Konkurz na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace MŠ Jedovnice

10. května 2008, okolní obce, přečteno: 7222×

Rada městyse Jedovnice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Jedovnice, předpokládaný nástup 1. 7. 2008.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele mateřské školy stanovené v § 5 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a změně některých zákonů, v platném znění, tzn.

a) odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činnosti ředitele mateřské školy podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagigických pracovních a změně některých zákonů, v platném znění,
b) praxe v souladu s § 5 odst.1 písm.a) nebo b) zákona č.563/2004 Sb., v délce 3 roky c) občanská a morální bezúhonnost,
d) znalost školské problematiky a předpisů,
e) organizační a řídící schopnosti,
f) dobrý zdravotní stav,
g) náležitosti přihlášky budou:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení
  • strukturovaný profesní životopis
  • písemná koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 3 stran strojopisu
  • originál, popřípadě ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • čestné prohlášení podle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • originál, popřípadě ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců)
  • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 26. 5. 2008 do 16.00 h na adresu Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám.71, 679 06 Jedovnice.
Na obálku uveďte: neotvírat, konkurzní řízení.