Návrh na vydání rozhodnutí o ochraně proti zásahu do pokojného stavu zábrana hřiště Lažánky

vložil Pavel Bílek » 27. 9. 2016, 13:19

Jedná se zpevněnou asfaltovou plochu u hřiště v Lažánkách v katastru Lažánky u Blanska 679453, LV403, parcelní číslo č. 689 společné parcelní číslo pro zpevněnou a travnatou plochou. Vlastník zapsaný v KN je TJ Sokol Lažánky, z.s., Lažánky 217, 678 01 Blansko. Před 14-ti dny se na zpevněné asfaltové ploše u hřiště v Lažánkách objevily kovové stojany v pneumatikách zalité betonem, igelitová páska a řetěz s tabulkou „soukromý pozemek vstup zakázán“. Nejen že zábrana není nijak vzhledná a navíc jak jsem se později dověděl je tam osazena snad z důvodu, že někdo z TJ sokol Lažánky naznal, že tam nechce pohyb osob a parkování aut. Netuším jak historicky přešla parcela do majetku TJ Sokol Lažánky a jakým způsobem tuto parcelu získal. Nainstalováním zábrany na těchto veřejně přístupných plochách došlo k narušení pokojného stavu dle ustanovení občanského zákoníku, stavu ustáleného po celá desetiletí, kdy byla zpevněná plocha využívaná jako veřejný prostor, přístup ke sportovišti, je na ni umísťován kontejner při sběru odpadů a železného šrotu, kontejner pro organický odpad, kontejner na trávu při údržbě zeleně, nehledě na to, že auta, která nyní parkují před zábranou brání v průjezdu odvozu odpadů a přístupu na místní komunikaci. Dále je zabráněn přístup na veřejné dětské hřiště a lavičky, které jsou nyní za zábranou. Je třeba poukázat i na ust. § 34 z.č 128/2000 Sb., podle kterého veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Pro úplnost je nutno poukázat na to, že v řízení dle příslušného paragrafu občanského zákoníku Úřad zkoumá to, kdo zasáhl do pokojného stavu bez ohledu na právní hodnocení stavu. Je možné z pozice MU Blansko stavebního či jiného odboru iniciovat odstranění této zábrany ?


Jiří Kučera, 10. 10. 2016, 23:01

Dobrý den Jak správně uvádíte, nejedná se v tomto případě o majetek města a je tudíž věcí vlastníka, zda se rozhodne pro nějakou formu regulace přístupu na svůj pozemek. Podle vyjádření stavebního úřadu nejsou rovněž Vámi zmiňované zábrany v podobě stojanů stavbou, ani zařízením plnícím funkci stavby, a proto nemá stavební úřad ze zákona pravomoc je odstraňovat. K Vašemu podnětu ohledně zásahu do pokojného stavu pak zde musím bohužel konstatovat, že pravomoc bránit tzv. zásahům do pokojného stavu sice svěřoval pověřeným obecním úřadům v minulosti § 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento zákon byl však s účinností od 01.01.2014 nahrazen zcela novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. V novém občanském zákoníku je již tento institut značně modifikován. Místo obecných zásahů do pokojného stavu je zde řešena přímo ochrana držby majetku v ustanoveních §§ 1006 – 1008. Tzv. držební žaloba se samozřejmě už nepodává u pověřeného obecního úřadu, nýbrž u věcně a místně příslušného soudu. Soud pak může rušení držby zakázat či uložit rušiteli obnovení v předešlý stav. Podání této žaloby má však další, zejména časová omezení a v tomto řízení se nelze ani domáhat náhrady škody. Zejména však zdůrazňuji, že jde o žalobu, která má zabránit dalšímu rušení užívání žalobcova majetku, nikoliv řešit všechny situace, kdy se vlastník rozhodne " pouze " zamezit přístup na svůj pozemek blíže neurčenému okruhu osob bez vlastnických nebo užívacích práv v dané lokalitě.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h