Jednací řád Rady města Blanska

Rada města Blansko se usnesla v souladu s ustanovením § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Pravomoci Rady města Blansko (dále také jen „RM“) vymezuje zákon č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), zejména v  § 102.
 2. Jednací řád RM se vydává v souladu s § 101 odst. 4 zákona o obcích a upravuje podrobnosti schůzí RM, zejména pak jejich přípravu, svolání, průběh, usnášení, hlasování, přerušení a ukončení schůzí RM a kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM.
 3. Jednací řád vychází ze základních ustanovení Ústavy ČR obsahujících principy demokratického právního státu včetně uplatňování veřejné moci v případech, mezích a způsoby stanovenými zákonem, na principech většiny a ochrany menšiny.
 4. Jednací řád upravuje skutečnosti, které jsou v zákoně o obcích neupraveny, či je jejich úprava obecná.

Čl. 2
Příprava a svolání schůze RM

 1. RM se schází podle potřeby.
 2. Starosta ve spolupráci s místostarosty a tajemníkem připravuje program schůze. Organizačně přípravu programu včetně písemných materiálů pro schůzi RM koordinuje tajemník.
 3. Schůzi RM svolává starosta.
 4. Pozvánka s uvedením místa a doby konání a spolu s návrhem programu schůze včetně písemných materiálů (v elektronické podobě) pro schůzi RM je doručena všem členům RM nejpozději 5 dní před plánovaným termínem schůze RM. O navrženém programu připravované schůze RM jsou informováni členové zastupitelstva města.
 5. V naléhavých případech svolá starosta schůzi RM ve zkráceném termínu, než je uvedeno v předchozím odstavci.
 6. Vyžadují-li to neodkladné okolnosti, mohou být dílčí písemné materiály doručeny členům RM před zahájením schůze RM.
 7. Zpracovatelé materiálů a odpovědné osoby zodpovídají v plném rozsahu za věcnou i formální správnost důvodové zprávy, včetně případných příloh a za formální správnost navrženého usnesení v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rozpočtem města.
 8. Předkladatel materiálu (garant úseku) odpovídá za věcnou správnost navrženého usnesení.
 9. Každý materiál je posouzen po finanční stránce odborem FIN a po právní stránce interním právníkem.
 10. Materiály pro schůzi RM obsahují:
  • označení předkládajícího orgánu města
  • číslo a datum schůze RM
  • název materiálu
  • důvodovou zprávu (obsah) včetně případných příloh
  • návrh usnesení
  • jméno a podpis zpracovatele důvodové zprávy
  • jméno a podpis odpovědné osoby za důvodovou zprávu
  • jméno a podpis osoby odpovědné za finanční kontrolu materiálu
  • jméno a podpis osoby odpovědné za právní kontrolu materiálu
  • jméno a podpis předkladatele (garanta úseku)

