Programové prohlášení Rady města Blanska pro volební období 2018–2022

Plnění programového prohlášení rady 2018—2022

Úvod

Rada města Blansko navazuje na výsledky práce samosprávy z předchozích volebních období. Jejím cílem je, aby město Blansko bylo pro jeho obyvatele městem, kde se zvyšuje kvalita jejich života.

Programové prohlášení Rady města Blansko na období 2018–2022 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Strategický plán rozvoje města, zahrnuje podstatné body programů politických stran tvořících koalici stojící v čele města.

Konkrétní cíle a projekty

Rozvoj města

 • pokračování v naplňování Strategického plánu rozvoje města;

 • vytvoření studie na řešení centra města;

 • zrevitalizování prostor „Předzámčí“, včetně budovy bývalé hasičky a ponechání v majetku města;

 • realizace kavárny a návrh na využití suterénu prostoru po hotelu Dukla;

 • zahájení realizace přemostění řeky Svitavy na Staré Blansko ve spolupráci s krajem;

 • podpora reálných požadavků občanských aktivit v jednotlivých částech města;

 • podpora rodin a jejich spokojeného života ve městě.

Hospodaření města

 • kontrola hospodaření města s důrazem na vyváženost a efektivnost vynakládaných prostředků;

 • využití v maximální míře dostupné dotační programy pro snížení finanční zátěže města;

 • vytvoření veřejného dlouhodobého plánu oprav a rekonstrukcí;

 • vytvoření participativního rozpočtu – zapojení veřejnosti do procesu rozhodování s vyčleněním částky z rozpočtu na projekty, které si vyberou sami občané.

Bydlení a životní prostředí

 • výstavba finančně dostupného bydlení v závislosti na podpoře ze SFRB;

 • podpora individuální i bytové výstavby v oblastech vymezených územním plánem;

 • pokračování v kompletní revitalizaci sídliště Zborovce v dalších etapách;

 • usilování o naplnění nové energetické koncepce města tak, aby rozvoj centrálního zásobování teplem byl pro občany výhodný;

 • pokračování v rozšiřování separovaného sběru domovního odpadu;

 • rozšíření rozmístění kontejnerů na biologický odpad;

 • podpora praktické výuky separovaného sběru odpadů na základních školách;

 • pokračování v realizaci úspor energií a ekologizaci městských budov;

 • rozmístění odpadkových košů s ekologickými sáčky na psí exkrementy v místech stanovených pro venčení obecně závaznou vyhláškou;

 • zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do úklidu veřejných prostor;

 • v rámci městského úřadu a všech podřízených organizací postupné odstranění používání igelitových tašek a plastových obalů;

 • otevření nabíjecí stanice pro elektro kola a elektro auta;

 • zatraktivnění rekreační oblasti Palava pro trávení volného času rodin a dětí a zlepšení zázemí;

 • podpora projektů pro udržení vody v krajině s využitím dotačních programů;

 • pokračování v modernizaci veřejného osvětlení;

 • odkanalizování městské části Klepačov-Facírka v rámci akce Olomučany – splašková kanalizace;

 • rozšíření vysazování stromů a zeleně v městské zástavbě v rámci snižování dopadů teplotních extrémů;

 • upravení a udržení prostor na soutoku řek Svitavy a Punkvy;

 • vybudování relaxační zóny mezi supermarketem BILLA a parkem u železniční zastávky;

 • průběžná realizace a modernizace veřejně přístupných sportovních a dětských hřišť;

 • dokončení rekonstrukce kulturního domu v Lažánkách.

Zdravotnictví a sociální oblast

 • zřizovatelem nemocnice zůstane město Blansko;

 • finanční podpora obnovy moderní techniky v Nemocnici Blansko bude zahrnuta jako mandatorní výdaj do každoročního rozpočtu města;

 • udržení standardu poskytování sociálních služeb na území města a podpora činnosti neziskových a charitativních organizací v této oblasti;

 • analýza potřeby případného zřízení senior taxi.

