Přestavět hotel Dukla, nebo zbourat? Rozhodnou občané

2. července 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 3709×

Na zasedání Zastupitelstva města Blanska v úterý 10. června bylo schváleno uskutečnění referenda k této věci. Zastupitelstvo dalo radě města za úkol, aby připravila podmínky k vypsání referenda na příští zasedání zastupitelstva, které se sejde letos v září. O schvalování referenda i o tom, jak by vše mohlo dál probíhat, si povídám se starostou města Blanska Ivo Polákem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Proč chce vedení města ve věci hotelu referendum?

Pro nás je důležité to, aby bylo jasně dáno, jestli hotel zbourat, nebo jestli by měl zůstat stát. Pokud by měl zůstat stát, musíme to nějak řešit, protože je jasné, že hotel musíme zrekonstruovat, nebo ho celý přestavět. A je třeba také najít pro budovu vhodné využití. V případě zbourání nemusíme toto vše řešit, ale zase víme, že vznikne nové místo.

Co zastupitelstvo teď v červnu k této věci schvalovalo?

Teď pověřilo radu města úkoly, kterými zajistí přípravu referenda. Na zářijovém zastupitelstvu bude referendum vyhlášeno. Tím se splní i zákonné podmínky pro konání referenda – časové odstupy a to, že se musí konat do 90 dnů od vypsání. Stihne se to k termínu komunálních voleb, což přinese hned několik výhod.

První výhodou je to, že lidé se budou moci v referendu vyjádřit po dva dny (při samostatném referendu by to byl jen jeden den), po které budou trvat komunální volby. A těch se zúčastňuje mnohem více lidí než jiných voleb nebo samostatně konaných referend, což je také přínos. Brali jsme v potaz referendum, které proběhlo v Boskovicích samostatně a měli tam problémy s velmi nízkou účastí. Výsledky pak nebyly závazné pro zastupitelstvo města.

A třetí výhodou jsou nižší náklady na uspořádání referenda. Odhadem nás bude stát cca 150 tisíc Kč.

Bylo schválení na zastupitelstvu jednomyslné?

O tomto bodu programu se vedla diskuze. Opoziční zastupitelé navrhovali stáhnout tento materiál, protože dle jejich vyjádření hotel Dukla dnes funguje bez problémů a měl by vydělávat 10 mil. Kč ročně. To jsou ale podle mě nerelevantní údaje, protože to nikdo nemůže vědět a nikdo ani nemůže nahlížet do účetnictví soukromé firmy, jaký má zisk. Dalším jejich argumentem bylo to, že není stanoveno, co bude s hotelem dál.

O návrhu na stažení materiálu proběhlo procesní hlasování a tento návrh nebyl přijat (pro: 4, proti: 11, zdržel: 5). Následovalo hlasování o navrženém usnesení, které bylo přijato. Z 20 přítomných zastupitelů hlasovalo 16 pro, jeden proti a tři se zdrželi hlasování.

Jak přesně zní otázka, na niž budou občané v referendu odpovídat?

Otázka zní: „Souhlasíte s tím, aby Město Blansko provedlo na své náklady odstranění stavby hotelu Dukla v Blansku na náměstí Republiky a následně vhodnou formou zajistilo revitalizaci takto vzniklého prostranství?“

Co se stane, pokud odpoví většina ANO?

Pokud občané řeknou ano, tak dojde ke zbourání hotelu. Podle předběžných informací, které jsme si zjišťovali, by zbourání hotelu stálo do 10 mil. Kč. Cenové nabídky se pohybují mezi 6 a 10 mil. Kč. Přesnou výši za zbourání ale určí v tomto případě až vypsaná soutěž. A já věřím, že cena bude určitě pod 10 mil. Kč. Následně dojde k revitalizaci prostoru, jeho úpravy do podoby oddychové zóny tak, aby se náměstí Republiky rozšířilo o tohle nově vzniklé prostranství.

náměstí Republiky v roce 1974
Pohled z Rožmitálovy ulice na náměstí Republiky (1974).

A pokud občané řeknou NE?

Pokud občané řeknou ne, je potřeba zajistit dvě věci. Za prvé se musíme rozhodnout, co v hotelu Dukla bude. Jestli to budou startovací byty, prostory pro sociální služby, komerční obchody nebo služby. O tom bude muset rozhodnout rada města i zastupitelstvo. Chtěl bych, aby v tomto byl široký konsenzus, protože se jedná o vážné rozhodnutí.

Pokud by to město muselo řešit, tak jednoznačně jen s pomocí dotačních programů, např. Integrovaného regionálního operačního programu EU (IROP). Podle předběžných informací od premiéra mně bylo řečeno, že je už před ukončením a dokonce se počítá s oblastí, která řeší brownfields (nevyužívané pozemky nebo budovy) ve městech. Je ale potřeba mít rozhodnuto, co tam bude. A to bude podle mě nejtěžší.

