Vydávání cestovních dokladů pro nezletilé děti

31. května 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 10231×

Cestovní pas se vydává s územní platností do všech států světa s dobou platnosti na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, cestovní pas bez strojově čitelné zóny se vydává s platností na 1 rok. Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa jeho trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let žádost podává a vyhotovený cestovní doklad (CD) přebírá zákonný zástupce.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Při vydávání prvního cestovního dokladu je občan povinen prokázat státní občanství ČR. Jedním z dokladů, kterými lze státní občanství ČR prokázat, je kromě občanského průkazu, který nezletilí mladší 15 let ještě nevlastní, osvědčení o státním občanství ČR. O vydání tohoto dokladu požádá jeden ze zákonných zástupců nezletilého prostřednictvím matričního úřadu podle místa trvalého pobytu.

K žádosti o vydání tohoto dokladu předloží zákonný zástupce svůj průkaz totožnosti, rodný list nezletilého, oddací list, případně i rodné listy rodičů nezletilého. Osvědčení o státním občanství ČR vydává Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, kterému je žádost postoupena, a ten má ze zákona na zpracování žádosti a vydání dokladu lhůtu 30 dnů. Až po zaslání osvědčení o státním občanství ČR k rukám žadatele zákonného zástupce nezletilého může tento teprve podat žádost o vydání cestovního dokladu, kdy výrobní lhůta CD je ze zákona rovněž 30 dnů (zpracování a výroba dokladu ve Státní tiskárně cenin v Praze).

Vzhledem k těmto lhůtám a nemožnosti je jakkoliv zkrátit (mimo vydání cest. dokladu bez strojově čitelné zóny, kde však platnost dokladu je jeden rok) se žadatel dostává do časové tísně.

Zákon pamatuje i na tyto situace a občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Cestovní doklad bez strojově čitelné zóny a cestovní průkaz se vydává a zpracovává u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve zkrácené lhůtě, dle domluvy s pracovnicemi úseku cestovních dokladů.

K žádostem je nutno doložit tyto doklady:

1. Cestovní pas se strojově čitelnou zónou
a) fotografie 1 ks
b) doklad o státním občanství ČR
c) rodný list nezletilého dítěte
d) OP zákonného zástupce
Správní poplatek za vydání CD činí pro občana mladšího 15 let 50 Kč. Správní poplatek za vydání CD činí pro občana staršího 15 let 200 Kč.

2. Cestovní pas bez strojové čitelné zóny
a) fotografie 2 ks
b) doklad o státním občanství ČR
c) rodný list nezletilého dítěte
d) OP zákonného zástupce
Správní poplatek za vydání CD činí 600 Kč.

3. Cestovní průkaz (CP)
a) fotografie 2 ks
b) rodný list nezletilého dítěte
c) OP zákonného zástupce
d) oddací list rodičů nebo rodný list zákonného zástupce
Správní poplatek za vydání CP činí 200 Kč.

Budou-li tedy vaše děti cestovat v letošním roce do zahraničí bez vašeho doprovodu, kdy je dostačující záznam o dítěti mladším patnácti let v cestovních dokladu rodiče, podejte žádost o vydání cestovního dokladu s dostatečným časovým předstihem.

1. září 2006 nabude účinnosti zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů. Podmínky k vydání cestovních dokladů budou zcela jiné, poněvadž se začnou vydávat cestovní doklady s biometrickými údaji. Informace o tomto zákoně vám podáme s dostatečným časovým předstihem.