Čl. 3
Průběh schůze RM

 1. Schůze RM je neveřejná. Schůzi RM řídí starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta, nebo jiný starostou pověřený člen RM (dále jen „předsedající“). 
 2. Schůze RM se účastní tajemník MěÚ s hlasem poradním a zapisovatel, je-li pověřen zhotovením zápisu. Po dohodě s předkladatelem materiálu se mohou projednávání jednotlivého bodu schůze zúčastnit vedoucí útvarů Městského úřadu Blansko a referenti dotčených útvarů a statutární zástupci právnických osob zřízených nebo založených městem, příp. jimi pověření zástupci. V případě své nepřítomnosti může tajemník MěÚ k účasti na schůzi RM pověřit svého zástupce, tento však nemá hlas poradní.
 3. Člen RM je povinen zúčastňovat se schůzí RM, být řádně připraven projednat body navrženého programu schůze RM a plnit úkoly, které mu RM uloží. Pokud členu RM brání v účasti závažné okolnosti, jakož i v případě opožděných příchodů a předčasných odchodů, je povinen se s dostatečným předstihem omluvit starostovi nebo předsedajícímu.
 4. Před zahájením schůze se přítomní členové RM zapíší vlastnoručně do listiny přítomných.
 5. Nesejde-li se (v místě konání či distančním způsobem) nadpoloviční většina všech členů RM do 30 minut po stanovené době zahájení schůze, ukončí předsedající schůzi RM a svolá nejpozději do 14 dnů náhradní schůzi. Uvedené se uplatní také v případě nepřítomnosti (v místě konání či distančním způsobem) nadpoloviční většiny všech členů RM v průběhu schůze.
 6. V zahajovací části schůze předsedající konstatuje její usnášeníschopnost.
 7. Před vlastním jednáním se hlasuje o navrženém programu schůze. Členové RM mohou navrhovat změny navrženého programu. O návrzích se hlasuje o všech společně nebo na žádost člena RM ke konkrétnímu návrhu zvlášť, a to bez předchozí rozpravy a odůvodnění tohoto návrhu. Poté dá předsedající hlasovat o programu jako celku, a to včetně případných schválených změn. Tím je dáno pořadí projednávání jednotlivých bodů.
 8. RM může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.
 9. Každý bod jednání je odůvodněn předkladatelem, který přednese návrh usnesení k danému bodu. Ke každé projednávané problematice otevře předsedající rozpravu. Se souhlasem rady se může spojit projednávání dvou a více bodů.
 10. Jsou-li k projednávané problematice předložena samostatná stanoviska např. komise, člena rady apod., udělí předsedající k jejich přednesení slovo v průběhu rozpravy.
 11. Účastníci schůze se hlásí o slovo zvednutím ruky. Předsedající udělí slovo podle pořadí, mimo něj může předsedající udělit slovo tomu, kdo má technickou poznámku. Přednostně předsedající udělí slovo předkladateli návrhu nebo starostovi, není-li předsedajícím. Ten, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout.
 12. Předsedající může řečníkovi odejmout  slovo, nemluví-li k věci přes upozornění předsedajícího. Účastník schůze, kterému bylo odňato předsedajícím slovo, má právo žádat o znovupřidělení slova, o čemž rozhodne RM hlasováním.
 13. Pokud se do rozpravy již nikdo nehlásí, předsedající stanoví ukončení rozpravy. Návrh na ukončení rozpravy může v jejím průběhu podat  kterýkoliv člen RM. O jeho návrhu okamžitě rozhoduje RM hlasováním. K věci se může ještě vyjádřit ten, kdo se přihlásil do rozpravy před podáním návrhu na její ukončení. Na návrh člena RM může dojít ke znovuotevření rozpravy, rozhodne-li o tom RM.
 14. Účastník schůze se může přihlásit s technickou poznámkou, kterou reaguje na průběh schůze. Technickou poznámkou je taktéž návrh na ukončení rozpravy (může předložit jen člen RM) a návrh na zpětvzetí návrhu usnesení. Technická poznámka nesmí trvat déle než 1 minutu.
 15. Každý člen RM má právo požádat o zanesení své připomínky, návrhu nebo vyjádření do zápisu. Předsedající může požádat o předložení návrhu písemně.
 16. Všichni účastníci schůze RM jsou povinni v jeho průběhu zdržet se všech rušivých projevů a řídit se v tomto směru pokyny předsedajícího. Narušuje-li někdo hrubým způsobem průběh schůze, má předsedající právo vykázat ho z jednací místnosti.
 17. O schůzi RM pořizuje zapisovatel nebo tajemník MěÚ zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů RM včetně informace, který člen RM se schůze účastnil distančním způsobem, schválený pořad schůze RM, podstatu rozpravy, návrhy dle čl. 4 tohoto jednacího řádu, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Součástí zápisu jsou prezenční listina, písemné návrhy, interpelace, příloha s přijatými usneseními a tabulka se jmenovitým hlasováním členů RM. Zápis ze schůze RM musí být pořízen do 15 dnů od jejího konání. Zápis podepisují starosta a pověřený místostarosta nebo jiný pověřený člen RM, který má povinnost dostavit se k podpisu zápisu tak, aby zápis mohl být bez zbytečného odkladu rozeslán.
 18. Schválený zápis je listinou osvědčující průběh schůze a obsah usnesení. Originál zápisu spolu s předkládanými písemnými materiály je uložen u tajemníka MěÚ k nahlédnutí.
 19. O námitkách člena RM proti zápisu, podaných písemně nejpozději na nejbližší schůzi RM, rozhodují členové RM hlasováním. Zápis, k němuž nebyly podány námitky výše uvedeným způsobem, se považuje za schválený.
 20. V případě, kdy někdo z těch, kdo byli pověřeni podpisem zápisu, nesplnil svoji povinnost podepsat zápis z jednání, hlasuje se o platnosti zápisu na nejbližší schůzi RM.

