Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013–2023

13. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3048×

Strategický plán rozvoje města zahrnuje pohled na město jako celek i na jednotlivé sféry života. Usiluje o vytvoření rovnováhy mezi vizí a realitou. Měl by být živým dokumentem, který vyjadřuje potřeby města, akceptuje jeho podmínky a je schopen průběžné aktualizace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Výše uvedené důvody a to, že současný Strategický plán rozvoje města byl platný jen do konce roku 2013, vedly k tomu, že byl připraven nový dokument Strategický plán rozvoje města Blansko pro období 2013–2023. Nový plán bude každé tři roky aktualizován.

Nový Strategický plán najdete na www.blansko.cz.

Strategický plán rozvoje města pomáhá orientovat samosprávu města na základní směry rozvoje města bez ohledu na její momentální složení, pomáhá podnikatelské sféře orientovat se v záměrech a směřování města. Představuje také významný argument v procesu hledání finančních zdrojů na realizaci jednotlivých záměrů. Slouží také radním a zastupitelům města jako podklad k rozhodování s vědomím širšího koncepčního rámce.

Bylo rozhodnuto, že se zpracování dokumentu nebude zadávat externímu subjektu, ale že se využije znalostí, zkušeností a schopností zaměstnanců města a dalších osob, které ve městě a v rámci regionu v nejrůznějších oblastech působí. Obecnou garanci za zpracování strategického dokumentu převzal starosta, v čele pracovního týmu zpracovatelů byl tajemník MěÚ Blansko jako přímý koordinátor prací.

Návrh dokumentu byl předložen k připomínkování vedení města, komisím rady, výborům zastupitelstva. Do tvorby plánu byla zapojena také blanenská veřejnost. Návrh nového strategického plánu byl předložen veřejnosti k připomínkování na podzim roku 2012. Odezva však byla velmi malá. Námětů od občanů i organizací přišlo jen 13 a nebyly zásadního významu. Veškeré připomínky byly posouzeny zpracovateli jednotlivých oblastí. O jejich konečném zapracování pak rozhodovalo vedení města.

Zastupitelstvo města Blanska strategický plán schválilo na svém 11. zasedání dne 26. února 2013.