Konkurz na ředitele MŠ a ZŠ v Senetářově

1. srpna 2007, okolní obce, přečteno: 6667×

Starosta obce Senetářov ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy Senetářov, okres Blansko příspěvková organizace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadavky:

 1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon funkce ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 2. znalost školské problematiky a předpisů,
 3. organizační a řídící schopnosti,
 4. dobrý zdravotní stav.

K přihlášce přiložte:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické práce včetně funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 3. strukturovaný profesní životopis,
 4. písemnou koncepci rozvoje školy (maximální rozsah 5 stran strojopisu),
 5. výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 6. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
 7. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 3 měsíců),
 8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2007

Obálku označte slovy: „Konkurz – neotevírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 7. 8. 2007 na adresu:
Obec Senetářov
Senetářov 116
679 06 Jedovnice

Bližší informace budou poskytnuty na Obecním úřadě Senetářov, tel. 516 442 424.

Antonín Zouhar
starosta obce Senetářov