Informační povinnost správce daně – Městského úřadu Blansko

 

( § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

Městský úřad Blansko, jako správce daní – místních poplatků a peněžitých plnění v rámci dělené správy a jejich příslušenství, které jsou příjmem územních samosprávných celků, při jejichž správě se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, podává tyto základní informace:

1. úřední hodiny správce daně pro veřejnost:

pondělí a středa: 8:00 – 17.00 hodin

úřední hodiny podatelen správce daně:

Podatelna, budova nám. Svobody 3

Pondělí

8:00–11:00 h

12:00–17:00 h

Úterý

8:00–11:00 h

12:00–14:00 h

Středa

8:00–11:00 h

12:00–17:00 h

Čtvrtek

8:00–11:00 h

12:00–14:00 h

Pátek

8:00–11:00 h

12:00–13:00 h

Podatelna, budova nám. Republiky 1

Pondělí

8:00–17:00 h

Úterý

8:00–14:00 h

Středa

8:00–17:00 h

Čtvrtek

8:00–14:00 h

Pátek

8:00–13:00 h

2. elektronická podatelna správce daně-Městského úřadu Blansko:

epodatelna@blansko.cz

3. forma technického nosiče datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány na nosičích: CD, DVD, USB-Flash Disk

Id datové zprávy: ecmb355

4. přípustné formáty datových zpráv, které je správce daně-Městský úřad Blansko způsobilý přijmout, stanoví vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

5. možnosti učinit podání správci daně pomocí technických prostředků:

a) datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslaná prostřednictvím datové schránky

b) datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových praktik. Takto učiněné podání musí být do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu

Jiná podání nejsou přípustná

6. čísla účtů, na které správce daně přijímá platby, způsob označení úhrady podle jednotlivých daní, jejichž správa mu náleží:

Čísla bankovních účtů:

105386798/0300 – pro platbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

19-329631/0100 – pro platby ostatních místních poplatků a peněžitých plnění v rámci dělené správy a jejich příslušenství, které jsou příjmem územního samosprávného celku

Variabilní symbol: variabilní symbol pro přesnou identifikaci platby místního poplatku nebo peněžitého plnění v rámci dělené správy (např. pokut a jejich příslušenství) sdělí daňovému subjektu příslušný správce daně,

Den platby:

  • u platby, která byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, den, kdy byla připsána na účet správce daně

  • u platby prováděné v hotovosti u správce daně den, kdy úřední osoba platbu převzala

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h