Čl. 4
Přijímání usnesení RM a hlasování

 1. RM je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna (v místě konání či distančním způsobem) nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů RM.
 2. Člen RM může předkládat v rámci rozpravy tyto návrhy:
  1. Návrh na stažení věci z projednání.
  2. Pozměňovací návrh, jímž se vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé části  předloženého návrhu usnesení v materiálu, přičemž nemění jeho původní smysl a není jeho negací. Postupným hlasováním o pozměňovacích návrzích, jsou-li předloženy, se upraví konečný návrh usnesení v materiálu, který předsedající přednese.
  3. Další návrh, kterým je návrh dalšího usnesení k projednávané problematice.
 3. Postup při hlasování:
  1. Nejprve dá předsedající hlasovat o návrhu na stažení věci z projednání, byl-li vznesen. 
  2. Pokud nebyly uplatněny žádné pozměňovací návrhy k původnímu návrhu usnesení v materiálu, dá předsedající hlasovat o tomto předloženém návrhu usnesení. 
  3. Byly-li uplatněny pozměňovací návrhy, hlasuje se nejprve o těchto pozměňovacích návrzích v pořadí, ve kterém byly uplatněny. Přijetím pozměňovacího návrhu se další pozměňovací návrhy, které přijatý návrh vylučuje, považuji za nepřijaté a nehlasuje se o nich. Po přijetí pozměňovacích návrhů se hlasuje o upraveném návrhu usnesení. 
  4. Poté nechá předsedající hlasovat o dalších návrzích v pořadí, ve kterém byly předloženy. 
  5. Přijetím  návrhu  usnesení v předloženém písemném materiálu nebo některého z dalších návrhů se ostatní návrhy, které přijatý návrh vylučuje, považují za nepřijaté a nehlasuje se o nich.
 4. Člen RM a účastník schůze může vzít svůj návrh zpět kdykoli před hlasováním o tomto návrhu.
 5. O návrhu se hlasuje zdvižením ruky. Hlasuje se v pořadí: PRO návrh, PROTI návrhu, ZDRŽEL se hlasování.
 6. Jestliže ani jeden z předložených návrhů nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se RM na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. V tomto případě předsedající schůzi přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá předsedající RM. Dojde-li k dohodě, předsedající  obnoví přerušenou schůzi RM, přednese upravený návrh a  dá o něm hlasovat. Nezíská-li ani tento návrh potřebnou většinu, prohlásí jej předsedající za odmítnutý. O nepřijatém návrhu může být znovu hlasováno nejdříve na nejbližší schůzi RM.
 7. Učiní-li některý z členů RM návrh na jinou formu hlasování, dá o tomto způsobu hlasování předsedající hlasovat. Jinou formou hlasování se rozumí tajné hlasování nebo jmenovité veřejné hlasování. Pro tajné hlasování se přiměřeně použije postup hlasování dle volebního řádu, který je přílohou Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko. U jmenovitého veřejného hlasování postupně každý člen rady hlasitě pronese: PRO návrh nebo PROTI návrhu nebo ZDRŽUJI se hlasování.
 8. Má-li starosta pochybnosti o správnosti usnesení RM v samostatné působnosti, může pozastavit jeho výkon a věc předložit k rozhodnutí na nejbližší zasedání zastupitelstva města. O pozastavení výkonu usnesení informuje starosta ostatní členy RM a další subjekty, jichž se usnesení týká.
 9. RM  je oprávněna přijmout  i usnesení, jejichž obsah nebude zveřejněn, zejména z důvodu ochrany osobních údajů. 

