Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Účinnost od 01.02.2023

Obsah:

 1. Úvod

 2. Přístup k informacím

 3. Přijímání žádostí o informace

 4. Omezení práva na informace

 5. Vyřizování žádostí

 6. Úhrada nákladů

 7. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 8. Odvolání

 9. Evidence písemných žádostí a výroční zpráva

 10. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 11. Závěrečná ustanovení

Přílohy:

Zpracovaly:
Mgr. Markéta Mikulášková, vedoucí právního a personálního oddělení
Mgr. Kateřina Zouharová, právní a personální oddělení

Obdrží: starosta, místostarostové, vedoucí odborů a samostatných oddělení MěÚ, ředitel Městské policie Blansko

Čl. 1
Úvod

1.1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), upravuje podmínky práva fyzických a právnických osob na svobodný přístup k informacím a současně stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace povinnými subjekty poskytovány. Povinným subjektem podle zákona jsou i územní samosprávné celky a jejich orgány. Informace spadající do samostatné působnosti poskytuje město Blansko; informace spadající do přenesené působnosti poskytuje Městský úřad Blansko (dále společně jen „MěÚ“).

1.2. Tato směrnice upravuje postup MěÚ při poskytování informací podle zákona. Postup MěÚ upravený touto směrnicí plně respektuje ustanovení zákona a stanoví bližší podmínky při poskytování informací, které vycházejí z běžného fungování MěÚ. Tato směrnice se nevztahuje na poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou Sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákonů č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb., který je přílohou č. 1 této směrnice (dále jen „Sazebník“).

1.3. Spis k žádosti o informaci vede příslušný odbor nebo samostatné oddělení MěÚ (dále jen „odbor MěÚ“).

1.4. Vedoucí odboru příslušného k vyřízení žádosti o informaci určí v každém jednotlivém případě zaměstnance odboru pro vyřízení žádosti. Za správnou aplikaci zákona a této směrnice odpovídá vedoucí příslušného odboru MěÚ. 

Čl. 2
Přístup k informacím

2.1. V souladu se zákonem poskytuje MěÚ informace žadatelům na základě ústních či písemných žádostí nebo zveřejněním. Za písemnou žádost se považuje i žádost podaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (e-mail, datová schránka).

2.2. Pro informování veřejnosti jsou na podatelnách MěÚ v úředních hodinách k nahlédnutí seznamy hlavních dokumentů, zejména dokumenty koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle zákona včetně případných návrhů licenčních nebo podlicenčních smluv podle § 14b zákona, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii. Zaměstnanci podatelny jsou povinni dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí, na podatelně v budově nám. Republiky 1 lze tyto dokumenty též  okopírovat za úhradu dle Sazebníku. 

2.3. Některé výše uvedené dokumenty jsou zároveň veřejně přístupné na webových stránkách města Blansko, a to na adrese www.blansko.cz. Obecně závazné vyhlášky vydané Zastupitelstvem města Blansko a nařízení vydaná Radou města Blansko jsou k dispozici k nahlédnutí ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů na https://sbirkapp.gov.cz/.

2.4.  Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se za podmínek, které jsou objektivní, přiměřené, nediskriminační, nevýhradní a neomezují způsob ani účel následného využití poskytovaných informací (dále jen "standardní podmínky užití", § 4a odst. 1 zákona).  

2.5. Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje za standardních podmínek užití a ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní MěÚ spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i metadata musí splňovat otevřené formální normy (§ 4b zákona).

Čl. 3
Přijímání žádostí o informace

3.1. Zaměstnanci na všech odborech MěÚ přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (§ 13 odst. 1 zákona). Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel ústně poskytnutou informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba, aby podal žádost o poskytnutí informace písemně. 

3.2. Žádost o poskytnutí informace vyřizuje odbor MěÚ, jehož věcné působnosti se požadovaná informace týká. Zjistí-li věcně příslušný odbor MěÚ kdykoliv v průběhu vyřizování žádosti, že se žádost týká věcné působnosti více odborů MěÚ, jsou ostatní odbory povinny poskytnout tomuto odboru součinnost tak, aby mohla být žádost vyřízena ve lhůtách dle zákona. 

