Komise rady města

Rada obce může v souladu se zákonem o obcích zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Pravidla spolupráce mezi radou a komisemi jsou stanoveny v níže uvedeném předpisu „Komise Rady města Blanska“.

Komise dopravní

Ing. Lukáš Němec, předseda
Pavel Šich, místopředseda
Jana Pernicová, členka
Zbyněk Pokorný, člen
Jiří Rybář, člen
Aleš Klíma, člen
Ing. Michal Mrázek, člen

Komise pro investice a územní rozvoj

Ing. Jan Pořízek, předseda
Ing. Miloš Polák, místopředseda
Ing. Jan Došek, MBA, člen
Ing. Jan Čuma, člen
Ing. Hynek Grünwald, člen
Doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., člen
Antonín Žirovnický, člen
Ing. David Rizner, člen
Aneta Skopalová, členka
Ing. David Otýpka, člen
Stanislav Navrkal, člen

Komise pro občanské záležitosti

Marta Gronová, předseda
Radka Sitarová, místopředsedkyně
Hedvika Švecová, členka
Zdenka Kostrejová, členka
Dobromila Vymazalová, členka
Miloslava Štolpová, členka
Marie Šebelová, členka
Jiřina Sovová, členka
Eva Kuběnová, členka
Marie Pokojová, členka
Ing. Bc. Dana Křenková, členka
Ing. Marie Odehnalová, členka
Alena Řičánková, členka
Jana Sedláčková, členka
Alena Ševčíková, členka
Jaromíra Hynková, členka
Mgr. Marie Němcová, členka
Mgr. Nikola Heyerová, členka
Mgr. Bc. Michal Souček, člen
Dana Žáčková, členka
Mgr. Zuzana Trávníčková, členka
Zdeňka Opustilová, členka

Komise bytová

Bohuslav Kučera, předseda
Mgr. Jan Střítecký, Ph.D., místopředseda
Veronika Charvátová, členka
Irena Lukášková, členka
Milan Doskočil, člen
Jarmila Jurová, členka
Ing. Jan Forbelský, člen
Anna Pavlů, členka

Komise sociální a zdravotní

Milena Ondroušková, předsedkyně
Mgr. Věra Veselá, místopředsedkyně
Lenka Čechová, členka
Mgr. Helena Vyplelová, členka
Natálie Novotná, členka
MUDr. Jana Novotná, členka
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, členka
MVDr. Jiří Bárta, člen
Bc. Zuzana Jakubcová, členka
Ing. Jiří Rokos, člen
Marie Pokojová, členka
Mgr. Iveta Čípková, členka
Mgr. Kateřina Pinková, členka

Komise kultury a komunitního života

Mgr. Bc. Pavlína Komínková, předsedkyně
Ing. Jiří Míšenský, místopředseda
Pert Hurdes, člen
Mgr. Martina Macků, členka
Tomáš Mokrý, člen
Libor Čermák, člen
Vladimír Novotný, člen
Aleš Bláha, člen
Bohuslav Kučera, člen
Josef Nejezchleb, člen
Iva Nečasová, členka

Komise sportovní

Lenka Dvořáková, předsedkyně
Ondřej Ellinger, místopředseda
Andrea Jurušová, členka
Mgr. Žaneta Němcová, členka
Mgr. Tomáš Kryl, člen
Jakub Skoták, člen
Radek Šinkora, člen
Mgr. Bohumil Hlaváček, člen
Mgr. Helena Vašková, členka
Ing. Jan Nečas, člen
Jaroslav Kříž, člen
Mgr. Bc. Michal Souček, člen

Komise pro školství a vzdělávání

Mgr. Miroslav Starý, předseda
Mgr. Šárka Seďová, DiS, Ph.D., místopředsedkyně
Mgr. et Mgr. Jana Buřtová, členka
Mgr. Jan Čápek, člen
Ing. Mojmír Horák, člen
Mgr. Pavel Přikryl, člen
Bc. Jana Franchi, členka
Mgr. Josef Škvařil, člen
Ing. Ladislav Lór, člen

Komise pro cestovní ruch a zahraniční styky

Ing. Ivo Dobiášek, předseda
Antonín Žirovnický, 1. místopředseda
Miroslav Labuť, 2. místopředseda
Ondřej Požár, DiS., člen
Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D., člen
Mgr. Petra Kupková, členka
Jana Magdová, členka
Ing. Ondřej Dyčka, člen
Karel Ťoupek, člen
František Dvořák, člen
Martin Jaglář, člen

Komise pro prevenci kriminality

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA., LL.M., předseda
Mgr. Milan Daněk, místopředseda
Mgr. Kateřina Pinková, členka
npor. Bc. Martin Dohnalík, člen
Robert Hořava, člen
Mgr. et Mgr. Roman Porč, DiS., člen
Mgr. Olga Trmačová, členka

Komise pro životní prostředí

Ing. Jiří Rydval, místopředseda
Ing. Martina Čumová, Ph.D., členka
Zdeněk Procházka, člen
Ing. Radka Sitarová, členka
Mgr. Ondřej Šidlo, člen
Bohuslav Kučera, člen
Zuzana Zaoralová, členka
Ing. Radmil Štěrba, člen

Jako zvláštní orgány města v oblasti přenesené působnosti působí:
– Komise k projednávání přestupků města Blansko
– Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Směrnice č. 8/2018 Komise Rady města Blansko

Účinnost od 01.01.2019

směrnice v PDF

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Jmenování členů komise
 3. Postavení komisí
 4. Jednání komisí
 5. Pravidla kontrolní činnosti komisí
 6. Seznam komisí rady města
 7. Náplň práce komisí
 8. Odměňování členů komisí
 9. Závěrečná ustanovení

Příloha:

 • č. 1 Informace pro členy komisí rady ve vztahu ke GDPR
 • č. 2 Potvrzení o seznámení se se směrnicí Komise rady města Blansko

Zpracovali:

 • Ing. Josef Kupčík, tajemník
 • Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka
 • Mgr. Markéta Mikulášková, vedoucí právního a personálního oddělení OKT

Obdrží:

 • členové Rady města Blansko, předsedové, místopředsedové, členové komisí, zapisovatelé komisí, vedoucí odborů MěÚ, ředitel městské policie, ředitelé příspěvkových organizací města

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.1. Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) Rada města Blansko (dále též jen „RM“) zřizuje a zrušuje komise, které jsou jejími iniciativními a poradními orgány.
1.2. Komisím může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit starosta výkon přenesené působnosti v určitých věcech.
1.3. RM řídí a koordinuje činnost jednotlivých komisí, stanoví jejich náplň práce, ukládá jim úkoly na určité časové období (např. na půl roku) a projednává návrhy, náměty a stanoviska komisí a o výsledku projednání je prostřednictvím zapisovatelů komisí informuje.
1.4. Městský úřad Blansko (dále také jen „MěÚ“) pomáhá komisím v jejich činnosti.
1.5. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídají starostovi.

Čl. 2
Jmenování členů komise

2.1. RM jmenuje předsedu, místopředsedu a ostatní členy komise.
2.2. Jmenování členů komise probíhá zpravidla na základě doporučení jednotlivých volebních stran zastupitelstva města, odborů MěÚ a písemných přihlášek občanů města, s ohledem na jejich odbornost a zkušenosti.
2.3. Členství v komisi potvrzuje jmenovaným členům starosta nebo radou města pověřená osoba písemným sdělením, které obsahuje jméno, příjmení a bydliště člena komise a název komise. Členovi komise je vystaven průkaz člena komise.
2.4. Funkční období členů komise je shodné s funkčním obdobím Rady města Blansko.

Čl. 3
Postavení komisí

3.1. Komise jsou iniciativními a poradními orgány RM. Svá stanoviska a náměty předkládají komise RM.
3.2. Členové komisí se prokazují průkazem člena komise. Odborníkům přizvaným dle čl. 4 odst. 3 této směrnice vystaví potvrzení předseda komise (vždy s omezenou platností pro určitou činnost).
3.3. Komise je oprávněna:
a) vyjadřovat se k dané problematice na základě úkolů uložených RM nebo na žádost vedoucího odboru MěÚ,
b) předkládat RM z vlastní iniciativy návrhy a podněty na řešení konkrétních problémů a vypracovávat koncepce v dané oblasti na základě úkolů uložených RM nebo požadavku vedoucího odboru MěÚ,
c) provádět kontrolní činnost v oblasti své působnosti na MěÚ a v příspěvkových organizacích zřízených městem, na základě pověření RM nebo z vlastní iniciativy, o které předem informují starostu.
3.4. Komise nemohou kontrolovat činnost zastupitelstva města a RM. Nemohou předkládat návrhy, náměty a stanoviska zastupitelstvu města.

