Výběrové řízení na funkci vedoucí oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší či referent životního prostředí

19. února 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 2109×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší, případně na funkci referent životního prostředí na úseku vodního hospodářství v oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší v odboru životního prostředí MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • - státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • - občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • - středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou technického směru s výhodou obor vodní stavby nebo vodní hospodářství
 • - osvědčení zvláštní odborné způsobilosti je výhodou

Další požadované předpoklady:

 • - flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • - schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • - znalost zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, orientace v jeho prováděcích předpisech
 • - znalost zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, orientace v jeho prováděcích předpisech
 • - znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • - znalost práce na PC
 • - řidičský průkaz sk. B
 • - praxe ve veřejné správě výhodou

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.05.2020 nebo dle dohody

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 13.03.2020

Náležitosti přihlášky:

 • - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • - životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „ŽP – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko        

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení