Ochrana ovzduší

27. února 2008, zprávy z MěÚ, přečteno: 4948×

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko eviduje ve svém správním území celkem 107 provozovatelů středních zdrojů znečišťování ovzduší, 31 z nich v minulém roce vyměřil poplatky ve výši 66.500 Kč a zálohy na poplatky ve výši 46.500 Kč.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na území města Blanska je zpoplatňováno celkem 13 provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší, kterým odbor životního prostředí za rok 2007 vyměřil poplatky ve výši 12.100 Kč. Zpoplatňovány jsou emise těkavých organických látek a tuhých znečišťujících látek u zdrojů, které slouží výhradně k podnikatelské činnosti.

Velkým problémem se v současné době jeví neklesající emise prachových částic, které pocházejí především z lokálních topenišť a z provozu automobilů. Tento trend se netýká pouze průmyslových oblastí a velkých měst, ale i malých obcí, kde občané používají k topení nekvalitní paliva nebo dokonce spalují odpady v kotlích, které jsou staré někdy i několik desítek let a často bývají ve špatném technickém stavu.

Z tohoto důvodu hodlá Ministerstvo životního prostředí nejpozději do konce roku 2008 vypracovat novelu zákona o ovzduší, kterou by stanovilo emisní i technické parametry pro malé stacionární spalovací zdroje, aby tak došlo k omezení znečišťování ovzduší i z těchto spalovacích zařízení – tedy i z domácích kamen či kotlů pro ústřední vytápění.

Spalovací zařízení, která by určené parametry nesplňovala, by se neměla po 1. lednu 2014 používat. Stejně tak by se měly postupně zpřísnit požadavky na kvalitu paliv – nekvalitní paliva by do roku 2014 zmizela z trhu a lidé by tak neměli mít možnost je ani koupit.