Čl. 4
Omezení práva na informace

4.1. Zaměstnanci neposkytnou podle této směrnice informace, na něž se vztahuje zvláštní úprava. Týká se to především evidence obyvatel, matriky, voličských seznamů apod. Neposkytují se také ty informace, které jsou označeny jako utajovaná informace, obchodní tajemství a informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem. Informace, které se týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (tzv. GDPR), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).  Poskytují se však osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení (§ 8a odst. 2 zákona). 

4.2. Zaměstnanci poskytnou základní osobní údaje o osobě, které město Blansko poskytlo veřejné prostředky. Tyto údaje se poskytují v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Neposkytnou se však základní osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území (§ 8b zákona).

4.3. Poskytují se též  informace o výši příjmu osoby, které město Blansko poskytlo nebo poskytuje veřejné prostředky mající povahu příjmu ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona o daních z příjmu. Tyto informace se poskytnou u osob, na které se vztahovaly nebo vztahují povinnosti podle zákona o střetu zájmů, člena statutárního, řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené městem Blansko, případně žadatel prokáže veřejný zájem na poskytnutí informace o výši příjmu této osoby a tento veřejný zájem v jednotlivém případě převažuje nad zájmem na ochraně této informace. Tyto údaje se poskytují v rozsahu: jméno, příjmení, funkční, pracovní či jiné obdobné zařazení a výše veřejných prostředků, na kterou vznikl nárok, před zdaněním a dalšími povinnými odvody za období podle žádosti. Na takto poskytnuté informace se nevztahuje povinnost jejich zveřejnění dle § 5 odst. 3 zákona (§ 8c zákona).

4.4. Neposkytují se informace, které jsou uvedeny v § 11 zákona, a to včetně informací, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům MěÚ. Povinnost poskytovat informace se rovněž netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4 zákona).

4.5. Žádost o informace, je-li cílem žadatele způsobit nátlak na fyzickou osobu, jíž se požadované informace týkají, pokud nejde o informace podle § 8a odst. 2 zákona, nebo způsobit nepřiměřenou zátěž povinného subjektu, lze za splnění podmínek dle § 11a zákona odmítnout, a to ve lhůtě do sedmi dnů ode dne přijetí žádosti. 

4.6. Žádost o informaci, kterou MěÚ nemá a jestliže povinnost ji mít nevyplývá ze zákona, lze odmítnout, ledaže lze požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které MěÚ má (§ 11b zákona).

Čl. 5
Vyřizování žádostí

5.1. Ústní žádosti

5.1.1. Zaměstnanci vyhoví ústním žádostem o poskytnutí informací, které jsou v mezích zákona. 

5.1.2. Ústní žádosti o informace se nezahrnují do počtu žádostí o informaci ve výroční zprávě dle § 18 zákona.

5.2. Písemné žádosti

5.2.1. Písemné žádosti o poskytnutí informace lze podat na podatelně, přímo na jednotlivých odborech MěÚ, kterých se záležitost týká, nebo elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny epodatelna@blansko.cz. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena MěÚ. Elektronicky podaná žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Není-li elektronická žádost o poskytnutí informace podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny (např. taková žádost je doručena přímo na e-mail konkrétního zaměstnance), není takový dotaz v souladu s § 14 odst. 4 zákona žádostí o poskytnutí informace dle zákona a při jeho vyřizování se nepostupuje dle zákona. V souladu se zásadou dobré správy je třeba takový dotaz vyřídit dle jeho obsahu, a to v přiměřené lhůtě.

5.2.2. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

5.2.3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona, vyzve zaměstnanec žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.

5.2.4. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pak vyzve zaměstnanec žadatele o poskytnutí informace ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy neupřesní, MěÚ rozhodne o odmítnutí žádosti.

5.2.5. Postup při vyřizování písemných žádostí je následující:
    • žádost se odloží, a to v případě, že nebude zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti MěÚ, žádost se také odloží, ale s tím, že se tato skutečnost do 7 dnů od doručení sdělí písemně žadateli,
    • splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, požadovaná informace se poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od doplnění či upřesnění žádosti (nejdříve však po zaplacení stanovené úhrady nákladů), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii listinnou nebo na paměťových médiích. Je-li zapotřebí licence podle § 14b zákona, předloží se v této lhůtě žadateli konečná licenční nabídka. Je-li žádost o poskytnutí informace podána elektronicky, lze požadovanou informaci poskytnout rovněž elektronicky, pokud žadatel uvede jako adresu pro doručování elektronickou adresu. Informace se poskytne v souladu se žádostí, a to za podmínek, které jsou objektivní, přiměřené, nediskriminační, nevýhradní a neomezují způsob ani účel následného využití poskytovaných informací, a ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti, včetně k ní se vztahujících metadat, pokud zákon nestanoví jinak (příslušný odbor není povinen měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci metadata, pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly pro příslušný odbor nepřiměřenou zátěží; v takovém případě vyhoví příslušný odbor žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena). Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo spojeno s nepřiměřenou zátěží, příslušný odbor poskytne takový celek v souladu se zákonem. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu informace, informaci příslušný odbor poskytne v elektronické podobě. 
    • lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů uvedených v § 14 odst. 6 zákona prodloužit, nejvýše však o deset dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován (tj. např. doručením na dodejku, žádostí o potvrzení o doručení v případě e-mailové komunikace).