Čl. 4
Jednání komisí

4.1. Jednání komise je neveřejné. Komise může rozhodnout, že na jednání bude mít přístup veřejnost. Rozhoduje též o tom, kdo se má jednání zúčastnit. Členové RM a vedoucí odborů MěÚ se mohou jednání komisí zúčastnit kdykoliv (i bez pozvání) s hlasem poradním.
4.2. Jednání komise se vždy účastní zapisovatel, který není členem komise, má však hlas poradní. Zapisovatel zajišťuje organizační záležitosti, týkající se činnosti komise, zajišťuje komunikaci komise s příslušným odborem MěÚ a dalšími odbory MěÚ, osobami zúčastněnými na řešení konkrétního úkolu. Zapisovatelem je zaměstnanec města Blansko jmenovaný RM na základě návrhu tajemníka MěÚ.
4.3. Ve zvlášť složitých případech komise spolupracují s odborníky, žádají je o provedení některých úkolů (např. posouzení náležitostí smluv, účetních dokladů, technické posouzení) a zpracování příslušných zpráv, které napomohou k objektivnímu zjištění skutečného stavu věci. Tito přizvaní odborníci předkládají své návrhy a náměty komisi.
4.4. Komise formulují svoje stanoviska do usnesení, k jejichž přijetí je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů komise.
4.5. Komise zasedají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
4.6. Práva a povinnosti členů komisí:
a) předseda komise řídí práci komise, reprezentuje komisi navenek, svolává zasedání, jednání, zajišťuje komunikaci mezi RM a komisí, řídí průběh zasedání, zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z jednání komise a dbá na dodržování stanovených pravidel činnosti komise; v nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda v celém rozsahu jeho pravomocí,
b) předseda komise připravuje spolu se zapisovatelem program jednání komise,
c) z každého jednání komise bude zapisovatelem pořízen stručný zápis, v zápise je uveden termín jednání, účast, program jednání, jeho průběh a přijaté závěry a usnesení komise, v příloze jsou kontrolní protokoly. Zápis podepisuje předseda společně se zapisovatelem, zapisovatel předá zápis do jednoho týdne od konání jednání komise tajemníkovi MěÚ, který jej předloží radě města na nejbližší schůzi (mimo komisí, které vykonávají přenesenou působnost),
d) člen komise je povinen na základě pověření předsedy komise spolupracovat na plnění konkrétních úkolů,
e) všichni členové komise jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, s kterými se seznámili v rámci práce v komisi, současně jsou povinni chránit práva a zájmy kontrolovaných subjektů a dbát na ochranu osobních údajů,
f) všichni členové komisí jsou povinni spolupracovat s členy jiných komisí, pokud jsou o to požádáni v zájmu komplexního zajištění úkolů,
g) všichni členové komisí jsou povinni výše uvedená práva a povinnosti dodržovat, zároveň jsou povinni seznámit se s platným zněním této směrnice, zejména s právy a povinnostmi člena komise a tuto skutečnost písemně potvrdit na prvním zasedání komise, kterého se účastní. Vzor potvrzení tvoří přílohu č. 2 této směrnice.

Čl. 5
Pravidla kontrolní činnosti komisí

5.1. V rámci přípravy kontroly komise stanoví jednoduchý záměr kontroly, v němž se uvede zejména předmět kontroly, kdo, kdy a kde kontrolu provede. Se záměrem kontroly seznámí komise kontrolovaný subjekt, a to nejpozději při zahájení kontroly. Při kontrolách jakéhokoliv druhu (nahlížení do písemností, pohovory apod.) pracuje komise zásadně ve skupinách. Jednotlivé kontrolní úkoly provádějí vždy nejméně tři členové komise, případně dva členové komise a přizvaný odborník. Kontrolu (zjišťování stavu věci) provádí komise obvykle formou:
• nahlížení do písemností (záznamů z jednání, evidence, protokolů, účetních dokladů apod.),
• pohovoru se zaměstnanci, jejichž činnost se kontroluje (požaduje od nich vysvětlení a další informace k jednotlivým ověřovaným skutečnostem), případně s dalšími občany,
• místním šetřením (zjistí se skutečný stav v terénu).
5.2. Při kontrolách jsou členové komise oprávněni vyžadovat od tajemníka MěÚ, vedoucích odborů MěÚ a ředitelů příspěvkových organizací veškeré informace a materiály, související s řešenými úkoly, do kterých mohou nahlížet, o čemž musí být vyhotoven písemný zápis, obsahující seznam poskytnutých materiálů, obsah poskytnutých informací a účel. Zápis musí být opatřen datem a podpisem tajemníka MěÚ, resp. vedoucího odboru MěÚ či ředitele příspěvkové organizace a zúčastněných členů komise.
5.3. Komise je povinna při kontrole chránit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů v souladu s právními předpisy. Převzaté (zapůjčené) doklady musí chránit před ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím. Musí objektivně zjišťovat skutečný stav věci a prokazatelně doložit zjištěné nedostatky. O zjištěných skutečnostech jsou členové komise, jakož i přizvaní odborníci, povinni zachovávat mlčenlivost.
5.4. O výsledku kontroly pořídí komise písemný kontrolní protokol. Kontrolní protokol musí být projednán se všemi kontrolovanými osobami a opatřen jejich podpisy a případným vyjádřením k uvedeným skutečnostem. Podepsaný kontrolní protokol komise projedná, navrhne k němu opatření a předloží jej k projednání RM.

