Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 13 ze dne 25. 6. 2013

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 378 zahrada o výměře 36 m2 v k. ú. Olešná u Blanska panu Felklovi, bytem Blansko, za cenu 6.480 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené včetně znalečného (lokalita Bačina).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 1012/6 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Těchov manželům Dobešovým, bytem Brno a s odprodejem části pozemku parc. č. 1012/1 ovocný sad o výměře cca 120 m2 v k. ú. Těchov paní Paulasové, bytem Brno, oběma za cenu 180 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené (součást zahrad v zahrádkářské a chatové lokalitě Češkovice, za hotelem Panorama).

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejemspoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4374, 4375, 4376, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4398, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 2445, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 3903, 3904, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům jednotek v příslušných bytových domech nacházejících se na těchto pozemcích v Blansku, za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecního pozemku parc. č. 1352/45 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. st. 5007 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 8 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví manželů Slavíčkových, bytem Blansko s tím, že manželé Slavíčkovi uhradí Městu Blansko za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků částku 1.175 Kč/m2 s tím, že náklady se směnou pozemků spojené budou hrazeny oběma stranami rovným dílem a směna bude realizována v případě odstranění zástavního práva ze směňované části pozemku Slavíčkových (pozemky u rodinného domu na ulici Horní Palava 20 v Blansku).

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 11 přijatého na 12. zasedání zastupitelstva dne 23.04.2013 tak, že nově zní: Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 949/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko od spoluvlastníků tohoto pozemku a s výkupem id. ½ pozemku parc. č. 948 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko od paní Musilové, Blansko Městem Blansko za cenu 91.885 Kč (pozemky po pravé straně komunikace Blansko – Horní Lhota, v blízkosti překladiště TKO a areálem společnosti TATSUNO BENČ EUROPE, a. s.).

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu kolaudace a geom. zaměření stavby provozovny s doplňkovou funkcí bydlení na části pozemku parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 300 m2, a to do 30.04.2016 a prodloužení termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009-INV-Poz-S058/Ma-BKS ze dne 20.11.2009, a to do 31.07.2016 za podmínky, že do 30.06.2014 bude na stavbu vydáno územní rozhodnutí nebo obdobný doklad prokazující, že danou stavbu lze v území realizovat (pozemek v Dolní Palavě).

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu se spoluvlastníky pozemků parc. č. 865/19, 865/24, 865/25 v k. ú. Blansko za účelem realizace stavby dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu RD Zborovec, ošetřující cenu a podmínky výkupu příslušných částí citovaných pozemků, dle materiálu k věci.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo bere na vědomí uplatněný požadavek na prověření dopravního skeletu a souvisejících zastavitelných ploch na jihozápadním okraji části města Blansko – Hořice s tím, že problém bude řešen v režimu pravidelné aktualizace ÚP Blansko.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo bere na vědomí uplatněný požadavek na prověření možností rozšíření zastavitelných ploch bydlení západně od prostoru RPn Blansko – Luhy s tím, že problém bude řešen v režimu pravidelné aktualizace ÚP Blansko.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo bere na vědomí uplatněný požadavek na prověření možností rozšíření zastavitelných ploch bydlení v plochách vymezených územních rezerv nad Písečnou s tím, že problém bude řešen v režimu pravidelné aktualizace ÚP Blansko.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo bere na vědomí uplatněný požadavek na prověření možností rozšíření zastavitelných ploch bydlení severozápadně od zastavěného území části města Blansko – Klepačov s tím, že problém bude řešen v režimu pravidelné aktualizace ÚP Blansko.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo bere na vědomí uplatněný požadavek na prověření možností rozšíření zastavitelných ploch v plochách územních rezerv nad Starým Blanskem, v lokalitě nad nádražím, v režimu pravidelné aktualizace ÚP Blansko s tím, že v mezidobí bude zajištěno technické řešení přeložky silnice III/37937.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje pořízení Změny ÚP Blansko, jejíž součástí bude prověření možností rozšíření zastavitelných ploch bydlení v lokalitě III. etapy záměru „Za Zborovcem“.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje pořízení Změny ÚP Blansko, jejíž součástí bude prověření dopravního skeletu a možností změny funkčního využití ploch rekreace v lokalitě „Za Zborovcem“ na zastavitelné plochy bydlení.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje pořízení Změny ÚP Blansko, jejíž součástí bude prověření možností rozšíření zastavitelných ploch bydlení v plochách bývalého lomu v lokalitě Za Zborovcem.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje pořízení Změny ÚP Blansko, jejíž součástí bude prověření možností rozšíření zastavitelných ploch bydlení při jihovýchodním okraji zastavěného území části města Blansko – Těchov.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje pořízení Změny ÚP Blansko, jejíž součástí bude prověření rozsahu zastavitelných ploch při západním okraji zastavěného území části města Blansko – Klepačov v návaznosti na vydané územní rozhodnutí a zahájený projekt samostatně pořízenou Změnou ÚP Blansko.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/8 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2865/68110 manželům Šebelovým, Horní Lhota za kupní cenu 660.000 Kč.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 18 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/18 o výměře 28,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2850/68550 paní Hradecké, Blansko, za kupní cenu 562.000 Kč.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2013/14.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s přebudováním prostor budov základní školy a mateřské školy v Dolní Lhotě za účelem znovuobnovení třídy MŠ a navýšení kapacity Mateřské školy v Dolní Lhotě o 25 míst.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti Svazku VaK.

Usnesení č. 24

  1. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 14-17/2013.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 ve výši 70 tis. Kč .

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Muzeum Blansko ve výši 50 tis. Kč .

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Olešná, IČ: 65339037 na akci k oslavě 85. výročí založení SDH ve výši 10 tis. Kč.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Města Blansko za rok 2012 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Města Blansko k 31.12.2012.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje přistoupení k závazku za Služby Blansko, s. r. o., na základě dohody o přistoupení k závazku za úvěr ve výši 3 mil. Kč, mezi Komerční bankou, a. s. a Služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí následujícího finančního příspěvku z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků města v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ :

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

Odbor

Celkem dotace pro subjekt

26606623

FK Blansko

10.000 Kč

Účast sportovců z partnerského města Mürzzuschlag na Memoriálu M. Krabičky

OKT

103.000 Kč

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 2 a 3 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 18 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h