Město vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí odboru správy a rozvoje města

22. května 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 1760×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí odboru správy a rozvoje města. Zájemci mohou podávat přihlášky do 9. června 2020.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Město  Blansko  vyhlašuje

výběrové řízení na funkci: vedoucí odboru správy a rozvoje města

Požadované obecné předpoklady:

 • - státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • - občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • - ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Další požadované předpoklady:

 • - umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti
 • - schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • - orientace v ekonomické agendě územních samosprávných celků
 • - znalost zákona o obcích
 • - znalost zákona o zadávání veřejných zakázek
 • - praxe ve vedoucí funkci min. 4 roky
 • - praxe ve veřejné správě min. 2 roky
 • - znalost práce na PC
 • - řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.08.2020 nebo dle dohody.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 09.06.2020

Náležitosti přihlášky:

 • - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • - životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SRM vedoucí – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení