CZT: Provozovatel oznámil předběžnou cenu na rok 2023

16. listopadu 2022, zprávy z MěÚ, přečteno: 2341×

Město obdrželo v úterý 15. listopadu 2022 od provozovatele systému centrálního zásobování teplem (CZT) firmy ZT Energy oznámení o výši předběžné ceny tepla v roce 2023. Oznámená předběžná cena tepla na příští rok 2023 činí 1.375,25 Kč/GJ. Cenu projedná zastupitelstvo města na svém zasedání 20. prosince.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na rozpočet města jako jednoho z odběratelů tepla z CZT, vlastníka soustavy, ale především zřizovatele nemocnice okresního významu, sedmi mateřských škol, čtyř základních škol, dvou kulturních organizací a vlastníka dvou městských firem provozujících městská sportoviště a starajících se o kompletní údržbu celého území města, má skokový nárůst cen energií negativní dopad stejně jako na všechny ostatní odběratele. Rok 2023 bude pro všechny finančně náročný, nicméně snad i s finanční pomocí státu se nám všem podaří nadcházející rok zvládnout.

Oblast tepelného hospodářství, a tedy i problematika CZT, má nově ustaveny dva garanty, a to Jana Nečase (radní za ANO) a Františka Havíře (radní za ODS). Rozhodla o tom Rada města Blanska na svém prvním jednání v tomto volebním období.

Předběžnou cenu tepla z CZT budou projednávat zastupitelé města na svém prosincovém zasedání. Cena tepla v roce 2023 bude odvislá stejně jako v roce letošním především od vývoje mezinárodní situace a světových cen na komoditním trhu.

S ohledem na celkovou ekonomickou, geopolitickou i energetickou situaci je však již nyní jisté, že k enormně nízkým cenám za 1GJ tepla, které se ve městě i díky firmě ZT dařilo řadu let až do roku 2021 odběratelům zajišťovat, se v budoucnu žádný dodavatel tepla závislý výhradně na zemním plynu nedokáže ani přiblížit.

Systém CZT v Blansku v současnosti provozuje firma ZT Energy. Platnost Smlouvy o nájmu technologie uzavřené mezi městem Blansko a provozovatelem soustavy vyprší dne 31. prosince 2023. S ohledem na to má město znovu příležitost nastavit nové parametry provozu soustavy CZT od 1. 1. 2024.

V souvislosti s tím město písemně obeslalo zástupce všech bytových domů s žádostí o sdělení jejich záměrů a představ zajištění vytápění jejich bytových domů. Cílem je zjistit, zda i nadále chtějí zůstat napojeni na soustavu CZT, nebo plánují zvolit jiný způsob vytápění. Informativní sdělení záměrů každého jednotlivého bytového domu může zásadně ovlivnit budoucí nastavení soustavy CZT.

Rekapitulace základních faktů k blanenské soustavě CZT
1. V současné době je na městskou soustavu CZT napojeno přibližně 2 000 domácností prostřednictvím 116 objektových předávacích stanic (tzv. OPS) umístěných v napojených objektech. Celkově tak soustava CZT dodává teplo pouze 25 % občanů města.
2. Produkce tepla je zatím výhradně založena na jediném zdroji, a to zemním plynu, který je spalován v celkem sedmi (resp. osmi) kotelnách rozmístěných napříč městem.
3. Podíl dodávek tepla do jiných než městských objektů, tj. většinově do bytových domů, činí cca 90 % z celkového dodaného tepla.
4. Kvůli absenci centrální kotelny a vzájemnému nepropojení teplovodních rozvodů mezi jednotlivými okrsky není možné soustavu optimalizovat např. zbudováním nové centrální kotelny založené třeba i na alternativních zdrojích, neboť investice v řádech desítek milionů korun do nových tras rozvodů by byla odběrateli splácena v ceně tepla řadu let, a tato by tak musela být ještě vyšší, než v současné době.
5. Pro obnovu zdrojů tepla v jednotlivých okrscích je tak nutné investovat vždy do každé z kotelen. Každá taková investice se pak zanáší do kalkulačního vzorce a navyšuje cenu tepla.
6. Město stále splácí dřívější investice do soustavy, a to včetně kupní ceny technologií, proto z nájmu hrazených za soustavu provozovatelem ZT nezůstávají žádné volné prostředky na nutnou modernizaci jednotlivých kotelen nebo rozvodů.
7. Cenu v soustavě lze do budoucna snížit v podstatě pouze rozsáhlou modernizací zdrojů v jednotlivých kotelnách. Kombinace nízké účinnosti stávající podoby soustavy a vysoké ceny zemního plynu je zárukou toho, že v nejbližších letech nebude pro město soustava bez modernizace udržitelná.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení