Jak rekapituluje rok 2012 vedení města a ředitelé jeho příspěvkových organizací?

8. února 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2858×

Rok se s rokem sešel a máme tu již únor. Je tedy na místě, abychom požádali vedení města Blanska a ředitele jeho neziskových organizací o rekapitulaci roku 2012 a nastínění jejich plánů, představ a priorit v roce stávajícím.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Všem zúčastněným jsme položili následující otázky:

 • Co pro vás znamenal předchozí rok, byl z Vašeho pohledu úspěšným?
 • Jaké zásadní akce plánujete na letošek? Na co se můžeme těšit?

A jaké byly odpovědi jednotlivých dotázaných?

Ing. Lubomír Toufar, starosta města

 • Pro mě osobně a myslím, že i pro město byl rok 2012 úspěšný. Město hospodařilo s přebytkem necelých 35 mil. Kč. Z nejvýznamnějších akcí byla dokončena rekonstrukce zámku (9,1 mil. Kč), byla realizována II. etapa regenerace sídliště Sever (4,8 mil. Kč), město zakoupilo areál pro technické služby (15 mil. Kč), dále došlo k revitalizaci bytových domů (18 mil. Kč), výstavbě autobusových zastávek u Svazarmu (2 mil. Kč), nového děstského hřiště na Zborovcích (1,5 mil. Kč), přístavbě Městského klubu důchodců (2,6 mil. Kč) a rekonstrukci obřadní síně (1,7 mil. Kč). Z oprav lze uvést např. sanaci budovy ZŠ Rodkovského (0,5 mil. Kč), opravu chodníku Klepačov (0,4 mil. Kč), odvlhčení haly zimního stadionu (1,4 mil. Kč), opravu protipožární opony a elektroinstalace na jevišti Dělnického domu (0,8 mil. Kč) apod.
 • V Blansku jsme poprvé schvalovali rozpočet na rok 2013 v prosinci 2012. Čili rozpočet je již schválen, a to jako vyrovnaný a na kapitálové výdaje je určena částka 82,5 mil. Kč. Z nejdůležitějších investičních akcí bych rád jmenoval např. komplexní zateplení ZŠ Salmova za 27 mil. Kč, regeneraci sídliště Sever III. etapu za 9 mil. Kč, cyklostezku Ráječko-Blansko a pokračování cyklostezky IV. etapou od Zborováka k hlavnímu nádraží ČD celkem za 8 mil. Kč. Všechny tyto akce jsou dotační, tudíž město se bude podílet na jejich dofinacování. Stejně jako v předchozích dvou letech bude pokračováno v revitalizaci bytových domů ve vlastnictví a ve spoluvlastnictví plně z prostředků města v částce 14 mil. Kč. Dále se počítá s vybudováním parkoviště u Aquaparku za 2,4 mil. Kč, revitalizací zeleně v parcích za 1,9 mil. Kč, dokončením rozšíření hřbitova za 1 mil. Kč a veřejného osvětlení za 1,5 mil. Kč. Z větších oprav se bude jednat o rekonstrukci suterénu v budově radnice za 4 mil. Kč, výměnu radničních oken za 1 mil. Kč nebo opravu místní komunikace Masarykova za 4,5 mil. Kč. Zahájena bude i akce „Průtah Lažánky“, kde větší část finacuje vlastník komunikace tj. Jihomoravský kraj a město Blansko pak chodníky a infrastrukturu svého majetku. Intenzivně se pracuje na realizaci parkoviště u hlavního nádraží, aby celá akce byla zahájena ještě v roce 2013. Město chce řešit střed města spolu s hotelem Dukla, a proto zveřejnilo záměr pro developery ke zpracování územní studie řešení jak hotelu Dukla, tak okolních pozemků o celkové výměře cca 9000 m2. V závěrečné fázi je „Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023“, který bude schvalován v zastupitelstva města v únoru t.r.