Čl. 6
Seznam komisí rady města

Komise dopravní
Komise pro investice a územní rozvoj
Komise pro občanské záležitosti
Komise pro občanské aktivity
Komise bytová
Komise sociální a zdravotní
Komise pro zájmové činnosti a kulturu
Komise sportovní
Komise pro školství a vzdělávání
Komise pro zahraniční styky
Komise pro prevenci kriminality
Komise pro podporu cestovního ruchu a životního prostředí

Čl. 7
Náplň práce komisí

7.1. Komise dopravní:
• zabývá se řešením dopravní situace na území města a stavem místních komunikací,
• projednává podněty fyzických a právnických osob k provedení změn dopravního značení na místních komunikacích,
• vyjadřuje se k záměrům města v oblasti údržby místních komunikací a navrhuje priority údržby a investic na úseku dopravy,
• řeší problematiku kapacity odstavných a parkovacích ploch ve městě,
• spolupracuje s Městskou policií Blansko v oblasti dopravy a iniciativně podává podnětné návrhy na zlepšení její činnosti v této oblasti,
• členové komise se podílejí na inventarizaci majetku města v oblasti dopravy.

7.2 Komise pro investice a územní rozvoj:
• spolupracuje na vytváření koncepčního rozvoje města a přípravě investičních záměrů města,
• projednává a hodnotí podněty fyzických a právnických osob k zařazování investičních akcí do rozpočtu města,
• vyjadřuje se k chystaným změnám územního plánu města Blansko,
• vyjadřuje se k investičním záměrům na území města z hlediska zachování či změny architektonického charakteru města,
• sleduje rozvoj města z estetického hlediska,
• dává RM doporučení k ochraně památkových objektů, přírodních i uměle vytvořených a podněty v oblasti investiční výstavby,
• členové komise se podílejí na inventarizaci majetku města.

7.3 Komise pro občanské záležitosti:
• členové komise navštěvují občany při příležitosti významných životních jubileí,
• podílí se na organizaci obřadů, jako je vítání nově narozených občánků, jubilejních svateb a dalších akcí pořádaných komisí,
• organizují pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany,
• organizuje oslavu ke dni Svátku matek,
• vede kroniku nově narozených dětí a kroniku významných životních jubileí.

7.4 Komise pro občanské aktivity:
Občanské aktivity (dále jen „OA“) v jednotlivých částech města vznikají z iniciativy občanů dané části. Takto vzniklá iniciativní OA si volí svého předsedu, který tuto OA zastupuje. Členy Komise pro občanské aktivity jsou předsedové jednotlivých OA z jednotlivých částí města.
Náplň práce komise:
• projednává požadavky jednotlivých OA a občanů,
• připravuje koncepce rozvoje a potřeb jednotlivých částí města,
• organizuje setkání občanů částí města s volenými zástupci a zaměstnanci města,
• kontroluje hospodaření s prostředky pro OA,
• zajišťuje informovanost občanů v jednotlivých částech města o dění ve městě,
• členové komise se podílejí na inventarizaci majetku města.

7.5. Komise bytová:
• vyjadřuje se k aktualizaci pořadníků žadatelů o městský byt,
• pravidelně kontroluje správnost evidovaných dat uchazečů o přidělení městského bytu,
• provádí kontroly žadatelů o byt v místě bydliště a vyhodnocuje správnost zařazení do pořadníku,
• vyjadřuje se k úpravám směrnice rady Hospodaření s byty v majetku města Blansko a poskytuje RM svoje stanovisko k podnětům, stížnostem a peticím občanů v oblasti bytového hospodářství,
• členové komise se podílejí na inventarizaci majetku města v oblasti bytového hospodářství.