5.2.6. Pokud žádost směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, mohou zaměstnanci místo poskytnutí této informace sdělit žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází (tzn. že zaměstnanec „zkopíruje“ v příslušném vyhledávači hypertextový odkaz na internetovou stránku, kde je informace zveřejněna, a ten žadateli sdělí, nebo slovně popíše cestu k informaci (např. informace se nachází na internetové stránce města Blansko, jejíž adresa je www.blansko.cz, v sekci „Samospráva“, podsekci „Zastupitelstvo města“).  Trvá-li však žadatel nadále na přímém poskytnutí zveřejněné informace, jsou zaměstnanci povinni tuto informaci poskytnout; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky (tzn. e-mailem, nebo prostřednictvím systému datových schránek) a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází. 

5.2.7. Do 15 dnů od poskytnutí informací odešle vedoucí příslušného odboru MěÚ poskytnutou informaci ke zveřejnění na internetových stránkách města Blansko správci internetových stránek. Zveřejněná informace musí být v otevřeném strojově čitelném formátu.  Vedoucí příslušného odboru MěÚ zajistí nezveřejnění případných osobních údajů, tedy odpovídá za anonymizaci zveřejňované informace. Nezveřejňují se žádné údaje o žadateli. Týká-li se poskytovaná informace příjemců veřejných prostředků, zveřejní se jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků (§ 8b odst. 3 zákona). Informace o příjmech fyzických osob poskytnuté podle § 8c zákona se nezveřejňují.

5.2.8. O informacích poskytnutých:
    • sdílením dat prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací, 
    • umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem, 
    • v jiné než elektronické podobě, nebo 
    • mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích 
postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah (§ 5 odst. 3 zákona). 

5.2.9. Poskytnutá nebo doprovodná informace musí být zveřejněna nejméně po dobu 6 let. 

5.3. Lhůty stanovené zákonem jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce v příloze č. 2 této směrnice.

Čl. 6
Úhrada nákladů

6.1. MěÚ je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. MěÚ je oprávněn žádat též úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě zasílání požadovaných informací poštou je žadatel povinen uhradit i poštovné dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.

6.2. Uvedené náklady je povinen uhradit žadatel. Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím informace podle zákona je příjmem města Blansko.

6.3. Výše nákladů se stanoví podle zveřejněného Sazebníku. Výše úhrady se stanoví vždy jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.  Úhrada nebude požadována, jestliže celková výše úhrady bez nákladů na odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nepřesáhne 30 Kč včetně.  

6.4. V případě, že MěÚ bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, zaměstnanec, který žádost o informaci vyřizuje, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před vlastním poskytnutím informace, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. V tomto oznámení musí být stanovena konkrétní výše úhrady a musí být podrobně zdůvodněno, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. 
Úhrada se provádí buď osobně na pokladně MěÚ (v částce vypočtené dle Sazebníku a zaokrouhlené na celé koruny dle matematických pravidel), složenkou nebo bezhotovostně (v částce přesně vypočtené dle Sazebníku) na účet města č. 19-0000329631/0100, variabilní symbol 4469. O stanovení povinnosti uhradit náklady bude příslušný odbor informovat odbor FIN. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává (tj. do 30 dnů ode dne doručení sdělení o požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace, stížnost se podává u MěÚ a rozhoduje o ní Krajský úřad Jihomoravského kraje). 
Vzor textu poučení: „Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace je možné podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne doručení sdělení o požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace. Lhůta pro podání stížnosti běží ode dne následujícího po dni doručení této výzvy. Stížnost se podává u MěÚ Blansko a rozhoduje o ní Krajský úřad Jihomoravského kraje.“

6.5. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, zaměstnanec žádost odloží. 

