Výběrové řízení na funkci matrikář/ka

20. srpna 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 6305×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci matrikář/ka v oddělení správním odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další požadované předpoklady:

 • komunikativní osobnost
 • znalost správního řádu
 • znalost zákonů při správě matrik a státního občanství
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství výhodou
 • prokázaná odborná způsobilost matrikáře podle zákona č. 301/2000 Sb. výhodou
 • zkouška dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, výhodou
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • časová flexibilita
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalost angličtiny nebo němčiny výhodou

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 1. 10. 2007 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími, platová třída 8

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 7. 9. 2007

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „VNV – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.