7.6 Komise sociální a zdravotní:
• podílí se na tvorbě komunitního plánování sociálních služeb a zabývá se otázkami rozvoje sociálních služeb,
• sleduje kvalitu a dostupnost sociálních služeb poskytovaných na území města,
• předkládá RM návrhy na výši a účel dotací z rozpočtu města Blansko poskytovatelům sociálních služeb,
• přijímá podněty občanů v sociální oblasti, upozorňuje na nedostatky a navrhuje RM jejich řešení,
• poskytuje RM svoje stanovisko k podnětům, stížnostem a peticím občanů v oblasti sociálních služeb,
• projednává žádosti občanů o pronájem bytů zvláštního určení a bytů určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi,
• předkládá RM návrhy na pronájem uvolněných bytů v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku města Blansko, dle schválené směrnice,
• předkládá RM návrhy na pronájem uvolněných bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů, dle schválené směrnice,
• předkládá RM návrhy na pronájem uvolněných bytů určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi dle schválené směrnice,
• spolupracuje při tvorbě a úpravách pravidel, směrnic, kritérií apod., kterými se upravují podmínky přijetí do domů zvláštního určení, bytů zvláštního určení a sociálního bydlení,
• řeší podněty na úseku zdravotní péče,
• sleduje a hodnotí dostupnost zdravotní péče ve městě a navrhuje opatření pro zlepšení zdravotní péče pro obyvatele,
• projednává a vyjadřuje se k otázkám týkající se problematiky handicapovaných občanů, hodnotí potřeby občanů města na úseku zdraví:
◦ dostupnosti péče pro invalidní a handicapované spoluobčany (bezbariérové přístupy, parkovací místa před zdravotnickými zařízeními apod.),
• spolupráce s organizacemi a sdruženími invalidních a handicapovaných občanů při odstraňování bariér a integraci handicapovaných občanů, spolupracuje a podporuje občanská sdružení a programy zabývající se zdravotnickou problematikou,
• spolupodílí se s odbory MěÚ a příspěvkovými organizacemi na organizační přípravě ocenění dárců krve a dalších akcí, které se vztahují ke zdravotnické problematice,
• členové komise se podílejí na inventarizaci majetku v sociálních zařízeních v majetku města.

7.7 Komise pro zájmové činnosti a kulturu:
• koordinuje činnost zájmových a kulturních organizací s městem s cílem zapojení a využití všech sociálních vrstev a věkových skupin obyvatel města,
• podílí se na zpracování dlouhodobé a střednědobé koncepce v oblasti zájmové činnosti a kultury,
• podílí se na přípravě a vyhodnocování dotací z oblasti zájmové činnosti a kultury,
• spolupracuje s ostatními komisemi rady města při naplňování úkolů v oblasti kultury a zájmových činností občanů a při organizaci společenských akcí ve městě,
• ve spolupráci s Komisí pro zahraniční styky připravuje a koordinuje účast kulturních souborů a skupin v zahraničních stycích města,
• členové komise se účastní inventarizace majetku v příspěvkových organizacích města zaměřených na kulturní oblast.

7.8 Komise sportovní:
• koordinuje aktivitu sportovních organizací se záměry města Blanska,
• podílí se na zpracování dlouhodobé a střednědobé koncepce rozvoje sportovních aktivit s ohledem na všechny sociální a věkové skupiny,
• podílí se konzultačně na projektech v oblasti sportu a rekreace,
• spolupracuje s Komisí pro zahraniční styky při naplňování zahraničních styků s partnerskými městy,
• předkládá RM návrhy na výši finančních příspěvků na sportovní aktivity z prostředků města Blansko občanům, nestátním neziskovým organizacím a jiným subjektům,
• podílí se na organizační přípravě a na zabezpečení průběhu vyhlášení nejlepších sportovců města,
• členové komise se účastní inventarizace majetku ve sportovních zařízeních a organizacích města.

7.9 Komise pro školství a vzdělávání:
• koordinuje činnost škol a školských zařízení,
• vyjadřuje se k dlouhodobé a střednědobé koncepci rozvoje školství a vzdělávání,
• ve spolupráci s dalšími komisemi organizuje akce vzdělávacího charakteru na území města,
• připravuje ve spolupráci s Komisí pro zahraniční styky účast škol na družebních programech s partnerskými zahraničními městy,
• pravidelně vyhodnocuje činnost a výsledky hospodaření jednotlivých škol a školských zařízení města a navrhuje efektivní řešení jejich provozu a zkvalitnění jejich činnosti,
• dává stanoviska k aktuálnímu dění v oblasti školství ve městě,
• členové komise se podílejí na inventarizaci majetku ve školách a školských zařízeních.

7.10 Komise pro zahraniční styky:
• organizuje styky města Blansko se zahraničními partnerskými městy,
• na základě dohod s partnerskými městy zpracovává plány společných akcí a předkládá návrhy rozpočtu na tyto akce,
• členové komise se podílejí na organizování společných akcí s partnerskými městy, účastní se jednání se zahraničními partnery.

7.11 Komise pro prevenci kriminality:
• vytváří koncepci ke snížení kriminality ve městě Blansko,
• průběžně zpracovává a vyhodnocuje stav kriminality ve městě Blansko,
• iniciuje osvětově vzdělávací, sociálně výchovné a další preventivní aktivity v oblasti prevence kriminality,
• sleduje efektivitu systémového fungování institucí a orgánů ve městě Blansko zařazených do systému prevence kriminality,
• zaujímá stanovisko k předkládaným projektovým záměrům prevence kriminality na území města Blansko,
• spolupracuje s participujícími státními a nestátními organizacemi na prevenci kriminality na území města Blansko,
• při své práci vychází z poznatků, znalostí, informací a zkušeností svých členů, orgánů státní správy a dalších institucí a organizací,
• posuzuje návrhy pro práci s mládeží na úseku prevence kriminality,
• spolupracuje se zájmovými, společenskými a jinými organizacemi působícími v oblasti prevence kriminality.

