práce. Všichni provádějí vlastní kontrolní činnost, mají svoje kompetence, které nepřísluší živnostenskému úřadu.“

Takže váš odbor není „všemocný“, jak se někdy mnozí domnívají?

„Veřejnost si opravdu někdy mylně myslí, že živnostenský úřad má v kompetenci posuzovat všechno. My kontrolujeme svoje záležitosti. Pokud však podnikatel kterýkoliv právní předpis poruší a příslušný orgán nám tuto skutečnost sdělí, tak můžeme sáhnout až k nejzávažnějšímu postihu, tedy ke zrušení oprávnění k podnikání.“

Jaký je postup při zjištěné závadě?

„Když nastane porušení zákona, tak nejdříve správní orgán ukládá pokutu, aby došlo k nápravě. Druhou možností je pozastavení činnosti a až třetí stupeň postihu je zrušení oprávnění. Funguje to tedy tak, že správní orgány, pokud případ nezlikvidují uložením pokuty, mají možnost oslovit živnostenský úřad k dalšímu řízení.“

Jaká jsou nejčastější zjištěná porušení zákonných předpisů?

„Nejčastější porušení živnostenského zákona spočívá zejména v tom, že podnikatelé neplní oznamovací povinnost, tzn., že neoznamují změny týkající se jejich podnikání, další porušení jsou v označování provozoven, což je důležitá věc z titulu adresnosti v případě reklamací atd., nejsou hlášeny změny ve statutárních orgánech. Uložili jsme i pokutu za porušení zákona na ochranu spotřebitele.“

Vydáváním povolení a kontrolami zřejmě není výčet činností odboru vyčerpán?

„Poslední činností úřadu je živnostenský rejstřík. Data, která pořizujeme, jsou on-line nahrávána v Praze a veřejnosti je pak přístupný živnostenský rejstřík. Obsahuje samozřejmě data určená pro veřejnost. Rejstřík však má i neveřejnou část, která je využívána zejména soudy v případě soudních sporů, Policií ČR, exekutory, také při výběrových řízeních, pokud je u nich podmínkou výpis z živnostenského rejstříku a dalších jednáních.“

Činnost odboru je víc než rozsáhlá, takže se k ní ještě vrátíme, ale dnes si alespoň řekněme, co nového podnikatele čeká po Novém roce. Jsou snad nějaké změny?

„Stále dochází ke změnám. Mohu upozornit na změny v podnikání v nákladní motorové dopravě nad 3,5 tuny. Od 1. 1. 2004 bude povinnost mít pro toto podnikání tzv. finanční způsobilost. Pro současné podnikatele bude přechodné období od 1. 1. do 31. 7. 2004, kdy ji budou muset doložit, samozřejmě noví podnikatelé již musí finanční způsobilost mít.“

Co znamená finanční způsobilost?

„Finanční způsobilost spočívá v tom, že podnikatel prokazuje nějakým svým majetkem, že je schopen činnost provozovat. Podmínka platí pro celou dobu podnikání. Povolení vystavuje dopravní úřad Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.“

Ještě něco dalšího?

„Stát od 1. 1. 2004 zpřísnil podnikání v oblasti lihu tím, že výrobu lihovin a alkoholických nápojů studenou cestou přeřadil z volné živnosti do koncesované a stanovil poměrně přísné podmínky, za jakých se může provozovat. Zase bude přechodné období, kdy podnikatelé budou muset předložit doklady, jimiž prokáží odbornou způsobilost atd. Tradiční pěstitelské pálení zůstává stále jako volná živnost na základě platné licence ministerstva zemědělství. Dojde také ke změnám ve stavebnictví a projektové činnosti.“