Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení

17. února 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3237×

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Žadatelem o půjčku z fondu mohou být:

- fyzické osoby, které na území města Blanska vlastní bytové domy, rodinné domy nebo části těchto budov určené k bydlení a:

  • nemají peněžité závazky vůči městu po splatnosti
  • nemají záznam v rejstříku trestů
  • nepodnikají ve stavebnictví

- právnické osoby, které na území města Blanska vlastní bytové domy, rodinné domy nebo části těchto budov určené k bydlení a:

  • mají sídlo v České republice
  • nejsou v konkurzním řízení
  • nemají daňové nedoplatky (potvrzení od FÚ)
  • nemají nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců (potvrzení od zdravotní pojišťovny)
  • předmětem jejich podnikání není stavebnictví

Poskytnuté finanční prostředky budou úročeny 3% ročně, musí být použity ve prospěch těchto budov na schválený účel a uhrazeny dle smluvních podmínek, při nejdelší lhůtě splatnosti 5 let. Půjčka může být poskytnuta pouze do výše 50 % předpokládaných nákladů na stavbu. Žadatel předloží městu předpokládaný rozpočet opravy a stavební povolení, případně ohlášení opravy podané u stavebního úřadu. (Na opravy malého rozsahu, na něž se ohlášení nevztahuje, se úvěr neposkytuje.)

Žadatel musí po ukončení stavby prokazatelně doložit použití jiných zdrojů na danou stavební akci ve výši minimálně 50 %. V případě, že použití půjčky bude vyšší než 50 % skutečných nákladů stavby, je povinen do 30 dnů od výzvy vrátit část půjčky, tak, aby byl poměr 50 % dodržen.

Osoby, které splňují podmínky mohou získat půjčku ze SFRB na základě „Žádosti o půjčku“ https://www.blansko.cz/mestsky-urad/povinne-informace/bod12-formulare#toc_fin a výběrového řízení, které organizuje Město Blansko. Řádně vyplněné a v termínu podané žádosti vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blansko. Žádosti, které budou neúplné nebo nesprávně vyplněné, nebudou zařazeny do výběrového řízení. Komise také nezařadí předloženou žádost do výběrového řízení, pokud není žádost v souladu se zájmy města (např. odpojení od centrálního vytápění).

Město Blansko si vyhrazuje právo snížit požadovanou částku půjčky s ohledem na uspokojení většího počtu zájemců. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni. S žadateli, kteří budou úspěšní ve výběrovém řízení, uzavře město smlouvu o půjčce. Smlouva bude obsahovat výši půjčky, účel použití a ručitelského závazku.

Zájemci o účelovou půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve městě Blansko žádají pomocí formuláře "Žádost o účelovou půjčku na opravy a modernizace bytového fondu“, který je možno si vyzvednout na podatelně MěÚ, na finančním odboru MěÚ, případně vytisknout z internetu. Ve formuláři jsou uvedeny i přílohy, které je nutno při předložení žádosti připojit.

Řádně vyplněné žádosti o půjčku se všemi přílohami musí být odevzdány na podatelnu MěÚ Blansko nejpozději do 22.04.2014.

Předložené žádosti o půjčky vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blanska, navrhne pořadí poskytovaných půjček a doporučí zastupitelstvu města jejich schválení. Podrobné informace jsou v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2007 schválené zastupitelstvem města: https://www.blansko.cz/samosprava/vyhlasky/2007/1.

Případné dotazy a bližší informace poskytne odbor finanční: Ing. Jan Šustáček, tel. 516 775 194, e-mail: sustacek@blansko.cz.