7.12 Komise pro podporu cestovního ruchu a životního prostředí:
• vytváří podmínky pro užší spolupráci všech subjektů působících v oblasti cestovního ruchu jak v Blansku, tak v rámci celé turistické destinace Moravský kras a okolí,
• průběžně vyhledává a zajišťuje nové zdroje pro financování projektů cestovního ruchu,
• podílí se na naplňování a realizaci úkolů vyplývajících ze Strategického plánu rozvoje města Blansko v oblasti cestovního ruchu,
• členové komise se aktivně podílejí na organizaci společenských a kulturních akcí, jejichž cílem je zviditelnit město a podpořit cestovní ruch,
• projednává opatření pro ochranu a zkvalitňování životního prostředí na území města,
• vyjadřuje se k investičním záměrům, které mají dopad na životní prostředí města,
• upozorňuje na nezákonné jednání právnických a fyzických osob v oblasti životního prostředí,
• vyjadřuje se k jednotlivým oblastem životního prostředí ve městě, např. k zásobování pitnou vodou, k likvidaci odpadních vod, k čistotě vodních toků, k nakládání s odpady a jejich třídění, k omezování vzniku černých skládek, k čistotě ovzduší na území města, k ochraně přírody a krajiny, k péči o zeleň a čistotu města,
• členové komise se podílejí na inventarizaci majetku města.

Čl. 8
Odměňování členů komisí

8.1 Město Blansko může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků odměnu členům komise, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

9.1 Tato směrnice zrušuje směrnici č. 1/2015 Komise Rady města Blansko účinnou od 28.01.2015.
9.2 Tato směrnice byla schválena Radou města Blansko na její 4. schůzi dne 18.12.2018 a nabývá účinnosti dne 01.01.2019.
9.3 Zapisovatelé výše uvedených komisí předloží písemné potvrzení o seznámení se všech členů komise se směrnicí Komise rady města Blansko dle čl. 4, odst. 4.5., písm. g) na sekretariát starosty, a to nejpozději do tří měsíců ode dne jmenování členů komise.

V Blansku dne 19.12.2018


Příloha č. 1 směrnice Komise Rady města Blansko

Město Blansko

Informace pro členy komisí rady ve vztahu ke GDPR

1. Úvod

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection Regulation odtud dále jen „GDPR“) Nařízení GDPR upravuje zpracování osobních údajů fyzických osob. Předmětem ochrany je hodnota soukromí fyzické osoby v podobě jeho aspektu, kterým jsou osobní údaje. GDPR zavádí celou řadu nových práv a povinností jak pro správce osobních údajů, tak i pro subjekty údajů. Také zpřesňuje či zpřísňuje stávající pravidla. Tímto nařízením se musí řídit všichni správci a zpracovatelé osobních údajů ze všech odvětví včetně veřejné správy, tj. i město Blansko.

2. Základní pojmy

GDPR je přímo aplikovatelné, není tedy třeba další domácí zákon ani prováděcí předpisy nebo výkladová stanoviska. Město Blansko (jako správce osobních údajů) je tedy povinno zajistit soulad svých procesů s GDPR a musí být zároveň schopno tento soulad i prokázat.
Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je jedním ze základních práv. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů fyzických osob („občanů“, „subjektů údajů“) v rámci města je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a musí být v rovnováze s dalšími základními právy.
GDPR jako každý evropský předpis má dva bloky – tzv. recitály (173 bodů) a samotný normativní text členěný do 99 článků. Pravidla důležitá pro kteréhokoli správce osobních údajů jsou v čl. 1 až 21 a 24 a 25. Další ustanovení se použijí podle povahy správce a zpracování – na obce zpravidla dopadne čl. 30, 32 až 34, 37 až 39 a čl. 83.
Osobním údajem je podle GDPR každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Mezi obecné osobní údaje řadíme: jméno a příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu, fotografii a audiovizuální záznam. Obecné nařízení věnuje speciální pozornost zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, jimiž jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení. Do kategorie citlivých údajů nařízení nově zahrnuje genetické, biometrické údaje a zejména veškeré osobní údaje dětí.
Naopak z působnosti GDPR jsou vyloučeny anonymizované údaje, údaje zemřelých osob a údaje získané v rámci činnosti čistě osobní povahy, které nemají obchodní či institucionální charakter. (Týká se to tedy údajů, které jsou určeny jen pro osobní potřebu, a uživatel je nebude s nikým sdílet).

3. Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady popisuje článek 5 GDPR.
zákonnost, korektnost, transparentnost – správce musí zpracovávat osobní údaje ve vztahu k Subjektu údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem
účelové omezení – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely
minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
přesnost – osobní údaje musí být přesné
omezení uložení – osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů a po dobu ne delší, než je pro nezbytné pro dané účely, pro které jsou zpracovávány
Všechny tyto zásady zpracování osobních údajů ale nejsou nové a jsou zakotveny již v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Obecně se uvádí až 95 % shodnost mezi současnou legislativou a GDPR.)
V nařízení GDPR jsou nově zakotvena i některá práva subjektů osobních údajů, případně jsou některá stávající práva zpřesněna, jako např. právo subjektu údajů „být zapomenut“. Stávající právo na výmaz osobních údajů je zesíleno povinností správce informovat další správce, o kterých ví, že osobní údaje subjektu zpracovali, aby vymazali veškeré související odkazy na dané osobní údaje subjektu, který žádá o jejich výmaz. Dalším právem subjektu osobních údajů je právo být informován o neoprávněném přístupu k jeho osobním údajům, viz dále. A nařízením GDPR je např. zakotveno též právo na přenositelnost osobních údajů mezi různými poskytovateli služeb, které má zajistit snadnější převod již jednou poskytnutých osobních údajů.
V případě porušení, nezavedení či nepřipravenosti na nové nařízení hrozí povinným subjektům pokuty. GDPR po vzoru předpisů na ochranu hospodářské soutěže zavádí vysoké pokuty. Maximální výše je 20.000.000 EUR.

4. Dopad GDPR na obce

Jako orgány územní samosprávy a orgány veřejné moci obce při plnění většiny svých úkolů osobní údaje zpracovávají (tzn. shromažďují, zaznamenávají, strukturují nebo pozměňují údaje schopné přímo či nepřímo identifikovat subjekt údajů – fyzickou osobu), čímž se ocitají v roli správce, popř. zpracovatele dle GDPR.

Obce přitom v rámci své vlastní i přenesené státní působnosti zpracovávají i speciální kategorie osobních údajů jako jsou např. osobní údaje dětí (oblast školství), popř. o zdravotním stavu fyzických osob (Nemocnice Blansko, zajišťování poskytování sociálních služeb), pro které platí ještě speciální právní úprava.
Ačkoli orgány veřejné moci mohou být od některých povinností dle GDPR za daných okolností na základě speciálních národních předpisů osvobozeny, obce musí počítat s:
• realizací informační povinnosti vůči fyzickým osobám,
• novými či rozšířenými právy fyzických osob (např. právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu osobních údajů) a 
• povinností vést záznamy o činnostech zpracování.

GDPR dále zavádí pro většinu případů zpracování tzv. posouzení dopadu na ochranu osobních údajů, což je interní analýza správce (v tomto případě obce), která obsahuje rozbor rizik, která dané zamýšlené zpracování či proces přináší fyzickým osobám a způsoby jejich systematického ošetření.

5. Zpracovávání prováděné městem Blansko

Město Blansko (dále jen „město“) zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů města v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených městu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob.
Osobní údaje lze obecně zpracovávat, pokud existuje alespoň jeden z těchto důvodů:
• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které město uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů občanů (fyzických osob), respektuje město jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů. Město respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Město zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřeno, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.
Zpracování osobních údajů městem je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro občany (či jiné fyzické osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, (např. zaručující zabránění neoprávněného přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování).
Město, jako správce osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedlo vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel systémů zabezpečení osobních údajů.

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů přijímá město Blansko organizační, bezpečnostní i technická opatření k zabezpečení systémů, informací, dat a osobních údajů, aby zajistilo soulad s GDPR. Obce jako orgán veřejné moci ve smyslu čl. 37 GDPR jsou též povinny jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, tj. osobu, která bude dohlížet na zpracování osobních údajů obcí v souladu s GDPR (dále jen „pověřenec“) a poskytovat v této oblasti odborné poradenství.
Pověřence musí mít každá obec a každá instituce rozhodující o právech a povinnostech osob (např. školy), dále instituce či subjekty, jejichž hlavní činnost vyžaduje pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ve velkém měřítku (např. provozovatelé městské hromadné dopravy, kteří provádějí evidenci cestujících) a instituce, jejichž hlavní činnost spočívá v rozsáhlém zpracování citlivých údajů (např. nemocnice nebo jiná velká zdravotnická nebo sociální zařízení)
Pověřence naopak nemusí mít městské knihovny, kulturní organizace, technické správy komunikací nebo jiné organizace, jejichž hlavní činností není pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ve velkém měřítku, ani rozsáhlé zpracování citlivých údajů. Pověřenec musí být nezávislý (tzn. nemůže se jednat o nikoho, kdo v obci rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování údajů) a odborně způsobilý. Zároveň pověřenec poskytuje odborné poradenství, komunikuje a řeší případné podněty na zpracovávání údajů nesprávným postupem s dozorčím orgánem, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
Součástí těchto opatření na MěÚ Blansko je tedy i jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je v současné době vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ, Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu, kterým je ÚOOÚ.

