Povinnost sekání trávy na svém pozemku

vložil administrator » 11. 8. 2011, 07:53

Uživatel: Dvojčata2009 ========================================================= Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli není upravena zákonem nebo vyhláškou povinnost sekat trávu na svém pozemku. Máme souseda, který vedle nás koupil pozemek, nezačal stavět a nyní ho prodává. Z parcely se každý rok stává džungle, kde dosahuje porost klidně více jak 2 metrů. Každé léto pak kvetou bodláky a všude to lítá. Roští prorůstá do našeho plotu a obávám se aby se tím nezničil. Děkuji za odpověď.


Pavel Konečný, 24. 8. 2011, 06:51

Dobrý den, danou problematiku řeší zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K základním povinnostem každého vlastníka pozemku patří omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí. Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče jsou ministerstvo a rostlinolékařská správa a státní správu v této oblasti vykonávají ve vymezeném rozsahu též obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Z toho důvodu můžete podat podnět na Městský úřad Blansko odbor životního prostředí, kde se předmětný neudržovaný pozemek nalézá, aby mohly být podniknuty kroky k nápravě popsaného stavu. S pozdravem Ing. Pavel Konečný, vedoucí odboru ŽP MěÚ Blansko


Lepka, 31. 8. 2011, 16:31

Dobrý den, obecně závazná vyhláška města Blansko č. 5/2004 stanoví podmínky a postupy k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti na území města Blanska. Z Vašeho dotazu je zřejmé, že se jedná o soukromý pozemek - stavební parcelu, tudíž nespadá do kategorie veřejného prostranství, neboť neslouží k obecnému užívání. V úvahu by přicházelo řešit věc jako přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47b odst. 1 písm. d) přestupkového zákona, kterého se dopustí ten, kdo narušuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. Tento přestupek může řešit městská policie v blokovém řízení a nebo správní orgán - komise pro projednávání přestupků příslušného městského úřadu. Druhou možností je cesta soudní, to znamená obrátit se s žalobou na příslušný soud s využitím § 127 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Ovšem nejlepší je cesta třetí - vzájemná sousedská domluva. S pozdravem Ing. Martin Lepka, ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h