Nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – 2. část

3. listopadu 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3951×

Základní pojmy jsou upraveny v § 2 stavebního zákona. Zde jsou některé z nich.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti.

Stavebním podnikatelem je osoba oprávněná provádění stavebních nebo montážních prací jako předmět své činnosti. Stavebním dozorem je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel užití a dobu trvání.

Změnou v území je změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb a jejich změn.

Změnou dokončené stavby je:

 • nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
 • přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,
 • stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

Koridorem je plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy.

Veřejnou infrastrukturou jsou pozemky, stavby, zařízení, a to:

 • dopravní infrastruktura (například pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, letiště
  a s nimi související zařízení)
 • technická infrastruktura (například vodovody, vodojemy, kanalizace, energetické vedení, veřejné komunikační sítě, produktovody)
 • občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu veřejnou
  správu ochranu obyvatelstva
 • veřejné prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Tento výčet základních pojmů „nového stavebního zákona“ není úplný a je spíše určen pro srovnání se „starým zákonem“. Některé pojmy se opakují, další se zpřesňují, ale také se zavádějí úplně nové pojmy.

Další pokračování tématu „nový stavební zákon“ se bude zabývat částí druhou „výkon
veřejné správy“.