Zápisy do základních škol budou na začátku dubna, do školek v květnu

20. března 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1751×

Rada města po dohodě s řediteli školských zařízení stanovila termíny zápisů dětí do základních a mateřských škol. Zápis žáků do 1. tříd základních škol pro školní rok 2023/2024 bude probíhat formou osobního podání žádosti o přijetí. Uskuteční se 4. dubna 2023 v době od 14:00 do 17:00 hodin. Náhradní termín je stanovený na 5. dubna 2023 v době od 14:00 do 16:00 hodin. Zápis do mateřských škol proběhne 4. května 2023 v době od 9:00 do 16:00 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2023 šesti let. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

„Oproti minulému roku už nebudeme organizovat zápis dětí cizinců, kteří pobývají na území města, v jiném. Týká se to i příchozích z Ukrajiny, kteří měli loni stanovený samostatný termín zápisu. Letos půjdou děti cizinců k zápisu do 1. tříd základních škol také 4. nebo 5. dubna,“ uvedla vedoucí oddělení školství, kultury a sportu odboru správy a rozvoje města Marcela Horáková.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2023 do 30. června 2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

„Předpokládáme, že ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny také dvě přípravné třídy, a to na základní škole Salmova a na ZŠ TGM. Přesněji to budeme vědět až podle počtu dětí, které mají nárok na odklad docházky,“ podotkla Horáková.

Školské obvody jednotlivých základních škol zřízených městem Blansko vymezuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1/2021 následovně:

1. Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, se sídlem Dvorská 1415/26, 678 01 Blansko tvoří: ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (do č. p. 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota.

2. Školský obvod spádové školy Základní škola Blansko, Erbenova 13, se sídlem Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko tvoří: ulice 9. května, Gellhornova, Erbenova, Havlíčkova (od č. p. 38), Chelčického (od č. p. 26), Leoše Janáčka, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nad Žlíbkem, Podlesí, Pod Sanatorkou, Purkyňova, Sadová (lichá č. p. od č. 31, sudá č. p. od č. 46), Údolní, Větrná, Východní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní Mlýn, Obůrka, Těchov, Žižlavice.

3. Školský obvod spádové školy Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, se sídlem Rodkovského 822/2, 678 01 Blansko tvoří: ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Čapkova, Edvarda Beneše, Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova (do č. p. 37), Hořická, Husova, Hybešova, Chelčického (do č. p. 25), Jasanová, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Lipová, Luční, Mahenova, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Na Brankách, Na Lukách, Na Vyhlídce, nám. Míru, Nerudova, Pod Javory, Pod Strání, Rodkovského, Sadová (lichá č. p. do 29, sudá č. p. do 44), Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Suchá, Sušilova, Těchovská, Tovární, Vrchlického, Wanklovo nám., Wolkerova, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.

4. Na základě dohody města Blansko a obce Spešov o vytvoření společného školského obvodu ze dne 9. března 2021 se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17, se sídlem Salmova 1940/17, 678 01 Blansko, kterou tvoří: ulice Absolonova, Březinky, Cihlářská, Čelakovského, Dvorská (od č. p. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Lesní, Pekařská, Pražská, Salmova, Sloupečník, Zahradní, Zborovec, Zborovecká, části města Dolní Lhota a Češkovice.

5. Spádovou školou pro všechny budovy, které jsou opatřeny pouze číslem evidenčním nebo popisným, aniž by byla vymezena ulice (např. budovy v chatových lokalitách), nejsou-li z podstaty jejich lokalizace v částech města již spádově vymezeny jinde, je Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se uskuteční také formou osobního podání žádosti o přijetí. Stanovený je na 4. května 2023 v době od 09:00 do 16:00 hodin. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

„Stejně jako v předchozích letech by měla být kapacita mateřských škol dostatečná pro všechny děti starší tří let s trvalým bydlištěm na území města Blanska,“ uvedla vedoucí oddělení školství, kultury a sportu odboru správy a rozvoje města Marcela Horáková.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zápis k předškolnímu vzdělávání, že je třeba v souladu s obecně závaznou vyhláškou města dodržovat spádové obvody jednotlivých mateřských škol.

„V případě, že spádová mateřská škola nebude z kapacitních důvodu schopna dítě přijmout, bude rodičům dítěte v rozmezí června až srpna nabídnuto místo v jiné blanenské mateřince. Podmínkou ovšem je, že zákonní zástupce dítě přihlásí do některé z blanenských mateřských škol už v řádném termínu zápisu. Doporučujeme proto, aby rodiče podali nejlépe jednu přihlášku do spádové MŠ (pokud je tato je současně jimi preferovaná), případně aby podali dvě přihlášky (jednu do spádové MŠ a jednu do jimi preferované MŠ),“ doplnila Horáková.

1. Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 tvoří: ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1–32), Konečná, Křížkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek.

2. Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 – pracoviště Dolní Lhota tvoří: ulice Pražská, Příční, Zborovecká, Tylova, části města Dolní Lhota, Horní Lhota.

3. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace tvoří: ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Družstevní, Jiráskova, K. J. Mašky, Krátká, Mlýnská, nám. Svobody, Na Řadech, Poříčí, U Vodárny, Vodní, Žalkovského. Pro speciální třídy určené pro děti s vadami řeči, je spádovým obvodem celé území města Blansko.

4. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace tvoří: ulice Absolonova, Březinky, Cihlářská, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Krajní, Okružní, Pekařská, Salmova, Sloupečník, Zborovec, část města Češkovice.

5. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace tvoří: ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Hořická, Hybešova, Chelčického, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Leoše Janáčka, Lesní, Lipová, Luční, Mahenova, Na Brankách, Na Lukách, Nad Žlíbkem, nám. Míru, Pod Sanatorkou, Podlesí, Pod Strání, Purkyňova, Rodkovského, Sadová, Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Svitavská, Těchovská, Tovární, Větrná, Vrchlického, Východní, Wanklovo nám., Wolkerova, Zahradní, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.  

6. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace tvoří: část města Těchov, Obůrka, část města Žižlavice.

7. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace tvoří: ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní Mlýn.

8. Spádovou školou pro všechny budovy, které jsou opatřeny pouze číslem evidenčním nebo popisným, aniž by byla vymezena ulice (např. budovy v chatových lokalitách), nejsou-li z podstaty jejich lokalizace v částech města již spádově vymezeny jinde, je Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení