Střípky ze zastupitelstva

17. července 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2499×

Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o vybraných usneseních z posledního zasedání zastupitelstva města ze dne 25.06.2013.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Prodej pozemků

Zastupitelstvo města schválilo prodej zaploceného pozemku v k.ú. Olešna u Blanska a dalších dvou pozemků v k.ú. Těchov vlastníkům navazujících pozemků, kteří je doposud užívali. Pozemky jsou pro město nepotřebné a v podstatě se napravuje skutečný stav tak, aby byl v souladu se zápisy v katastru. Dále zastupitelstvo souhlasilo s prodejem zastavěných pozemků pod bytovými domy, u kterých byla odstraněna restituční blokace a a pozemky budou v souladu se zákonem o vlastnictví bytů prodány v určených podílech vlastníkům těchto bytů.

Směna pozemků

Zastupitelé odsouhlasili směnu pozemků ve vlastnictví města a ve vlastnictví manželů Slavíčkových o výměře 8 m² resp. 13 m² s tím, že rozdíl bude městu doplacen ve výši znalcem odhadnuté ceny.

Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY

V jednom případě se jednalo o změnu usnesení z dubnového zastupitelstva, které odsouhlasilo výkup pozemků pod chodníky před areálem SBD Macocha, protože nebylo k jednomu z pozmků dořešeno dědické řízení, čili se výkup tohoto pozemku nemohl týkat. Ve druhém případě zastupitelé odsouhlasili posunutí termínu koaludace a uzavření vlastní kupní smlouvy. Jedná se o pozemek v Dolní Palavě a o posunutí termínu požadal Ing. Pukl z vážných důvodů.

Poskytnutí příspěvku za vybudování vodovodu – pokračování

Bylo vypuštěno z programu zasedání ZM

Návrhy na pořízení Změn ÚP Blansko

Z důvodu podaných deseti návrhů na změnu územního plánu zastupitelé projednali a po zdůvodnění předkladatelem odsouhlasili pět změn k řešení bez prodlení a zbývajících pět změn, které snesou odkladu, byly odloženy na pravidelnou aktualizaci územního plánu v roce 2015.

Návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko

Tento bod programu byl z programu zasedání zastupitelstva na základě většinového hlasování odložen z programu

Informace o využití odloučených pracovišť Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2013/14

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Salmova v Dolní Lhotě. Tuto povinnost uložilo zastupitelstvo odboru ŠKOL již v roce 2004. Z informace vyplývá, že v Dolní Lhotě je ve dvou třídách 1.–4. ročníků poskytováno základní vzdělávání pro 24 žáků a v jedné třídě pro 27 dětí je poskytováno předškolní vzdělávání. Do školní družiny je zapsáno všech 24 žáků. Školní jídelna v této škole pak poskytuje stravování pro 23 žáků ZŠ a 27 dětí MŠ.

Informace o činnosti svazku VAK

Informaci o činnosti Svazku vodovodů a kanalizací podal předseda předsednictva tohoto svazku s tím, že vyhodnotil kalkulaci vodného a stočného za rok 2012. Dále uvedl některé investiční akce provedené v roce 2012 jako bylo „Zkapacitnění odlehčení komunikace Sloupečník“, opravy vodovodů a kanalizací pod plošně prováděnými opravami komunikací na ulici Palckého, Křížkovského, Žižkova, Hybešova, L. Janáčka a Mlýnská). Dále bude letos provedena oprava vodovodů a kanalizace při opravě komunikace na ulici Masarykova. Zmínil rovněž investiční akce „Rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“.

Rozpočtová opatření

Vzhledem k obdrženým dotacím z MPSV ČR do sociální oblasti byly upřesněny příjmy a výdaje na jednotlivé sociální služby. Vzhledem k úspoře prostředků z akcí „Výměna oken radnice“ a „Stavební úpravy suterénu radnice“ na základě provedených výběrových řízení, bude realizována nová akce „Obnova fasády na západní straně, tj. zadní straně“ budovy radnice.

Dalším významným rozpočtovým opatřením bylo uvolnění částky 1,5 mil. Kč na zřízení nové třídy MŠ v budově MŠ v Dolní Lhotě. Tímto rozpočtovým opatřením a realizací akce dojde ke zvýšení kapacity míst v MŠ o 25 dětí. Akce by měla být raelizována v průběhu prázdnin tak, aby mohla být využívána od 1. září tohoto roku.

Závěrečný účet města Blansko za rok 2012

Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet Města Blansko za rok 2012 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Závěrečný účet města projednal předtím finanční výbor i rada města s doporučením ke schválení v zastupitelstvu.

Účetní závěrka města Blansko za rok 2012

V souladu s novelou zákona o účetnictví i novelou zákona o obcích zastupitelé města schválili účetní závěrku Města Blansko k 31.12.2012. Příjmy města byly splněny na 105,8 %, výdaje byly čerpány na 93,4 %. Účetní závěrka byla přezkoumána auditorem bez zjištěných nedostatků. Rovněž účetní závěrku projednal finanční výbor a rada města s doporučením zastupitelstvu tuto závěrku schválit.

Dohoda o přistoupení k závazku Služby Blansko, s. r. o.

Z důvodu získání podstatně lepších úvěrových podmínek zastupitelé města schválili přistoupení k závazku za Služby Blansko, s.r.o., kterým poskytne úvěr ve výši 3 mil. Kč na základě poptávkového řízení Komerční banka a.s., pro překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků.

Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu

Na uvedeném zasedání zastupitelstva byla uvedena „Monitorovací zpráva ...“ za rok 2012 podle jednotlivých oblastí tohoto strategického plánu. Jednalo se o poslední zprávu z minulého strategické plánu z důvodu toho, že zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání schválilo nový Strategický plán rozvoje města na léta 2013–2023. Zprávu vzali zastupitelé na vědomí.

Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí dva zápisy z jednání kontrolního výboru a jeden zápis z jednání finančního výboru. K předloženým zápisům nebyly žádné připomínky.

Interpelace

V tomto bodu zasedání zastupitelstva žádal zastupitel Pokladník písemnou informaci o využití Dělnického domu v Lažánkách po ukončení nájmu. Zastupitelka Mgr. Nečasová požadovala upravit komunikaci ze zadní strany u Galerie města pro vozíčkáře.

Zastupitel Ing. Ladič se dotázal, zda se bude stavět bytový dům v parku pod ZŠ na Erbenovově ulici. K tomu obdržel odpověď starosty, že to není v souladu s územním plánem a také by muselo zastupitelstvo rozhodnout o prodeji pozemků.

Dále vznesl dotaz zda Nemocnice Blansko a vedení města usiluje o zřízení „Iktového centra“ v nemocnici, na což dostal odpověď, že tomu tak je a je dosti velká šance, aby centrum bylo zřízeno. Ve svém vystoupení zastupitel Ing. Ladič informoval o spotřebách energiíí ve zřizovaných organizacích (školách a d.) s tím, že za minulou sezonu byly větší spotřeby z důvodu horších klimatických podmínek a růstu DPH.

Zároveň ocenil vedení města a organizací za realizaci opatření směřujících ke snižování energetické náročnosti budov.