Nový zákon upravuje oblast spotřebitelských úvěrů

14. června 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3168×

Dne 20.05.2010 vstoupil v platnost zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Nový zákon nahradí stávající právní úpravu, která již neodpovídá současnému vývoji úvěrových produktů nabízených spotřebitelům na trhu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cílem zákona je dosažení harmonizace spotřebitelského trhu v rámci Společenství, zákon převádí do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru. Zákon posiluje důvěru a právní jistoty spotřebitelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, zejména v oblasti přeshraničních transakcí.

Těžiště nové právní úpravy spočívá zejména ve výčtu informací, které je věřitel, případně zprostředkovatel, povinen poskytnout spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, v samotné smlouvě a během plnění smlouvy. Včasné a úplné informace jsou nezbytným předpokladem pro to, aby spotřebitel mohl činit kvalifikovaná rozhodnutí. Spotřebitel musí být schopen správně posoudit, zda nabídka odpovídá jeho potřebám a aktuální finanční situaci. Novinkou oproti stávající právní úpravě je povinnost věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Smyslem zakotvení tohoto jinak přirozeného zájmu poskytovatele úvěru je ochrana spotřebitelů před rizikovými úvěry a dále ochrana společnosti před rostoucí zadlužeností domácností.

Nový zákon nabude účinnosti od 1. ledna 2011 a stávající právní úprava bude tímto zákonem nahrazena. Součástí návrhu zákona je i změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), kterou se mění podmínky pro provozování živnosti nebankovních věřitelů a zprostředkovatelů. Zároveň umožní lépe evidovat subjekty poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr a přispěje k provádění účinnější kontroly nad těmito subjekty.

Tuto činnost, vykonávanou dosud jako živnost volnou, budou moci nadále provozovat pouze na základě oprávnění k provozování živnosti vázané s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. Zákon stanovuje jednoleté přechodné období pro splnění příslušných podmínek živnostenského zákona.