Čl. 7
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

7.1. Rozhodnutí se vydává jen v případě nevyhovění žádosti, a to byť i jen částečného odmítnutí žádosti. Na řízení o odmítnutí žádosti se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Rozhodnutí je třeba vydat do 15 dnů od data přijetí či doplnění žádosti.

7.2. Pokud nelze písemné žádosti o poskytnutí informace, byť i jen z části, vyhovět, informuje o tom vedoucí příslušného odboru MěÚ tajemníka MěÚ, a to neprodleně, ještě před vydáním rozhodnutí. 

7.3. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti se nemusí vydávat, pokud se poskytuje informace formou kopie dokumentu, z nichž byly vyloučeny pouze osobní údaje nebo informace, které jsou bankovním nebo obchodním tajemstvím a které byly získány při postupech podle správního, daňového nebo kontrolního řádu, ledaže žadatel trvá na vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti a toto ve lhůtách a za podmínek stanovených v § 15 odst. 3 zákona žadatel MěÚ sdělí.

7.4. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí obsahovat přesné označení MěÚ, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí (žadatele), výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, řádné a podrobné odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis vedoucího odboru s uvedením jména, příjmení a funkce. Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li ovšem tato osoba známa. Vzor rozhodnutí je obsažen v příloze č. 3 této směrnice. Podle toho, zda jde o informaci v samostatné nebo přenesené působnosti, se vybere hlavičkový papír v souladu s platným a účinným Spisovým řádem.

7.5. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti se doručuje žadateli do vlastních rukou.

Čl. 8
Odvolání

8.1. Proti rozhodnutí MěÚ o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání.  Pro odvolací řízení se použijí ustanovení správního řádu. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“). Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 15 dnů ode dne doručení odvolání postoupí, pokud MěÚ nerozhodne v této lhůtě sám v autoremeduře (§ 87 správního řádu). Postupuje se originál spisu MěÚ včetně odmítnuté informace a včetně soupisu všech jeho součástí (sběrného archu spisu). V předkládací zprávě odvolacímu orgánu příslušný odbor MěÚ popíše důvody pro vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci včetně jejich odůvodnění a dále se vypořádá s námitkami uvedenými v odvolání. 

8.2. Krajský úřad rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem Za podmínek stanovených v § 16 odst. 4 zákona může Krajský úřad vyzvat povinný subjekt k doplnění spisu. Krajský úřad v rozhodnutí o odvolání může původní rozhodnutí potvrdit a odvolání zamítnout. Pokud Krajský úřad neshledá důvody pro odmítnutí žádosti, může rozhodnutí MěÚ o odmítnutí žádosti nebo jeho část zrušit a řízení v tomto rozsahu zastavit. Současně může rozhodnutím přikázat MěÚ požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání MěÚ. MěÚ je právním názorem Krajského úřadu vázán. Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, nejde-li o postup podle § 16b odst. 2 zákona, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat (§ 16 odst. 5 zákona).

Čl. 9
Evidence písemných žádostí a výroční zpráva

9.1. Evidenci žádostí zajišťuje vedoucí příslušného odboru MěÚ. Evidují se zejména samotné písemné žádosti, veškerá rozhodná data, forma vyřízení žádostí, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, rozhodnutí o odvolání, soudní rozhodnutí ve věci a ostatní důležité podklady ve věci. Veškerá evidence za předcházející rok pak musí být zpracována a odevzdána vedoucími odborů MěÚ do konce měsíce ledna tajemníkovi MěÚ, který na základě toho sestaví výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona. 

9.2. Výroční zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok musí být zveřejněna vždy do 1. března následujícího kalendářního roku. Od 01.01.2024 lze výroční zprávu zveřejnit prostřednictvím centrálního registru sloužícího ke zveřejňování výročních zpráv spravovaného Ministerstvem vnitra.

Čl. 10
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

10.1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel:
    • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
    • kterému po uplynutí zákonné lhůty nebo po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti o informace stanovené v rozhodnutí podle § 16a odst. 6 písm. b) zákona nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
    • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo
    • který nesouhlasí s výší úhrady nebo s výší odměny za oprávnění informaci použít, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

10.2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní zaměstnanec písemný záznam.

