Výběrové řízení na pronájem bytu 2+1 v přízemí ZŠ Salmovy

13. srpna 2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 3484×

Město Blansko v souladu se Směrnicí č. 2/2011 o hospodaření s byty v majetku Města Blansko a na základě usnesení č. 60 z 32. schůze rady města konané dne 15. 05. 2012 vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu v přízemí ZŠ Salmova, Blansko o velikosti 2+1.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Byt má  výměry: kuchyň – 8,90 m2, pokoje 15,40 m2 a 24,10 m2, předsíň 12,30 m2, koupelna 3,60 m2, WC 1,90 m2 , balkon 5,00 m2 .

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s tím, že v případě plnění smlouvy bude automaticky prodlužována. V případě požadavku školy na obsazení služebního bytu nebude nájemní smlouva prodloužena. Po ukončení nájmu město nebude přidělovat náhradní byt.

Prohlídku bytu je možné domluvit na odboru komunální údržby MěÚ Blansko – telefon 516 775 152, 602 533 894. 

Zájemce o pronájem bytu musí splňovat následující podmínky:

 • do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané ČR s trvalým i skutečným pobytem na území města Blanska starší 18 let

 • zájemce nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem, nájemcem nebo spolunájemcem jiného bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení.

 • pokud je zájemce nájemcem bytu v majetku města, musí se písemně zavázat, že v případě získání bytu ve výběrovém řízení původní byt vrátí.

 • zájemce nebo manžel, manželka, druh, družka nesmí být dlužníkem ve vztahu k městu

 • zájemce nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy

Žádost o pronájem bytu musí obsahovat:

 • nabídku nájemného, přičemž minimální nájem musí činit 56 Kč/m2/měsíc

 • zájemce stručně popíše svoji současnou bytovou situaci i způsob, jak bude řešit vlastní bydlení po neprodloužení nájemní smlouvy

 • zájemce doloží čestné prohlášení, že nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy (tzn., že žadateli neskončil nájemní poměr k bytu výpovědí pronajímatele za porušování dobrých mravů v domě nebo porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu nebo neužívání bytu)

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „2+1 – ZŠ Salmova, Blansko“ do 17.09.2012 do 16:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže:

 • zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením

 • nesplňuje výše uvedené podmínky

 • žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení

Bližší informace podá M. Kučerová (516 775 151), Ing. Peterková (516 775 132).

odbor komunální údržby