Výběrové řízení na vedoucí/ho oddělení sociální pomoci

22. června 2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 3454×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí oddělení sociální pomoci v odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

Další požadované předpoklady:

 • organizační schopnosti

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

 • zkušenosti s vedením kolektivu výhodou

 • dobrá znalost právních předpisů v oblasti sociální pomoci, a to zejména zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákona o státní sociální podpoře a přehled o souvisejících právních předpisech

 • znalost správního řádu

 • znalost práce na PC

 • řidičský průkaz sk. B

 • praxe ve veřejné správě vítána

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou do 15.02.2015, nástup k 01.11.2012 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 31.07.2012

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SOC – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Josef Kupčík

 

   vložil: Josef Hejč, zaměstnanec / odbor hospodářské správy