10.3. Stížnost se podává u MěÚ, a to do 30 dnů ode dne:
    • doručení sdělení o odkazu na zveřejněnou informaci, o odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti MěÚ, nebo o výši požadované úhrady nákladů,
    • uplynutí 15 denní lhůty pro poskytnutí informace nebo řádně oznámené prodloužené lhůty,
    • uplynutí lhůty pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 3 zákona nebo pro vyřízení žádosti o informace stanovené v rozhodnutí podle § 16a odst. 6 písm. b) zákona.

10.4. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad.

10.5. MěÚ předloží stížnost spolu se spisovým materiálem (postupuje se originál spisu včetně soupisu všech jeho součástí  sběrného archu spisu) Krajskému úřadu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, sníží úhradu, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V předkládací zprávě Krajskému úřadu příslušný odbor MěÚ zdůvodní svůj postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a vypořádá se s námitkami uvedenými ve stížnosti a dále Krajskému úřadu předloží další materiály potřebné k posouzení stížnosti, které nejsou obsahem příslušného postupovaného spisu MěÚ (např. pro případ stížnosti na výši úhrady se připojí Sazebník). 

10.6. Krajský úřad při rozhodování o stížnosti přezkoumá postup MěÚ a rozhodne o stížnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena tak, že:
    a) postup MěÚ potvrdí,
    b) přikáže MěÚ, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí Krajského úřadu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutí žádosti v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, zruší rozhodnutí MěÚ o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví, současně rozhodnutím přikáže MěÚ požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání MěÚ (§ 16a odst. 6 písm. b) zákona), nebo
    c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti,
    d) stížnost odmítne, je-li podána opožděně, předčasně nebo osobou neoprávněnou.

10.7. Pokud Krajský úřad při rozhodování o stížnosti přezkoumává postup MěÚ ve věci uložené úhrady nákladů, rozhodne tak, že:
    a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
    b) výši úhrady nebo odměny sníží; v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, zruší rozhodnutí MěÚ o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví, současně rozhodnutím přikáže MěÚ požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne zaplacení úhrady či odměny (§ 16a odst. 7 písm. b) zákona),
    c) stížnost odmítne, je-li podána opožděně, předčasně nebo osobou neoprávněnou.

10.8. Rozhodnutí Krajského úřadu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona musí být zveřejněna (§ 5 odst. 1 písm. h) zákona), přitom se postupuje stejně jako v případě uvedeném v čl. 5.2.7. této směrnice. 

10.9. Rozhodnutí Krajského úřadu podle předchozích odstavců se oznamuje žadateli a MěÚ. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. Rozhodnutí Krajského úřadu lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 16b odst. 1 zákona).

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

11.1. Za aktualizaci této směrnice odpovídá oddělení PRAV.

11.2. Nedílnou součástí této směrnice jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákonů č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb.
Příloha č. 2 – Přehled lhůt dle zákona č. 106/1999 Sb.
Příloha č. 3 –  Vzor rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

11.3. Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici č. 6/2019 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 12.12.2019.

11.4. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01.02.2023.

V Blansku dne 31.01.2023

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
tajemnice MěÚ Blansko

 


Příloha č. 1 Směrnice Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

MěÚ Blansko
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákonů č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb.

Výše úhrady se stanoví vždy jako součet dílčích částek odvozených přímých nákladů. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Úhrada nebude požadována, jestliže celková výše úhrady bez nákladů na odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nepřesáhne 30 Kč včetně.

1. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

Při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání (včetně odvodů a režie) 283 Kč.

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto náklady účtovány na základě individuální kalkulace.

Úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací lze požadovat pouze při poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

2. Kopírování a skenování na kopírovacích strojích, tisk na tiskárnách PC:

 1. černobílé

 • formát A4 jednostranný………………………………………………………… 0,50 Kč/A4

 • formát A4 oboustranný…………………………………………………………. 0,90 Kč/A4

 • formát A3 jednostranný………………………………………………………… 2,00 Kč/A3

 • formát A3 oboustranný………………………………………………............... 3,00 Kč/A3

 • atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) ……….……. individuální kalkulace nákladů

 1. barevné

 • formát A4 jednostranný ……………………. …………………………………. 2,50 Kč/A4

 • formát A4 oboustranný ………………………………………………………… 4,00 Kč/A4

 • formát A3 jednostranný ……………………………………………..…………. 3,00 Kč/A3

 • formát A3 oboustranný ……………………… ………………………………... 5,00 Kč/A3

 • atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) …………….. individuální kalkulace nákladů

