Proces pořizování územního plánu nově za účasti veřejnosti

7. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3663×

Letos nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která zpřesnila některá ustanovení a odstranila odchylky od správního řádu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Na úseku územního plánování měly změny vést k úsporám při pořizování a mělo rovněž dojít ke snížení počtu případů, kdy je rušena územně plánovací dokumentace pro rozpor s právními předpisy nebo vady při projednání. Oproti doposud platné úpravě bylo zrušeno zpracování tzv. konceptu územního plánu.

Nově je zpracováván pouze „návrh“, který je projednán dvoustupňově, za účasti veřejnosti. Ta má nyní možnost uplatňovat písemné připomínky přímo u pořizovatele ÚPD (v případě ORP Blansko tuto funkci plní oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru Stavební úřad MěÚ Blansko) ve fázi zadání a ve fázi společné jednání o návrhu. V obou případech se nekoná veřejné projednání, podklady jsou pouze „předloženy k nahlédnutí“.

Veřejné projednání, které se zpravidla koná v příslušných obcích za účasti pořizovatele a zpracovatele územního plánu, se oznamuje až v tzv. řízení o návrhu. Tam se územní plán projednává dle správního řádu a nově platí, že nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky s tím, že je přesněji upraveno, kdo je oprávněn podávat námitky. Do celého procesu samozřejmě i nadále vstupují dotčené orgány a krajský úřad.

Oproti původní úpravě je však nyní daleko zřetelnější, že ve větším množství případů bude nutné projednání opakovat. I nadále platí, že po vydání územního plánu zastupitelstvem se nejpozději do 4 let územní plán vyhodnocuje a případně aktualizuje změnou územního plánu.

Pořizovatel vypracuje návrh tzv. zprávy o uplatňování územního plánu a nově jej projednává i s veřejností – přiměřeně, jako návrh zadání územního plánu. Územní plány je možné měnit i samostatnými změnami, zde však narůstají výdaje v souvislosti s nutností zapracování tzv. právního stavu po vydání změn územního plánu. Tato povinnost se nově dotýká i územních plánů schválených do konce roku 2006, tedy před účinnosti nového stavebního zákona.

V současné době pořizovatel ÚPD ORP Blansko spravuje ÚPD celkem 42 měst a obcí, přičemž celkem 18 územních plánů bylo vydáno podle nového stavebního zákona, 18 územních plánů obcí bylo schváleno podle předchozí zákonné úpravy, 6 obcí má doposud územní plán sídelního útvaru a jedna obec, Kulířov, je bez dokumentace. K nahrazení územních plánů má dojít do konce roku 2020.