Programové prohlášení koaličních stran města Blanska pro volební období 2022-2026

Úvod

Programové prohlášení města Blanska na období 2022–2026 vychází z hlavních bodů programů koaličních stran, na kterých se všichni čtyři partneři shodli a které považujeme za důležité pro občany našeho města.

Chceme se zaměřit především na ty oblasti, které mohou zlepšit a zkvalitnit život v našem městě – kvalitní veřejná dopravní a technická infrastruktura, kvalitní zdravotnictví, školství a dostatečná nabídka sociálních služeb sloužící k podpoře rodin a seniorů, zdravé a čisté životní prostředí. Chceme spolupracovat s těmi, kterým na našem městě upřímně záleží a jsou ochotni se konstruktivně podílet na zlepšování života u nás v Blansku.

Zdravotnictví, školství a sociální oblast

 • udržíme nemocnici v majetku města a na její rekonstrukci poskytneme nezbytné finance
 • udržíme standard kvalitních, moderních a funkčních škol
 • udržíme standard poskytování sociálních služeb na území města
 • budeme i nadále podporovat volnočasové aktivity seniorů a rodin s dětmi
 • podpoříme další rozvoj mobilní hospicové péče

Bydlení a životní prostředí

 • zřídíme funkci městského architekta
 • budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť a dalších částí města
 • budeme pokračovat ve spolupráci s developery nových bytových domů a na rozvoji související veřejné infrastruktury
 • nastavíme nová pravidla pro hospodaření s městským bytovým fondem
 • navážeme na dřívější realizaci úspor energií se zaměřením na budování fotovoltaických elektráren na střechách městských budov
 • založíme společnost pro provozování soustavy CZT
 • budeme pokračovat v revitalizaci rekreační oblasti Palava a zatraktivníme lokalitu pro všechny generace
 • vyčleníme 10 městských bytů určených k řešení krizových situací klientů odboru sociálních věcí

Kultura, sport, volnočasové aktivity

 • zpracujeme strategii rozvoje v oblasti kultury a nastavíme rámec vzájemné spolupráce kulturních institucí
 • budeme rozvíjet program tradičních kulturních akcí ve městě
 • změníme podobu farmářských trhů
 • budeme pokračovat v opravách a modernizaci městských sportovišť
 • udržíme systém dotačních programů zaměřených na podporu aktivit dětí a mládeže
 • budeme rozvíjet další spolupráci s partnerskými městy
 • budeme podporovat návštěvnost města ve spolupráci s DMO Moravský kras a okolí

Doprava a bezpečnost

 • zpracujeme generel dopravy (prověříme možnosti stavebních úprav vytížených křižovatek, zavedení rezidenčního parkování ve městě a možnosti zvýšení parkovacích kapacit, rozšíříme koncept jednosměrných ulic)
 • zachováme objem financí do postupných oprav a rekonstrukcí komunikací
 • budeme spolupracovat s Jihomoravským krajem na budování cyklostezek
 • zavedeme úsekové měření rychlosti na hlavních příjezdových tazích do města
 • rozšíříme a zkvalitníme městský kamerový systém
 • zkvalitníme činnost městské policie

Hospodaření města a otevřený úřad

 • v maximální možné míře využijeme dostupné dotační programy pro snížení finanční zátěže města
 • provedeme revizi městských společností
 • prohloubíme digitalizaci agend městského úřadu
 • zajistíme bezbariérovost budovy radnice
 • zoptimalizujeme komunikační kanály města

Konkrétní významné investiční projekty financované z rozpočtu města a dotačních programů vyplývajících ze záměrů jednotlivých oblastí

 • Výstavba rotační jednotky a urgentního příjmu Nemocnice Blansko
 • Rekonstrukce mateřské školy Sladkovského (rozšíření kapacity předškolních zařízení pro děti mladší 3 let)
 • Nové odborné učebny na ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
 • Výstavba Domu s pečovatelskou službou na Písečné (za využití dotačních prostředků)
 • Výstavba plaveckého bazénu
 • Rekonstrukce atletického stadionu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka
 • Dokončení odkanalizování Sportovního ostrova Ludvíka Daňka
 • Přístavba sportovní haly Údolní
 • Rekonstrukce zimního stadionu
 • Rekonstrukce fotbalových kabin na fotbalovém stadionu Údolní
 • Vybudování amfiteátru v rekreační oblasti Palava
 • Pokračování v revitalizaci prostor „Předzámčí“
 • Adaptace budovy Městského klubu důchodců na „Komunitní centrum“
 • Rekonstrukce budov městského úřadu

 


Plnění prohlášení v minulém volebním období

            aktualizováno: 15. 1. 2023, 20:22 h