Čl. 5
Distanční účast na schůzi RM

 1. Člen RM, tajemník MěÚ nebo další zvaná osoba se mohou účastnit schůze RM distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, tj. formou videokonference.  O tomto způsobu své účasti je člen RM povinen informovat starostu nejpozději 1 den před schůzí RM. Obec nemá povinnost technicky zabezpečovat realizaci distanční účasti na straně člena RM. Náklady související s technickým zabezpečením realizace distanční účasti na straně člena RM nese dotčený člen RM. Člen RM účastnící se schůze distančním způsobem je povinen zúčastnit se dle pokynů předsedajícího praktické zkoušky připojení a obousměrné komunikace bezprostředně před zahájením příslušné schůze RM.
 2. Účast na schůzi stvrzují členové RM přihlášením se do videokonferenční aplikace tak, aby bylo možné jejich ztotožnění prostřednictvím obrazu i zvuku. Potvrzení účasti členů RM účastnících se schůze RM distančně zaznamená do prezenční listiny tajemník MěÚ, případně zapisovatel.
 3. Člen RM účastnící se schůze distančním způsobem musí být v audiovizuálním kontaktu s ostatními účastníky schůze prostřednictvím technického zařízení pro obousměrný přenos obrazu a zvuku, umožňujícího realizovat zákonná práva spojená s účastí na jednání v souladu s právním řádem. Člen RM účastnící se schůze distančním způsobem se přerušením obrazového přenosu považuje za nepřítomného na schůzi, a to včetně všech právních důsledků. Předsedající v takovém případě schůzi může za účelem odstranění související technické závady na nezbytně nutnou dobu přerušit. Přerušení obrazového spojení a případné přerušení schůze se vždy uvede do zápisu. Nepodaří-li se závadu odstranit, zaznamená zapisovatel nepřítomnost dotčeného člena RM do zápisu. Při výpadku zvuku se výše uvedené zásady uplatní přímo úměrně závažnosti situace. O sporných případech rozhodne RM hlasováním.
 4. Člen RM účastnící se schůze distančně se hlásí do rozpravy zjevným projevem, který odpovídá možnostem využívaného dálkového připojení a hlasuje vždy veřejně. 

Čl. 6
Plnění usnesení a jeho kontrola

 1. Přijatá usnesení se zapisují do samostatné přílohy zápisu, kterou podepisuje starosta. Po podpisu zápisu starostou a určeným místostarostou nebo jiným radním se příloha s usneseními rozesílá všem členům zastupitelstva města, vedoucím odborů a samostatných oddělení MěÚ a právnickým osobám  zřízeným a založeným městem Blansko. Členům RM se spolu s přílohou s usneseními rozesílá zápis ze schůze RM.
 2. Plnění  usnesení  zabezpečují  starosta,  místostarostové, tajemník MěÚ a zaměstnanci města Blansko a statutární zástupci právnických osob  zřízených a založených městem. Kontrolu plnění usnesení průběžně provádí RM.

Čl. 7
Interpelace

 1. Povinným bodem programu jsou interpelace.
 2. V rámci tohoto bodu programu má člen RM právo vznášet interpelace (dotazy, připomínky a podněty) na členy RM a zaměstnance města Blansko a statutární zástupce právnických osob zřízených a založených městem. Nemůže-li být odpověď dána v průběhu projednávání bodu programu interpelace, je povinností dotazovaného odpovědět písemně nejpozději do 30 dnů po schůzi RM prostřednictvím MěÚ Blansko. Není-li tázající s odpovědí spokojen, nechá  předsedající o podaném vysvětlení hlasovat ihned nebo na nejbližší schůzi RM.
 3. V rámci bodu programu nazvaného interpelace může člen RM předkládat RM návrhy formou návrhů usnesení, o kterých rozhodne RM hlasováním.
 4. Všechny interpelace jsou evidovány tajemníkem nebo zapisovatelem.

Čl. 8
Přerušení a ukončení schůze RM

 1. Předsedající prohlásí schůzi za přerušenou, usnesla-li se RM na dohodovacím řízení, klesl-li počet přítomných členů RM a RM se stala neusnášeníschopnou nebo z jiných závažných důvodů, které znemožňují nerušený průběh schůze.
 2. Přerušenou schůzi obnovuje předsedající. Obnovená schůze se musí uskutečnit do 14 dnů. Po obnovení přerušené schůze projedná RM zbývající část programu.
 3. Předsedajícímu připadá právo vyhlásit dle svého uvážení přestávku v jednání.
 4. Předsedající prohlásí schůzi RM za ukončenou, pokud byl vyčerpán program schůze a nikdo se již o slovo nepřihlásil.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací řád byl projednán a schválen RM na její 32. schůzi dne 20.02.2024 usnesením č. 31 a nabývá účinnosti dnem 21.02.2024 s výjimkou čl. 2 odst. 10 v části, že materiály pro schůzi RM obsahují jméno a podpis osoby odpovědné za finanční kontrolu materiálu a jméno a podpis osoby odpovědné za právní kontrolu materiálu, tato část čl. 2 odst. 10 nabývá účinnosti 01.04.2024.
 2. Změny a doplňky jednacího řádu schvaluje RM.
 3. Tento jednací řád nahrazuje v plném rozsahu Jednací řád Rady města Blansko ze dne 18.01.2011.

V Blansku dne 20.02.2024

Ing. Jiří Crha 
starosta města Blansko

            aktualizováno: 4. 3. 2024, 07:30 h