7. Důležité odkazy

Úplné znění GDPR: https://eur-lex.europa.eu
Stránky MVČR: www.mvcr.cz/gdpr
Stránky ÚOOÚ: www.uoou.cz

8. GDPR aneb Shrnutí v kostce na závěr

Co znamená zkratka GDPR a od kdy je GDPR účinné?
GDPR = General Data Protection Regulation. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nová legislativa
GDPR nabyla účinnosti od 25. května 2018.

Co je cílem GDPR?
Cílem je zvýšit ochranu osobních dat občanů/spotřebitelů, zlepšit úroveň zacházení s osobními údaji.

Kdo je v ČR zodpovědný za legislativu týkající se GDPR?
Hlavním gestorem legislativy pro ochranu osobních údajů je Ministerstvo vnitra ČR.
Kontrolní funkce je svěřena Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Znamená GDPR zátěž pro obce a města?
GDPR dopadá na všechny orgány veřejné moci, tj. na všechny obce v ČR.

Jaké hlavní povinnosti z GDPR pro ně vyplývají?
• zpřesnění souhlasu se zpracováním osobních údajů pro subjekty disponující rozsáhlou databází osobních údajů
• povinnost jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů
• povinnost vést záznamy o činnostech zpracování
• při rizikových zpracováních osobních údajů provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
• porušení ochrany dat oznámit do 72 hodin jak fyzické osobě, tak Úřadu pro ochranu osobních údajů

Jaké hrozí sankce?
V případě nepřizpůsobení se novým pravidlům zpracování dat dle GDPR hrozí sankce až do výše 20 milionů EUR nebo do výše 4 % celosvětového ročního obratu.

Na co si musí odpovědět každý správce osobních údajů?
• Jaké osobní údaje shromažďuji?
• Kdo k nim má přístup?
• Jak kontroluji oprávnění?
• Jak likviduji – skartuji osobní údaje, pro jejichž shromažďování již nemám žádný účel?
• Je bezpečnost na takové úrovni, aby byly osobní údaje a datové systémy dostatečně chráněny proti zneužití?

Z výše uvedeného vyplývá, že GDPR klade zvýšené nároky při různých formách zpracování osobních údajů také na členy zastupitelstev obcí, členy výborů a komisí. Zejména půjde o zacházení s písemnými materiály, s nimiž při své práci přijdou do styku, pořizování jejich kopií, fotografií a audiovizuálních záznamů z jednání, řádnou skartaci dokumentů apod. Veškerá nesprávná manipulace s těmito osobními údaji může být totiž ze strany dozorového úřadu posuzována jako bezpečnostní incident s výše uvedenými dopady.
V této souvislosti proto také nabízí Městský úřad Blansko členům Zastupitelstva města Blansko, členům výborů a komisí technickou pomoc při následné skartaci již nepotřebných kopií pracovních materiálů využívaných při jejich jednáních. Tuto pomoc si mohou jednotlivě dohodnout s vedoucím odboru hospodářské správy MěÚ Blansko.


Příloha č. 2 směrnice Komise Rady města Blansko

Potvrzení o seznámení se směrnicí Komise rady města Blansko a s právní úpravou ochrany osobních údajů

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obsahem směrnice č. ……. Komise Rady města Blansko, a s právy a povinnostmi člena komise rady, uvedenými v jejím čl. 4, odst. 4.6, na jehož základě je člen komise zejména:
− povinen na základě pověření předsedy komise spolupracovat na plnění konkrétních úkolů,
− vázán mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými se seznámil v rámci práce v komisi, současně je povinen chránit práva a zájmy kontrolovaných subjektů a současně dbát na ochranu osobních údajů.
− povinen spolupracovat s členy jiných komisí, pokud je o to požádán v zájmu komplexního zajištění úkolů
Zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obsahem nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a jsem si vědom/a, že jako člen/ka orgánu města se mohu seznamovat s osobními údaji a zpracovávat je pouze pokud je to nezbytné pro výkon mé funkce, a je-li takové zpřístupnění osobního údaje v souladu s GDPR a se zvláštními zákony.

 

Komise .......................................

 

Jméno a příjmení

Datum

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha ke směrnici Komise Rady města Blansko

Potvrzení o seznámení se směrnicí Komise rady města Blansko

            aktualizováno: 22. 12. 2022, 07:17 h