Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Nabídka developerům

Záměr zřídit právo stavby a odprodat pozemky...

...za účelem výstavby polyfunkčního objektu(ů) a potřebných souvisejících staveb a ploch (ploch pro parkování, komunikací, chodníků, zřízení zeleně apod.)

Investiční příležitost v Blansku.

https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/#zaznam_12542

Požadované písemnosti dle tohoto záměru mohou žadatelé podávat nejpozději do pátku 02.08.2019 do 11:00 hodin. Požadované písemnosti musí být podány v zalepené obálce označené heslem „Blansko – STŘED – lNV, NEOTVÍRAT“ a doručeny na adresu:
Podatelna Městského úřadu Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Znalecký posudek + příloha