Nejde jen o to tam něco postavit, na to se peníze vždycky najdou, ale mnohem náročnější bude vzniklý projekt provozovat a zabezpečit ho finančně. Nebude těžké ani zvolit vzhled. Řešení musí projít nějakou architektonickou soutěží, aby se k tomu vyjádřili odborníci. Bez toho by to nemohlo být. Nemůžeme jen opravit fasádu a nechat zbytek jak je.

Nejjednodušší by sice bylo mít tam obchody, ale město podle mě nemůže být v žádném případě podnikatelem, to je rozhodně parketa pro soukromé investory. Pokud se toho nezúčastní žádný soukromý investor, a ti nám dali jasně najevo během posledního roku, že nikdo o to zatím zájem nemá, tak to zůstane na městu.

Na podzim proběhne referendum. Kdy se naplní rozhodnutí občanů?

Jednoznačně budu prosazovat do návrhu rozpočtu pro rok 2015 peníze na nějakou studii a předprojektovou dokumentaci. A to i pro případ, abychom je měli zabezpečeny v případě podání žádosti o dotace z IROP. Nejsem zastáncem toho, aby když už o tom rozhodneme, vše zůstalo stát další dva roky. To v žádném případě. Chci abychom už začátkem příštího roku mohli na projektu začít pracovat.

Hotel už zde stojí ve stejném stavu spoustu let a je to téměř tři roky, co jsme ho koupili. Už tady „straší“ dostatečně dlouhou dobu a nedělá dobrou vizitku městu. Musíme s tím začít něco dělat.

Po zbourání hotelu slibujete vybudování klidové zóny. Ale co když pak přijde nějaký investor s návrhem na zastavění vzniklého prostoru?

Nepředpokládám, že se zde po zbourání hotelu objeví hned několik investorů. Pokud přijde investor, tak podle mě, a bylo by to i předmětem jednání, budou pozemky mnohem dražší než původně. Zbouráním hotelu se cena pozemků adekvátně zvedne.

Vůbec také nejsem přesvědčený, že investory brzdilo to, že tam stojí budova a museli by ji třeba zbourat nebo od základů přestavět. V tom to určitě není. Nakonec máme příklad Vaňkovky, která byla průmyslovým areálem, jenž je dnes kompletně přestavěný. Je to jen otázkou výtěžnosti pro firmu, která zde něco případně postaví. A firmy si to umí velice dobře spočítat.

V tomto se projevuje velká slabina Blanska, že občané Blanska jsou z velké většiny zaměstnaní v Brně. Když Blansko ztratilo statut průmyslového města, z deseti tisíc pracovníků zde zůstala zaměstnaná desetina. Většina ostatních jezdí za prací do Brna. A ti vystoupí na nádraží a po ruce mají Vaňkovku, Tesco, Zelný trh a tam utrácejí své peníze. Hodně lidí, kteří zde podnikají např. v obuvnictví nebo v oblasti sportovních potřeb, zjistili, že zde zisky nejsou tak velké, aby se jim to vyplatilo a pomalu zanikali. A proto v Blansku není dostatek spotřebního zboží a dochází i ke snížení koupěschopnosti obyvatelstva.

Ano, upravená oddechová zóna zůstane plochou připravenou do budoucna k zástavbě, ale samozřejmě jen v souladu s územním plánem a s takovým smysluplným záměrem, který bude ve prospěch obyvatel města a posvětí ho rada i zastupitelstvo. V územním plánu se jedná o plochy smíšené obytné centrální. Mohla by zde být komerční a občanská vybavenost, služby, administrativa, veřejná správa a jako doplňková funkce také bydlení.

Osobně bych byl rád, kdyby se v Blansku rozšířily služby v oblasti obchodů a nabídky, protože by to město oživilo. Ale Brno je nám v tomhle těžkým konkurentem.

Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek


Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti obce. Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva dané obce. Místní referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva. K platnosti rozhodnutí je zapotřebí účasti alespoň 35 % oprávněných osob. Rozhodnutí je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily, a alespoň 25 % všech oprávněných osob.

Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení. Dnem vyhlášení místního referenda je první den vyvěšení usnesení zastupitelstva obce na úřední desce obecního úřadu. Hlasování se koná v jednom dni. Koná-li se ale hlasování v místním referendu např. současně s volbami do zastupitelstev obcí, pak se koná ve stejnou dobu, jaká je stanovena pro tyto volby.

V případě, že by tedy konání místního referenda k otázce odstranění stavby hotelu Dukla bylo Zastupitelstvem města Blansko vyhlášeno na zasedání plánovaném na září 2014, bylo by možno referendum uskutečnit v termínu voleb do zastupitelstev obcí, které se pravděpodobně uskuteční v 1. polovině měsíce října 2014. 

Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem „ano“ nebo slovem „ne“. V zákoně o místním referendu je také taxativně uveden výčet otázek, o nichž nelze místní referendum konat. Vzhledem k tomu, že rozhodování o dalším osudu hotelu Dukla do žádné z vyloučených kategorií nespadá, lze místní referendum o této otázce provést.

Hlasovací lístky pro místní referendum se nedodávají do místa bydliště. Jsou k dispozici až v hlasovacím okrsku!