Případ „Skácená lípa“ je snad již ukončen

2. května 2006, ostatní, přečteno: 3914×

Je jistě dobré, že občané sledují dění kolem sebe. Méně dobré už je, že se některé případy stále a stále vracejí, i když byly vysvětleny. Třeba případ „Skácená lípa pod Sanatorkou“, tedy na pozemku p. č. 818/2. Svoje vyjádření již ve Zpravodaji města Blanska podal odbor životního prostředí, přesto se neustále objevují „zaručené“ informace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Především o podivném rozhodnutí odboru, aby byl v Blansku vykácený strom nahrazen nově vysazenou dřevinou na Jedovnicku. Proto jsme opět zašli na odbor životního prostředí a poprosili o vyjádření PhDr. Jaroslava Konečného z oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství.

Popravdě řečeno, příliš jsme ani nemluvili, protože k vysvětlení určitě postačí písemný materiál. Nejdříve ocituji odst. 1 z § 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: Náhradní výsadba a odvody. Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let (zvýrazněný text – ar).

Přesně podle této zákonné normy odbor životního prostředí postupoval. A žadateli uložil: Do 30. 6. 2006 předloží žadatelé zdejšímu odboru k posouzení zpracovanou studii ozelenění pozemku p. č. 818/2 v k. ú. Blansko včetně výčtu dřevin určených k provedení náhradní výsadby; výsadba dřevin bude provedena na pozemku p. č. 818/2 v k. ú. Blansko dle zpracované studie ozelenění před kolaudací stavby rodinného domku žadatelů;

Zde citaci přeruším s tím, že upozorním na zvýrazněné slůvko může ve výše uvedeném znění § 9. Může totiž znamená, že odbor ani nemusí náhradní výsadbu nařídit, přesto tak učinil a navíc ještě ve svém rozhodnutí uvedl, že ukládá žadateli: Výsadbu 1 ks lípy malolisté s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí 12 – 14 cm na pozemku p. č. 950/1 v k. ú. Jedovnice dle pokynu pracovníka odboru ochrany přírody; výsadbu 1 ks lípy malolisté provést do konce roku 2006, o nově vysazenou dřevinu budou žadatelé pečovat po dobu dvou let od vysazení.

K poslednímu bodu si opět dovoluji upozornit na druhé slůvko může v § 9. Je tedy mylné tvrzení, které se objevuje, že byla nařízena náhradní výsadba pouze u Jedovnic, ale tam jde o výsadbu navíc. Jak dále upozornil PhDr. Jaroslav Konečný, odbor může nařídit náhradní výsadbu v celém obvodu své působnosti. Jedovnice a jejich okolí do něho spadají.

Domnívám se, že pracovníci odboru životního prostředí postupovali naprosto v souladu se zákonem a s vysokou znalostí věcí.