3. Kopírování velkoformátových mapových podkladů:

 • náklady ve výši ceny zhotovení kopie

Poskytnutí informace na CD/DVD:

 • nenahrané CD/DVD s obalem ……………….………..……………….…….……. 10 Kč/1ks

 • jiný nosič ………………..……………… individuální kalkulace nákladů (podle pořizovací ceny)

Odeslání informace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb:

 • náklady na poštovní služby dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb


Příloha č. 2 Směrnice Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

PŘEHLED LHŮT DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací

Do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, resp. v prodloužené lhůtě (resp. do 15 dnů po zaplacení úhrady)

Zveřejnění poskytnuté informace

Do 15 dnů od jejího poskytnutí

Sdělení o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace

Před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace

Nejvýše o 10 dnů

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp. části žádosti

Do 15 dnů od přijetí žádosti, resp. v prodloužené lhůtě

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp. části žádosti za podmínek dle § 11a zákona

Do 7 dnů od přijetí žádosti

Odkaz na zveřejněnou informaci

Do 7 dnů od přijetí žádosti

Odložení žádosti – sdělení žadateli [§ 14 odst. 5 písm. c) zákona]

Do 7 dnů ode dne doručení žádosti

Výzva žadateli, aby žádost doplnil nebo upřesnil [§ 14 odst. 5 písm. a) a b) zákona]

Do 7 dnů ode dne podání žádosti

Lhůta, ve které musí být žádost doplněna nebo upřesněna

30 dnů od doručení výzvy

Lhůta pro podání odvolání

Do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

Lhůta pro předložení odvolání nadřízenému orgánu

Do 15 dnů ode dne doručení odvolání

Lhůta pro vyřízení odvolání

Do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem

Výzva k úhradě nákladů

Před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace

Odložení žádosti – neuhrazení nákladů

Po uplynutí 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, resp. doručení oznámení o úhradě

Odložení žádosti – nedoplnění údajů [§ 14 odst. 5 písm. a) zákona]

Po uplynutí 30 dnů ode dne doručení výzvy k doplnění

Podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

Do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona

Předložení stížnosti nadřízenému orgánu

Do 7 dnů ode dne doručení stížnosti

Lhůta pro vyřízení stížnosti

Do 15 dnů od předložení stížnosti

Zveřejnění poskytnuté nebo doprovodné informace

Nejméně po dobu 6 let

 


Příloha č. 3 Směrnice Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vzor rozhodnutí o odmítnutí žádosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

odbor název

oddělení název

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

 

 

Sp. zn.:

 

Čj.:

 

 

 

Vyřizuje:

 

Tel.:

 

E-mail:

 

ID dat. schránky:

ecmb355

 

 

Datum:

 

 

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Blansko/Město Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 00279943 jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržel/o dne .... písemnou/elektronickou žádost pana/paní jméno a příjmení, popř. název právnické osoby, nar./IČO: .........., bytem/se sídlem ......, elektronická adresa ........ o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se ........ (stručně opsat, o jaké informace se žádá).

Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí požadované informace, rozhodl/o Městský úřad/město Blansko v souladu s § 7, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 11 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, § 11a, § 11b (vybere se vhodná varianta podle důvodu odmítnutí)a podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů takto:

Žádost pana/paní jméno a příjmení, popř. název právnické osoby, nar./IČO: .........., bytem/se sídlem ....., elektronická adresa ........ ze dne …... o poskytnutí informace týkající se ........ (stručně opsat, o jaké informace se žádá)

se odmítá.

Odůvodnění:

Dne ….. obdržel/o Městský úřad/město Blansko jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) písemnou/elektronickou žádost pana/paní jméno a příjmení, popř. název právnické osoby, nar./IČO: .........., bytem/se sídlem ......, elektronická adresa ........ o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ“), týkající se ........ (stručně opsat, o jaké informace se žádá).

Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí požadované informace, vydává město/Městský úřad Blansko (dále jen „městský úřad“) toto rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které odůvodňuje následovně: (dále se vybere některá z variant A) až LJ) podle důvodu odmítnutí).