Školství

 • pokračování v opravách a modernizacích školních zařízení v Blansku;

 • dokončení projektu přístavby u ZŠ TGM s odstraněním současné školní jídelny před budovou a realizace za podmínky získání dotace;

 • zajištění dostatku míst v MŠ.

Kultura, sport, volnočasové aktivity

 • aktivní podpora činnosti všech spolků a zájmových sdružení v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit;

 • rekonstrukce městských lázní;

 • udržování památek v dobrém stavu a využívání je pro cestovní ruch;

 • postupné opravy a modernizace sportovišť v majetku města;

 • vybudování zázemí sportovních aktivit z ubytovny na sportovním ostrově;

 • vybudování osvětlení na okruhu „Triangl“ na Sportovním ostrově;

 • vybudování stezky pro pěší v aleji mezi ASK a splavem na sportovním ostrově;

 • podpora tradičních blanenských sportovních a kulturních akcí.

Doprava a infrastruktura

 • vybudování chodníku podél zahradního města směrem k hotelu Panorama v části města Češkovice;

 • opravy a rekonstrukce silnic a chodníků a budování nových komunikací se zvláštním zřetelem na všechny části města;

 • pokračování v obnově vodárenské infrastruktury ve spolupráci se Svazkem VaK;

 • vybudování nového chodníku na ulici Dlouhá v části města Klepačov;

 • vybudování okružní křižovatky na ulici Poříčí – Mlýnská u Sportovního ostrova;

 • pokračování ve výstavbě cyklostezek;

 • zachování rozsahu městské hromadné dopravy;

 • pokračování v budování bezbariérového města;

 • zavedení monitoringu a online výstupu obsazenosti parkovišť a rozšíření aplikace pro platbu parkovného mobilními telefony (v rámci Smart City);

 • rekonstrukce komunikace ke střelnici v Dolní Lhotě.

Cestovní ruch

 • zajištění a podílení se na spolupráci komerčních a veřejných institucí v turistickém ruchu, propagaci a marketingu města a oblasti Moravského krasu a okolí ve vazbě na Destinační management;

 • zajištění informačního a pobytového servisu pro turisty (infopointy);

Bezpečnost

 • rozšíření a zkvalitnění městského kamerového systému a zaměření se na boj proti vandalům a sprejerům;

 • podpora, rozvíjení a zlepšování činnosti Městské policie Blansko se zaměřením na častější hlídkování;

 • pokračování v nulové toleranci k hazardu na území města;

 • nadále podporovat materiálně technické zabezpečení jednotek sboru dobrovolných hasičů;

 • zklidnění dopravy zjednosměrněním vybraných ulic;

 • pokračování v projektu BESIP.

Zahraniční spolupráce

 • rozvíjení další spolupráce s partnerskými městy v oblasti školství, sportu, kultury a činnosti seniorů;

 • podpora výměnných pobytů žáků základních škol v partnerských městech.

Veřejná správa a komunikace s občany

 • zavedení interaktivních elektronických formulářů na internetovém portálu města;

 • pokračování v elektronizaci veřejné správy;

 • mobilní úřad – městský úřad bude i nadále zabezpečovat pro občany, pro které je ze zdravotních důvodů osobní návštěva komplikací, vyřízení jejich žádostí o občanské průkazy;

 • vylepšování fungování činnosti městského úřadu a vytváření odpovídajícího servisu všem občanům města Blansko;

 • provedení revize struktury internetového portálu města.

Toto programové prohlášení Rady města Blansko pro volební období 2018–2022 schválila Rada města Blansko na své 6. schůzi dne 29.01.2019.


Ing. Jiří Crha
Ing. František Hasoň
Mgr. Ivo Polák
MUDr. Zdeněk Grünwald
MUDr. Jana Novotná
Ing. Ivo Stejskal
Radek Šinkora

            aktualizováno: 29. 9. 2022, 09:14 h