Střípky ze zastupitelstva

4. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2862×

Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o usneseních přijatých na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Spolupráce na vybudování bezbariérových nájezdů k bytovým domům – BD Jasanová 1, 3, 5

Na základě požadavku společenství vlastníků bytových jednotek Jasanová 1,3,5 o příspěvek na zbudování bezbariérových přístupů schválilo zastupitelstvo v červnu 2012 částku na jeden přístup max. 50 % skutečných nákladů a zároveň max. částku 10 tis. Kč.

Z důvodu prostorových možností a s ohledem na náklady ve výši cca 250 tis. Kč přehodnotilo společenství svůj požadavek na jeden bezbariérový přístup, který obslouží všechny tři vchody s požadavkem na příspěvek max. 50% skutečných nákladů a zároveň s max. částkou 30 tis. Kč, který zastupitelstvo schválilo.

Prominutí slevy z díla za realizaci stavby „Stavební úpravy obřadní místnosti“

Stavební dodávku realizace stavby prováděla firma BAUFIS s.r.o., která své závazky včas splnila. Problém nastal u subdodávky u zástěn, které na základě požadavku projektanta a investora dodává jediná firma v ČR a která byla v prodlení s dodávkou těchto zástěn. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od sankce vůči dodavatelské stavební firmě.

Schválení dodatku č. 12 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

Zastupitelstvo města schválilo dodatek uvedené smlouvy, kterým město Blansko hradí nadstandard dopravní obslužnosti Integrovaného dopravního systému jihomoravského kraje na rok 2013. Částka pro rok 2013 je o více než 34 tis. Kč nižší než město hradilo v roce 2012.

Vyúčtování revitalizací

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu zpracovanou odborem KOM o vyúčtování revitalizace bytového domu na ulici Údolní 15, za kterou uhradilo svůj podíl ve výši necelých 1.960 tis. Kč, přičemž celkové náklady na dům činily 5.153 tis. Kč. Druhý případ se týkal bytového domu na ulici 9.května 22, kde město za byty ve svém vlastnictví zaplatilo za revitalizaci 1.701 tis. Kč a náklady na celý dům činily 4.307 tis. Kč

Odpis pohledávek

Odpis pohledávek odsouhlasilo zastupitelstvo v celkem třech případech.  Tyto pohledávky vznikly v devadesátých letech a přes více než 15leté vymáhání se nepodařilo pohledávky vymoci. Z důvodu toho, že by město muselo hradit další náklady na exekuce v těchto případech ze svého rozpočtu s téměř nulovou šancí na vymožení pohledávek, byl odsouhlasen odpis těchto pohledávek.

Odprodej nebytových jednotek

Zastupitelstvo města na základě zveřejněných záměrů odsouhlasilo prodej celkem tří nebytových prostor v domě 9. května 3. Ve dvou případech na základě nabídek získali stávající nájemníci ( paní Neoralová – čistírna a pan Merta – kancelář). Třetí volnou nebytovou prostoru získal pan Musil. Uvedené nebytové prostory jsou pro město nepotřebné, v domě došlo v roce 2010 k privatizaci bytů a také k nabídce prodeje těchto prostor, ale v té době nebyl zájem o koupi. Dalším důvodem byla skutečnost, že město z těchto prostor mělo nepatrný zisk z nájmu po odečtení vkladů do fondu oprav tohoto domu.

Odprodej bývalé kotelny

Jedná se o nevyužitou bývalou kotelnu u bytového domu na ul. Dvorská 20, který je ve vlastnictví bytového družstva Věžák. Na základě zveřejněné záměru na prodej bývalé kotelny spolu s podmínkou zbourání nepotřebného komína zakotveného do bytového domu, zastupitelstvo odsouhlasilo prodej bytovému družstvu Věžák. Toto družstvo jako jediné podalo nabídku a již několik roků urgovalo po městě zbourání uvedeného komínu, který bránil provedení zateplení domu. Nabídnutá cena činí 1.200 tis. Kč, přičemž odhadované náklady na zbourání komína činí dalších 600 tis. Kč, které dle uhradí bytové družstvo Věžák. To bude také hradit nájemné do doby uzavření kupní smlouvy.

