Kácení stromů Horní Palava

vložil Pavel Podrabský » 27. 2. 2018, 22:36

Proč byly vykáceny stromy u hřiště v Horní Palavě a u hřiště na ulici Salmova? Průměr kmenů neodpovídá náletové dřevině. V některých případech se jednalo o velmi vzrostlé stromy a podle pařezu i zdravé. Kdo žádal o kácení? Kdo povolil? Kdo kácel? Kde je možno vidět žádost i povolení? Kde je možno vidět smlouvu se subjektem, který kácel? Bude za tyto stromy provedeno vysazení nových? Jak byla provedena likvidace vytěženého dřeva? Kolik město zaplatilo za kácení? Děkuji Pavel Podrabský


Martin Sklář, 5. 3. 2018, 11:07

Vážený pane Podrabský,
kácení stromů provedly na objednávku města Blansko Technické služby Blansko na základě platného rozhodnutí vydaného Odborem životního prostředí MěÚ Blansko.

Veškerá vytěžená dřevní hmota je prodána na základě smluvního vztahu a příjem z prodeje je příjmem rozpočtu města.

O vydání povolení ke kácení požádalo Město Blansko na základě žádosti občana, který se cítí být ohrožen vyklánějícími akáty, které v minulosti spadly a vznikla značná škoda na majetku třetí osoby.

Dřeviny v dané lokalitě vyrostly z náletu, jedná se o invazní druh, který velmi rychle osídlil nepřístupný terén. V současné době je pod akáty veden přístupový chodník do sídliště Sever. Předmětné dřeviny rostly ve skupině, zbylé akáty rostly solitérně na pozemku p.č. 829/1 v k.ú. Blansko. Dřeviny byly ve věku cca 60 roků a dosahovaly výšky cca 13 m.

V horních částech korun byla patrná četná poškození (poranění) kmene, otevřené rány po zlomech, které zasahovaly do dřeňové části kmene. Akáty se ve svažitém terénu vykláněly nad chodník.

Zdravotní stav akátů byl negativně ovlivněn růstovým defektem kmene, tzv. tlakovou vidlicí kmene (vidlicovité rozdělení hlavního kmene). Tlakové větvení vzniká tehdy, když větve rostou v příliš ostrém úhlu a nedojde k vytvoření pevného spojení dvou větví. Dochází k zarůstání kůry, která tak brání vytvoření pevných pletiv, a zároveň dochází během druhotného tloustnutí větví k jejich vzájemnému odtlačování, ke vzniku tlakového napětí. Výsledkem je příčná trhlina na kmeni postupující od tlakové vidlice směrem dolů, narušení statiky a ve finále možné rozlomení stromu. Vlivem výskytu tlakové vidlice a praskliny kmene dochází k oslabování jejich stability v dané lokalitě.

Předmětné dřeviny se vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu stávají potencionální hrozbou pro svoje okolí. Dochází k postupnému útlumu základních metabolických a fyziologických funkcí, jedná se v podstatě o odumírající dřeviny, které dospěly ke konci své existence. Při silnějším poryvu větru může dojít k destrukci dřevin, ke statickému selhání kmene při silné zátěži vyvolané např. námrazou nebo ledovkou.

Koruny předmětných dřevin byly rozlámané, na odlomených částech byla patrná mycelia dřevokazných hub, která oslabují jejich pevnost. Docházelo k častým pádům odumřelých částí větví na pěšinu a na přilehlý pozemek. Dřeviny se stávaly nebezpečnými pro osoby pohybující se v jejich blízkosti. Funkční význam dřevin, který má pozitivně ovlivňovat životní prostředí člověka (např. snižování prašnosti, tlumení hluku, zlepšování mikroklimatu) je v tomto případě minimální vzhledem k jejich zdravotnímu handicapu.

Estetická funkce dřevin je vyjádřena interakcí, působením dřevin na lidské smysly. Z pozice vnímatele (správního orgánu) je estetická funkce dřevin podstatně snížena vlivem celkového poškození jejich habitu.

Při posuzování žádosti vyhodnotil  orgán ochrany přírody zejména funkční a estetický význam výše uvedených dřevin a dospěl k závěru, že bezpečnostní hledisko v tomto případě převyšuje funkční i estetický význam dřevin v dané lokalitě, proto povolil jejich pokácení. Za pokácení dřevin byla žadateli uložena povinnost provedení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1 zákona.

V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že předmětné dřeviny nejsou významným krajinným prvkem ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Na uvedené téma bylo již odpovězeno taktéž v otázkách viz. odkaz https://www.blansko.cz/otazky/detail/3350

Vážený pane Podrabský, v případě Vašeho zájmu Vás zvu na osobní jednání dne 07.03.2018 v 9:00 v kanceláři vedoucího odboru KOM.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Sklář, vedoucí odboru komunální údržby
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h