Nabídka developerům

Záměr zřídit právo stavby a odprodat pozemky za účelem výstavby bytových domů a potřebných souvisejících staveb a ploch (Blansko Písečná)

Následně po vybudování a vydání kolaudačních souhlasů nebo jiných dokumentů umožňujících bytové domy a potřebné související stavby a plochy užívat, odprodat uvedené pozemky, resp. jejich části, které budou zastavěny objekty (budovami), popř. části pozemků vyjmutých z návrhu veřejných prostranství, přičemž výměra prodávaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem dle skutečné výměry pozemků zastavěných budovami.

Město tímto informuje případné zájemce (investory) o dalších požadavcích a postupu v souvislosti s výše uvedeným záměrem.

Požadované písemnosti dle tohoto záměru mohou žadatelé podávat nejpozději do 09.10.2019 do 10.00 hodin. Požadované písemnosti musí být podány v zalepené obálce označené heslem „Blansko – lokalita Písečná – INV, NEOTVÍRAT“ a doručeny na adresu: Podatelna Městského úřadu Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Záměr na úřední desce

Oznámení záměru

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 09:16 h