Ing. Bc. Jiří Crha, 1. místostarosta města

 • Na hodnocení roku 2012 budu pohlížet z pohledu svých kompetencí, svěřených mi zastupitelstvem města. Ve městě Blansku mám na starosti školství, kulturu a sport, dále pak komunální údržbu, do níž spadá oprava komunikací, údržba bytového fondu. I přes ekonomické problémy, které se promítají do příjmové stránky všech měst a obcí, hodnotím předchozí rok v oblastech, které mám na starosti jako úspěšný. V oblasti školství jsme pracovali na snižování energetické náročnosti škol, kam patří zejména výměna oken. Dále byla realizována oprava střechy na ZŠ Erbenova apod. V kulturní oblasti pokračoval trend pořádání tradičních akcí na veřejném prostranství, jako např. vítání nového roku ohňostrojem, Pálení čarodějnic v rekreační oblasti Palava, Historický jarmark spojený s oslavou Dne dětí v zámeckém parku, blanenské Vítání sv. Martina, rozsvěcení vánočního stromu aj. V oblasti sportu bych rád zmínil rekonstrukci šaten pro sportovce na ulici Mlýnská, terénní a povrchové úpravy hřiště na téže ulici a  rekonstrukci travnatého hřiště na ulici Údolní. Za zmínku stojí jistě i  „Půlmaraton Moravským krasem“, což je akce celostátního významu. Co se týče oblasti komunální údržby došlo ke kompletní rekonstrukci ulic Palackého a Žižkova, výstavbě nové autobusové zastávky na ulici Bezručova. Město také využilo nabídky a zakoupilo areál, kde byly v pronájmu Technické služby Blansko.
 • Ve stávajícím roce se chystáme na zateplení a výměnu oken ZŠ Salmova za cca 25 mil. Kč, počítá serekonstrukcí elektroinstalace a „bufetu“ v kině. Plánujeme také výměnu „palubovky“ ve sportovní hale na ulici Údolní za více jak 1,5 mil. Kč, dále pak i výměnu svítidel ve sportovních halách na ulicích Údolní a Mlýnské. Občané Blanska se mohou v letošním roce těšit na Půlmaraton Moravským krasem a MS v cyklotrialu, které se bude konat v Blansku. Obě tyto akce město výrazně ze svého rozpočtu podpořilo. Z hlediska komunální údržby dojde ke kompletní rekonstrukci ulice Masarykovy za cca 12 mil. Kč, hodláme začít s rekonstrukcí veřejného osvětlení, vybudovat parkoviště u vlakového nádraží Macocha pro cca 200 aut a rozhodnout o podobě nového náměstí v souvislosti s koupí hotelu Dukla.

Doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., 2. místostarosta

 • V minulém roce jsem měl velmi dobrý pocit z kolegiality a dobré spolupráce s mnoha lidmi na radnici i v zastupitelstvu. V jednáních převažuje snaha o faktické řešení, a to bez zásadnějšího politického vlivu. Řada lidí na MěÚ je velmi fundovaných, dobře se s nimi jedná a svou práci dělají dobře – kéž by to tak zůstalo. Velmi si cením také toho, že se v Blansku, sice pozvolna (dáno financemi, předpisy a dalšími vlivy), ale přece, daří dost věcí budovat a podporovat a zodpovědně hospodařit s finančními prostředky.
 • Těším se, že se snad dočkáme posunu v oblasti chronických stavebních restů, jako je řešení oblasti středu města, výškové budovy, parkoviště u nádraží, průtahu ulice Svitavská a těch přání bych měl ještě řadu dalších. Zpravodaji přeji, aby měl o čem zajímavém psát, aby byl objektivní a pro lidi v Blansku užitečný. (Mým tajným přáním by bylo, aby zase existovalo něco, jako po léta býval ten malý měsíční Zpravodaj, který byl přehledný, nevyhazoval se s novinami, ale v rodinách vždycky byl po ruce.).

