Odbor životního prostředí: loni 80 povolení na vodní stavby

27. února 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3874×

Na odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko působí vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad, který povoluje a kolauduje stavby, které jsou dle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) definovány jako vodní díla.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se zejména o stavby vodních nádrží, vodovodních a kanalizačních řadů, čistíren odpadních vod, studní, stavby na ochranu před povodněmi, k využití vodní energie, úpravy koryt vodních toků, a jiné stavby, ke kterým je potřebné povolení k nakládání s vodami.

Na úseku „čisté vody“ bylo za rok 2009 vydáno celkem 820 rozhodnutí – z toho:

 • 510 rozhodnutí k legalizaci starých studní a povolení odběru podzemní vody
 • 44 kolaudačních rozhodnutí a kolaudačních souhlasů
 • 28 vodoprávních souhlasů týkajících se staveb v korytech vodních toků nebo s nimi sousedících a dále staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • 80 stavebních povolení (vodovodní řady, kanalizační řady, vrty pro tepelná čerpadla, nové studny, vodní nádrže)

Zbývající rozhodnutí se týkají povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod, schválení manipulačních řádů, rozhodnutí v pochybnostech (určení koryt vodních toků), změn rozhodnutí .

Nejvýznamnější povolené stavby:

 • napojení vodovodu Městyse Ostrov u Macochy na skupinový vodovod Jedovnice
 • Černá Hora – Bořitov, propojení vodovodů
 • Spešov – napojení vodního zdroje Skřivani na přivaděč Bořitov – Spešov
 • Optimalizace vodovodní sítě Hořice – Rozšíření a rekonstrukce vodovodu
 • Blansko – úprava tlaku ve vodovodní síti Těchov na normované hodnoty
 • oprava a odbahnění nádrže Jižní portál – Újezd u Černé Hory
 • Křtiny revitalizace Nivy ledárna.   
 • vodní nádrž Kuničky – zvýšení zabezpečenosti při povodních (Obec Kuničky)
 • Svitava, Spešov – ochranné hráze (Povodí Moravy, s. p.)
 • Ostrov u Macochy – revitalizace Lopače a protipovodňová opatření (Městys Ostrov u Macochy)