Systém CZT bude od roku 2024 provozovat město. Proč vyhrála právě tato varianta a jaké nabízí městská společnost výhody?

30. března 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1408×

Soustavu Centrálního zásobování teplem v Blansku bude od 1. ledna 2024 provozovat městem založená společnost Teplo Blansko s.r.o.. Zakladatelskou listinu nové společnosti s ručením omezeným schválili na svém posledním jednání blanenští zastupitelé. Město Blansko bude jejím jediným zakládajícím společníkem. Provozování soustavy Centrálního zásobování teplem (CZT) převezme nová společnost Teplo Blansko od současného dodavatele tepla, firmy ZT energy, s.r.o., kterému k 31. prosinci 2023 končí licence.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Důvodem pro změnu byly negativní zkušenosti s externím provozovatelem, s nímž se v posledních dvou letech nedařilo najít společný výklad smluvních ujednání týkajících se provozování soustavy CZT, mimo jiné také pokud jde o tvorbu ceny tepla. Zatímco dosud patřilo teplo v Blansku k jedněm z nejlevnějších v zemi, situace se změnila předloni na podzim, kdy zkrachoval dosavadní dodavatel plynu, a ceny tepla ve městě začaly kopírovat celorepublikový růst cen na trhu s energiemi.

Garanty pro oblast tepelného hospodářství jsou radní Jan Nečas (vlevo) a František Havíř.
FOTO: Pavla Komárková

Zatímco průměrná cena tepla za loňský rok byla 1665 Kč/GJ, na letošní rok je předběžná cena tepla stanovena na 1375,25 Kč/GJ a firma ZT energy už avizovala, že bude díky poklesu ceny zemního plynu tuto částku v průběhu března snižovat.

Podobné je to i v jiných městech, Teplárny Brno do konce února dodávaly teplo  za 1 496 až 1 672 Kč, nově od března dodávají teplo za 1309 až 1485 Kč podle způsobu napojení. V Břeclavi je předběžná cena na rok 2023 stanovena na 1 483 Kč/GJ, ve Vyškově stejně jako v Blansku činí 1375 Kč.

„Zkušenosti s dosavadním provozovatelem nebyly příliš dobré. Nešlo ani tak o absolutní výši ceny za teplo, ta více méně kopíruje situaci na trhu s energiemi a správnost jejího nastavení i na základě opakovaných podnětů od města kontroluje Energetický regulační úřad. Šlo nám ale o větší transparentnost při tvorbě ceny tepla, tedy aby bylo všem odběratelům i městu jako majiteli soustavy zřejmé, kolik a proč platí. Tyto informace jsme od dodavatele bohužel průběžně neměli k dispozici. Ukázalo se to například při stanovení reálné ceny za loňský rok, kdy se předpokládaná cena dvakrát měnila a skutečná cena mnohé nemile překvapila,“ popsal jeden z garantů pro oblast tepelného hospodářství radní František Havíř.

„Snahou města bylo najít takový způsob provozování soustavy CZT, který by zajistil právě naprostou transparentnost celého systému i tvorby ceny tepla ale také jeho samofinancovatelnost. Tedy to, že si soustava CZT bude schopna na sebe vydělat bez dotací ze strany města a město nebude muset z rozpočtu doplácet na její provoz. A na druhou stranu, že případný zisk bude opět vložen do systému, jeho rozvoje a modernizace,“ uvedl k CZT, na které je nyní napojena zhruba pětina domácností, František Havíř.

V úvahu připadaly tři možné varianty: pokračování v současném modelu, kdy město soustavu pronajímá externímu dodavateli, ať už by jím bylo ZT energy, s.r.o., či jiná firma; založení nové společnosti, v níž by město mělo strategického partnera v podobě dodavatele tepla; anebo  provozování CZT ve vlastní režii.

„V možnostech jsme se snažili co nejvíce zorientovat už od podzimu loňského roku, oslovili jsme odborníky napříč politickým spektrem včetně bývalých či současných členů Výboru pro energetiku, inspirovali jsme se ale také v okolních městech, které mají centrální zásobování teplem, například v Břeclavi, Boskovicích nebo Vyškově. Nechtěli jsme objevovat objevené a vymýšlet vymyšlené, hledali jsme příklady dobře fungujících provozů CZT v okolí,“ doplňuje radní Jan Nečas, další z garantů pro oblast tepelného hospodářství  radní.

Na CZT je na území města Blanska v současnosti napojeno zhruba 110 objektů. Patří mezi ně bytové domy i část veřejných budov jako jsou budovy městského úřadu, dvě základní školy ale i část komerčních prostor. Objem jim dodávaného tepla se v roce 2022 pohyboval okolo 65,6 tisíc GJ.

„Nakonec se jako nejvýhodnější ukázala třetí varianta, u prvních dvou by sice město mohlo využít know-how jiných dodavatelů a kapitálové i materiáloví zázemí, nemělo by ale plně pod kontrolou tvorbu ceny tepla. Ani to, že veškerý zisk bude opět vložený do rozvoje a modernizace technologií v rámci soustavy CZT,“ dodává Nečas.

Blanenští radní tento výběr jednohlasně podpořili a zastupitelům doporučili schválit zakladatelskou listinu nové společnosti Teplo Blansko, zastupitelé tento výběr 28. února posvětili. Nejvyšším orgánem společnosti bude Valná hromada, která je totožná s radou města. Nový jednatel byl radou jmenovaný Vlastimil Vaníček, který bude valné hromadě odpovědný.

Vlastimil Vaníček byl vybrán na základě uzavřeného výběrového řízení ze tří uchazečů, které město oslovilo na návrh garantů pro oblast tepelného hospodářství.

„Trh s energiemi a teplárenství je specifický a relativně velice úzký. Na základě referencí a doporučení jsme proto v rámci uzavřeného výběrového řízení oslovili tři odborníky. Vlastimil Vaníček byl vybrán jako nejvhodnější kandidát, který je ochoten a schopen dlouhodobě spolupracovat nejen na převzetí, ale také na dalším rozvoji CZT v Blansku,“ popsal František Havíř.

Nová společnost Teplo Blansko už je zapsaná v obchodním rejstříku. Nyní je úkolem Vlastimila Vaníčka příprava na získání všech licencí souvisejících s převzetím provozování soustavy CZT v Blansku od 1. 1. 2024, inventarizace veškerého majetku spadajícího pod CZT, a výhledově také příprava na uzavření smlouvy o dodávkách tepla s jednotlivými odběrateli. Té bude předcházet nákup energií tak, aby odběratelé měli dopředu jasnou představu o ceně tepla na rok 2024.

„Vnímáme, že důležitá bude především komunikace se zástupci bytových družstev, SVJ a dalšími odběrateli, ta doposud příliš nefungovala. Teplo Blansko je bude kontaktovat, v plánu je také nabídka osobních setkání a podobně,“ ujišťuje Jan Nečas.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení