Likvidace odpadních vod pomocí domovních čistíren

10. února 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3348×

Investoři novostaveb rodinných domů popřípadě i při rekonstrukcích stávajících domů musí řešit mimo jiné i způsob likvidace odpadních vod, které vznikají užíváním těchto objektů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

V případě, že se rozhodnou likvidovat odpadní vody z novostavby nebo rekonstrukce rodinného domu pomocí malé domovní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), která je ve smyslu vodního zákona vodním dílem, musí požádat o povolení její stavby. Dále mají povinnost požádat příslušný vodoprávní úřad i o povolení k nakládání s vodami, které spočívá ve vypouštění vyčištěných odpadních vod ze zmíněné ČOV do veřejné kanalizace. V případě instalace ČOV označené certifikátem CE lze její stavbu provést na ohlášení, které podá investor na příslušný vodoprávní úřad.

Z ročních přehledů výkonu státní správy odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko, který působí jako vodoprávní úřad pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko (dále jen ORP Blansko), je patrné, že o uvedený způsob likvidace odpadních vod se stále zajímá poměrně značný počet stavebníků. V období let 2008 až 2012 bylo na území ORP Blansko zkolaudováno a uvedeno do užívání celkem 192 ČOV, což představuje v průměru téměř 38 zprovozněných ČOV za rok.

V jednotlivých letech odbor životního prostředí MěÚ Blansko na území ORP Blansko zkolaudoval a uvedl do trvalého užívání následující počty domovních ČOV:

Rok

Domovní ČOV

2008

47

2009

45

2010

29

2011

32

2012

39