Dobrodružství mění dětem život

16. února 2008, zprávy z MěÚ, přečteno: 4703×

Třicet jedna dětí z rodin klientů Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko se účastnilo během loňského roku akcí v rámci projektu prevence kriminality. K jeho vzniku vedla snaha řešit nepříznivý stav v oblasti kriminality a dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže. Aktivity jsou cíleně určeny dětem tzv. vyžadujících zvýšenou pozornost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí jsou takto zařazeny děti s problémovým chováním typu záškoláctví, vandalismus, krádeže, útěky z domova, zneužívání návykových látek a podobně.

Za cíle projektu si realizátoři kladou změnu negativních postojů zúčastněných dětí, inspiraci k aktivnímu trávení jejich volného času, pomoc při hledání místa v rodině, vrstevníky, škole, společnosti.

Podnětem k páchání trestné činnosti či zneužívání návykových látek bývá často touha po neobyčejných zážitcích. Aktivity zahrnuté do realizace tohoto projektu vytvářejí jistou alternativu možnosti prožitků a zkušeností obsahující také prvek dobrodružství, romantiky a často i určitého pocitu rizika. Program proto nebyl nahodile nazván DOBRODRUŽSTVÍ 2007. Zahrnoval tři víkendové akce s náplní speleologie, lanových aktivit a jízdy na koních a týdenní tábor na vodácké základně na řece Sázavě. Projekt od jeho vzniku v roce 2001 v outdoorové části zajišťuje Sdružení HORIZONT, o.s. Provázanost a součinnost s pracovníky odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko je zabezpečena přímou účastí kurátorů pro mládež, kteří jsou součástí týmu dobrovolných pracovníků sdružení.

Úspěšnost projektu je měřena nejen sledováním pozitivních změn v chování dětí, posunu v jejich životních hodnotách, ale také zpětnou vazbou od rodičů a hlavně samotných účastníků. Ta je také vyjádřena opakovaným zájmem o účast v příštích programech. V roce 2007 byly kapacitní možnosti akcí, v návaznosti na zájem účastníků, naplněny na naprosté maximum. Opakovaně se zúčastnilo 20 dětí z toho 7 dětí využilo možnost účasti na všech čtyřech akcích organizovaných v průběhu roku.

Dalším specifikem je skutečnost, že rodiče některých dětí by obdobnou běžnou aktivitu (typu pobyt na táboře, horách...) finančně nebyli ochotni či nemohli hradit. Proto byla akce podpořena z rozpočtu Města Blansko a navíc se podařilo získat dotaci ve výši 65.000 Kč z rozpočtu JmK. Vzhledem k úspěšnému dosavadnímu průběhu, byla také na rok 2008 podána žádost o poskytnutí dotace na další realizaci tohoto projektu prevence kriminality z rozpočtu JmK.