Bývalé baseballové hřiště na Písečné

vložil Marie Hasoňová » 18. 1. 2016, 11:27

Dobrý den, prostor bývalého baseballového hřiště na Písečné byl v minulém roce intenzivně využíván v souvislosti s opravami Svitavské coby úložiště zeminy a stavebního materiálu. Plánuje se, že tuto funkci bude vykonávat i nadále? Je známo, jak intenzivně a v jakém rozsahu? Prostor bývalého baseballového hřiště je v těsné blízkosti škol, penzionu pro seniory a obytných domů. Jakým procesem schvalování prošel tento způsob využití této plochy? Je nějakým způsobem monitorována prašnost (kupříkladu Krajskou hygienickou stanicí), která musela v důsledku pohybu stavební techniky, znečištění vozovky a přemisťování zeminy vzrůst? V posledních měsících vznikl na Čertovce další ohrazený prostor se stavebními boudami. Z jakých prostředků bylo hrazeno oplocení a kolik stálo, kdo je jeho majitelem, kdo je majitelem (případně nájemcem) stavebních buněk? Jak je tento prostor využíván a kým? Kdo do něj má přístup (na oplocení ohrazující plochu bývalého hřiště je cedule zakazující vstup). Jak probíhal rozhodovací proces o právě tomto způsobu využít prostoru Čertovky? Je naplánováno nebo smluvně podchyceno, jak dlouho by mělo být bývalé hřiště takto využíváno? Uvažuje město o nějakých dalších způsobech využití? Dostalo město nějaké podněty od občanů ohledně využití tohoto prostoru? Pokud ano, jaké? Děkuji, Marie Hasoňová (Monitor)


Marek Štefan, 26. 1. 2016, 17:29

Dobrý den, k prvnímu dotazu – město tuto plochu využívá a nadále bude využívat jako prostor pro zařízení staveniště svých staveb. Město bohužel nemá k dispozici jiný prostor. Rozsah bude odvislý od rozsahu té které konkrétní stavby. Stavba průtahu městem byla velmi rozsáhlá, proto i zábor plochy byl značný a ne vždy se podařilo negativní dopady, zejména prašnost zcela eliminovat. Za pochopení občanům patří velké dík, jelikož stížností se v souvislosti s touto stavbou sešlo opravdu minimum. K dotazu druhému- na užívání části pozemku – bývalé baseballové hřiště na Písečné – parc. č. 639/5 ostatní plocha o výměře 3.900 m² v k.ú. Blansko je uzavřena smlouva o výpůjčce č. 2014-INV-Poz-S152/Výp-Mu ze dne 19.09.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.07.2015. Předmět výpůjčky slouží pro účely umístění a provozování oploceného cvičiště psů a umístění mobilní buňky sdružení Feneček, o.s., se sídlem Čapkova 12b, Blansko, IČ: 01364821. Smlouva je uzavřena na dobu určitou 10 let. Užívání části pozemku – výpůjčka, bylo projednáno a schváleno na 77. schůzi rady města dne 10.06.2014 usnesením č. 7 a následně na 79. schůzi 26.08.2014 usnesením č. 22. Smlouva byla projednána a schválena na 79. schůzi rady města dne 26.08.2014 usnesením č. 23. Záměr města dát část pozemku, která je předmětem výpůjčky dle výše uvedené smlouvy o výpůjčce do výpůjčky, byl řádně zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce města Blansko od 11.06.2014 do 27.06.2014. V této zákonné lhůtě na zveřejnění záměru jsme neobdrželi ze strany veřejnosti žádné další připomínky či námitky. Oplocení vybudoval vypůjčitel na pozemku vlastním nákladem.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h