Zánik povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

21. června 2007, cestovní ruch, přečteno: 6424×

K 1. 1. 2008 zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána před 1. 1. 2002. Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí po dobu v nich určenou. O prodloužení končících povolení je nutné požádat do 1. 7. 2007 na příslušném vodoprávním úřadě, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tento vodoprávní úřad zhodnotí konkrétní situaci v lokalitě a stanoví konkrétní podmínky pro vypouštění odpadních vod. Neznamená to, že v každém případě musí vlastníci nemovitostí instalovat moderní domovní čistírnu odpadních vod. V mnoha případech bude dostatečná rekonstrukce stávající žumpy nebo septiku.

Pokud není v obci obecní kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod, mají majitelé nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod pomocí žumpy, septiku nebo domovní čistírny odpadních vod.

Žumpa je bezodtoková jímka. Povolení k vypouštění odpadních vod není pro žumpu potřeba, protože žumpa není vodní dílo.

Septik je usazovací nádrž. Běžné jsou septiky se dvěma nebo více komorami, oddělenými příčkami. Každý septik, který není zaústěn do kanalizace, musí mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo v ojedinělých případech i do vod podzemních. V tomto povolení úřad stanoví podmínky, které musí septik splňovat.

Čistírna odpadních vod je vodním dílem a k jejímu zřízení je nutné stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod z této čistírny (obě povolení vydává vodoprávní úřad jedním rozhodnutím).

V případě jakéhokoliv napojení na kanalizaci, ať už kanalizační přípojkou nebo zaústěním septiku, není třeba mít povolení k vypouštění do vod povrchových nebo podzemních. Vždy je ale nutná dohoda s majitelem kanalizace, který stanoví podmínky k vypouštění do kanalizace (požadavky na jakost odpadních vod, výši stočného atd.).