Prodej volných bytů

Na základě zveřejněných záměrů a následných nabídek zastupitelstvo schválilo pořadí pro prodej bytových jednotek. Ve všech případech se jednalo o jednopokojové byty, jeden na ul. 9.května činila první nabídka 532 tis. Kč, druhý a třetí na ulici Bezručova za nejvyšší nabídky ve výši 811 tis. Kč a 800 tis. Kč.

Schválení dohody o plnění dluhu ve splátkách

Ve dvou případech, které spadají do kompetence zastupitelstva byly odsouhlaseny splátkové kalendáře na úhradu dlužného nájemného pro nájemníky městských bytů. V prvním případě činí splátka 1.500 Kč a celkem 18 splátek, ve druhém o 45 splátek ve výši 500 Kč (matka s dítětem).

Změna termínů čerpání půjček ze SFRB

Zastupitelstvo města na základě žádostí dvou občanek našeho města, kterým loni v červenci byla schválena půjčka pro bytové účely ze státního fondu rozvoje bydlení, byly posunuty termíny pro čerpání těchto půjček do roku 2013 z původního roku 2012. 

Novelizace vyhlášky č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

V uvedeném případě se jednalo pouze o upřesnění textu vyhlášky na základě požadavku dozorové skupiny ministerstva vnitra, kterou zastupitelstvo města schválilo v prosinci roku 2012. 

Rozpočtová opatření a dotace poskytnuté z hospodářské činnosti

Zastupitelstvo města schválilo dvě rozpočtová opatření čítající několik položek. Jedna z položek na základě požadavku odboru investičního byla ve výši 1.950 tis. Kč a jedná se vrácení zaplacené zálohy na koupi pozemku pro výstavbu bytového domu na Písečné společnosti TENZA. Tato společnost získala nájem i smlouvu o budoucí kupní smlouvě v roce 2008 se záměrem na výstavbu cca 100 bytů v této lokalitě. Vzhledem k hospodářské krizi a nezájmu občanů o nové byty v závěru roku 2012 od tohoto záměru odstoupila.

Dotace z rozpočtu města na rok 2013 poskytovatelům sociálních služeb

Jedná se standardní postup zastupitelstva města, kdy dotace poskytovatelům sociálních služeb jsou v roce v souhrnu vyšší než 50 tis. Kč musí schválit zastupitelstvo. Rozdělení těchto dotací navrhuje komise sociální a poté schvaluje rada města.

Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Blanska

Schválený dodatek jednacího řádu kromě písemné interpelace připouští při zasedání zastupitelstva také interpelaci ústní.

Strategický plán rozvoje města Blanska na léta 2013–2023

Zastupitelstvo města schválilo strategický plán na léta 2013 až 2023. Tento více než stostránkový strategický dokument navazuje na strategický plán na léta 2003–2013. Zpracovávaly jej odborné komise ze zaměstnaců městského úřadu pod garancí funkcionářů města v podstatě celý rok 2012. 

Možnost připomínkovat jej kromě zastupitelů, členů komisí rady a výborů zastupitelstva měli rovněž občané města. Jsem přesvědčen, že se jedná o kvalitní strategický materiál, který odráží potřeby města i s ohledem na možnosti města. Každoročně jako doposud bude podávána v zastupitelstvu města monitorovací zpráva a po třech rocích bude prováděna aktualizace tohoto plánu.

Všem, kteří se podíleli na zpracování tohoto dokumentu bez nároku na odměnu patří poděkování. Občané mají možnost se dále s dokumentem seznámit na webových stránkách našeho města.

Lubomír Toufar
starosta města Blanska