Lhůty pro vyřízení žádostí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, uzavírek a dopravního značení

18. října 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 3641×

V případě užívání silnic a místních komunikací k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. umístění lešení, umístění prodejních stánků, umístění reklamních zařízení, umístění kontejnerů, pořádání akcí, provádění stavebních prací, umístění stavebního materiálu apod.) je třeba povolení zvláštního užívání (viz. § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Za místní komunikace jsou považovány rovněž chodníky. Zvláštní užívání se nevztahuje na účelové komunikace. Rozhodné, zda je komunikace místní či účelová, je zařazení komunikace do pasportu místních komunikací.

Příslušným silničním správním úřadem pro povolení zvláštního užívání na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích ve městě Blansku je MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství.

Povolení zvláštního užívání je formou rozhodnutí ve správním řízení. Po doručení úplné žádosti je silniční správní úřad povinen písemně vyrozumět účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení, seznámit je s podklady pro vydání rozhodnutí a po uplynutí předepsané lhůty na vyjádření vydá předmětné rozhodnutí. Rozhodnutí je vykonatelné po nabytí právní moci.

Podané žádosti nelze vyřídit bezodkladně (hned, na počkání). Lhůta pro vydání zvláštního užívání je 30 dnů od podání úplné žádosti – k žádosti musí být připojeno zejména stanovisko vlastníka komunikace a stanovisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, územního odboru Blansko, dopravního inspektorátu.

V případě omezení provozu na silnicích, místních komunikacích i veřejně přístupných účelových komunikacích je třeba požádat o povolení uzavírky (viz. § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Příslušným silničním správním úřadem pro povolení uzavírky na silnicích II. a III. třídy, dále na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích je rovněž ve městě Blansku MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství.

Úplná žádost o povolení uzavírky musí být doručena silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní přede dnem požadovaného uzavření komunikace. K žádosti je nutno připojit zejména stanovisko vlastníka komunikace a stanovisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, územního odboru Blansko, dopravního inspektorátu.

V případě omezení dopravy při povolení uzavírky či při povolení zvláštního užívání musí žadatel rovněž předložit návrh přechodného dopravního značení, odsouhlasený Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, územním odborem Blansko, dopravním inspektorátem a vlastníkem příslušné komunikace.