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

 • Rok 2012 byl pro mě z pracovního hlediska relativně úspěšný. Kladně proběhla zákonem stanovená revize knihovního fondu, pokračovalo se v bohaté plejádě již zaběhlých projektů, přibyly nové akce, zkvalitnilo se vlastní prostředí knihovny (oddělení pro dospělé čtenáře), prohloubila a rozšířila se spolupráce s jinými institucemi, spolky i jednotlivci v oblasti výchovy, vzdělávání a kultury obecně. Cením si i bezproblémových a vstřícných vztahů se zřizovatelem – radou města. Velmi potěšující byla zpětná vazba – řada neformálních a upřímných ocenění ze strany vrůstajícího počtu našich návštěvníků.
 • Rok 2013 bude v blanenské knihovně zejména ve znamení generální reorganizace prostoru studovny, čítárny a cizojazyčného oddělení. A samozřejmě se celý kolektiv pracovníků bude snažit udržet docela vysoko nastavenou laťku ve všech oblastech činnosti Městské knihovny Blansko, popř. tuto pomyslnou laťku ještě kousek pozdvihnout.    

Mgr. Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blansko

 • Loňský rok probíhal v Muzeu Blansko ve znamení rozsáhlých oprav zámku. První z nových expozic jsme slavnostně otevřeli v listopadu v rámci Vítání sv. Martina. Do konce roku byly instalovány další 3 expozice: Figurální litina z blanenských železáren, Objevitelé Moravského krasu a Hrady blanenského okolí. Bylo to hodně náročné a z důvodů oprav muselo být zrušeno několik tradičních kulturních akcí, které na zámku probíhají.
 • Letos dokončíme ještě některé drobné úpravy a výše uvedené expozice (doufám) slavnostně otevřeme u příležitosti zahájení letní sezony, a to v pátek 5. dubna 2013. Poté budeme pokračovat na reinstalaci archeologické expozice Nejstarší hutě. Nyní probíhá oprava poškozené omítky v těchto prostorách, tj. v přízemí východního a části jižního křídla zámku, musíme rozebrat obrovské a nesmírně těžké vitriny s modely hutí, osekat části omítky, provést výmalbu, položení nových koberců a obložení soklů, v nichž je vedena elektrika. To vše po částech, neprojde to dveřmi, nedá se to odstěhovat a ani není kam. V jakém časovém horizontu bude expozice znovu otevřena, si nikdo v tuto chvíli netroufá odhadnout. Mezitím běží výstava hraček (do 8. 2.), která je velmi zajímavá a oceňují ji především starší návštěvníci. Je zde mnoho velmi vzácných předmětů, lidé jsou především překvapeni tím, že s oblíbenou hračkou "puzzle" si hráli již naše prababičky a pradědečkové koncem 19. století. Tuto výstavu 15. února vystřídá výstava uniforem a pracovních oděvů ze sbírky mladého vilémovického sběratele Jana Bačáka a 28. 3. 2013 přiletí z Austrálie Boris Hlavica, potomek slavného rodu Hlaviců, který na vernisáži výstavy svých fotografií s názvem Austrálie v mých očích vzpomene na svého otce, sochaře, který pracoval v blanenských železárnách a tvořil zde modely pro odlévání umělecké litiny. Řadu dalších výstav máme zatím v přípravách a veřejnost se o nich včas dozví, obnoveny budou též cykly koncertů Hudba na blanenském zámku a Muzika pro Karolínku. Pokud vše dobře půjde, rádi bychom rozšířili nedávno zpřístupněnou expozici Bydlení na blanenském zámku. Po přestěhování exponátů a zrušení dlouhodobé výstavy o hradu Blanseku se v 1. patře severního křídla uvolnil prostor, do nějž by tato expozice mohla být rozšířena, většina exponátů už je připravena. Hrad Blansek je nyní prezentován v expozici Hrady blanenského okolí. Snad se nám podaří uspokojit návštěvníky a připravit pro ně též hojně navštěvované akce, jako je Muzejní noc, Blanenské zámecké dny, Vánoce na blanenském zámku i tradiční Vánoční zámecký koncert s číší vína.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, ředitelka Nemocnice Blansko

 • Minulý rok byl pro nemocnice obecně mimořádně složitý, neboť všem nemocnicím v ČR byly vypovězeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami a musely tedy obhajovat své postavení v síti zdravotnických zařízení. Na základě náročných jednání se podařilo Nemocnici Blansko na přelomu roku 2012 uzavřít pětileté smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a zajistit tak budoucnost existence této nemocnice. Z tohoto pohledu hodnotím rok 2012 jako úspěšný. Jako další pozitiva roku 2012 bych uvedla, že se podařilo udržet vyrovnané hospodaření nemocnice v kontextu celospolečenské ekonomické krize; na konci roku 2012 nemocnice obhájila na základě recertifikačního auditu certifikát ISO 9001 a dokázala tak zajistit pacientům a zaměstnancům vysoký standard služeb. Podařilo se nám také rozšířit spektrum zdravotní péče v oblasti onkologie.
 • V rámci zlepšování služeb pacientům a s ohledem na efektivnější uspořádání ambulancí plánuje nemocnice rekonstrukci vstupního prostoru do nemocnice s vybudováním informačního centra pro pacienty. Chceme tak vyhovět opakovaným požadavkům ze strany pacientů na zlepšení prostředí. V plánu je také rekonstrukce sociálního zázemí některých oddělení, rozšíření wi-fi připojení napříč celou nemocnicí, takže pacienti v rámci hospitalizace budou moci využívat internetových služeb. Ve spolupráci s vedením města Blanska pak připravujeme možnosti rozšíření parkovacích ploch v nemocnici a jejím okolí.

Jaroslav Jeřábek, ředitel KSMB Blansko

 • Loňský rok 2012 lze v podstatě hodnotit kladně. Všechny naplánované akce byly uskutečněny, ať již v Dělnickém domě, v Galerii města Blanska i pravidelné městské akce konané venku. Ze strany veřejnosti byly akce navštěvovány a nezaznamenali jsme žádné negativní reakce. Spolupracovali jsme s ostatními organizacemi a pořadateli, ať již jako spolupořadatelé nebo jako technická pomoc, a snažili se tak přispět k jejich zdárnému průběhu. Jedinou zrušenou akcí v loňském roce byl koncert Support Lesbiens. Tečkou za uplynulým rokem byl dětský Silvestr v Kině Blansko a jemu předcházel 21.12. slavnostní večer Udílení cen města Blanska za kulturu. Velmi kladně lze hodnotit provoz Kina Blansko, které po digitalizaci zvedlo tržby o cca milion korun. Samozřejmě úměrně s nárůstem počtu diváků, hrací doby, atd. se zvýšily náklady na provoz.
 • Letošní rok je nyní v Dělnickém domě ve znamení plesové sezony, máme za sebou uspořádání Sousedského bálu, který jsme naplánovali v duchu 30. let 20. století a byli jsme mile překvapeni, že nejen my, jako personál KSMB, jsme byli v dobových kostýmech, ale že se k nám přidala i veřejnost. Rovněž program plesu byl situován do té doby, jak tanečními vystoupeními, tak repertoárem hlavního hosta plesu Světlany Nálepkové. Pro sezonu 2014 uvažujeme o retro plesu 60. let. Tak jako každý rok připravujeme i pro ten letošní tradiční městské akce Pálení čarodějnic, Historický jarmark a Den dětí, Vítání sv. Martina, Silvestr a Novoroční ohňostroj. Samozřejmě během celého roku se budou konat i další akce různého charakteru (koncerty, divadelní představení). Budeme se podílet jako spolupořadatelé např. na Amundsen cupu nebo na Bambiriádě, což je nová akce.

Všem zúčastněným děkujeme za jejich vyjádření.

red