A) Podle § 7 InfZ je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. Co je utajovanou informací, stanoví zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že výše specifikované informace požadované v žádosti pana/paní …...... jsou utajovanou informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

B) Podle § 8a InfZ informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Ochranu osobních údajů upravují zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Správce osobních údajů může osobní údaje zpracovávat a předávat jiné osobě pouze za podmínek stanovených v těchto předpisech. Vzhledem k tomu, že výše specifikované informace požadované v žádosti pana/paní ….......... obsahují osobní údaje a nejsou splněny podmínky pro jejich poskytnutí dle právních předpisů upravujících jejich ochranu, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

C) Podle § 8b InfZ povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky, což se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území. Základní osobní údaje se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Vzhledem k tomu, že pan/paní …................. požaduje poskytnutí informace nad rámec tohoto zákonného ustanovení, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

D) Podle §8c InfZ povinný subjekt poskytne informaci o výši příjmu osoby, které poskytl nebo poskytuje veřejné prostředky mající povahu příjmu ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů jako veřejnému funkcionáři, na kterého se vztahovaly nebo vztahují povinnosti podle zákona o střetu zájmů, členovi svého statutárního, řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu, anebo pokud žadatel prokáže veřejný zájem na poskytnutí informace o výši příjmu této osoby a tento veřejný zájem v jednotlivém případě převažuje nad zájmem na ochraně této informace. Informace o výši příjmu se poskytne v rozsahu jméno, příjmení, funkční, pracovní či jiné obdobné zařazení a výše veřejných prostředků, na kterou vznikl nárok, před zdaněním a dalšími povinnými odvody za období podle obsahu žádosti. Vzhledem k tomu, že pan/paní …………… požaduje poskytnutí informace nad rámec tohoto zákonného ustanovení, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

E) Podle § 9 InfZ pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne. Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. Za obchodní tajemství lze v souladu s § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považovat skutečnosti konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Vzhledem k tomu, že pan/paní ….................. požaduje poskytnutí informace, která má povahu obchodního tajemství, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Právo k tomuto obchodnímu tajemství vykonává …..... (doplní se subjekt, který vykonává právo obchodního tajemství, popř. Var:/Kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství, není městskému úřadu známo.)

F) Podle § 10 InfZ informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. Vzhledem k tomu, že pan/paní …............... požaduje poskytnutí informace, získané městským úřadem na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení (vybere se vhodná varianta), rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

G) Podle § 11 odst. 1 InfZ povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
        a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
    b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
    c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas,
    d) její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje účinnost bezpečnostního opatření stanoveného na základě zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, 
    e) její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje výkon zahraniční služby při ochraně zájmů 
    České republiky a jejích občanů v zahraničí, 
    f) její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje ochranu kritické infrastruktury, nebo
    g) byla vytvořena nebo získána v přímé souvislosti se soudním, rozhodčím, správním nebo obdobným řízením, a to i před jeho zahájením, a její poskytnutí může ohrozit rovnost účastníků tohoto řízení.
Vzhledem k tomu, že pan/paní …...... požaduje poskytnutí informace …........... (vybere se vhodná varianta z písm. a), b), c), d), e), f), g), rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

H)  Podle § 11 odst. 2 InfZ povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
    a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
    b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
    c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského, nebo 
    d) jde o informaci, která se týká stability finančního systému.
Vzhledem k tomu, že pan/paní ….............. požaduje poskytnutí informace …............ (vybere se vhodná varianta z písm. a), b), c), d)), rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského vykonává ….. (doplní se autor, popř. Var:/ Kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, není městskému úřadu známo.)

I)  Podle § 11 odst. 3 InfZ informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů 
v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. Vzhledem k tomu, že pan/paní ................ požaduje poskytnutí informace, na něž se v souladu se zákonem ..... (např. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů) vztahuje povinnost mlčenlivosti, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

J)  Podle § 11 odst. 5 InfZ povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva 
     autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, je-li v držení
    a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
    b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
    c) knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
    d) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
    e) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
Poskytování těchto informací v souladu se zvláštními předpisy tím není dotčeno.
Vzhledem k tomu, že pan/paní …............... požaduje poskytnutí informace …............ (vybere se vhodná varianta z písm. a), b), c), d), e)), rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

K)  Podle § 11 odst. 6 InfZ povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním 
řízení nebo bezpečnostních sborů, která se týká předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, pokud by její poskytnutí ohrozilo práva třetích osob anebo schopnost orgánů veřejné moci předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost, stíhat trestné činy nebo zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost České republiky. Vzhledem k tomu, že pan/paní ….......... požaduje poskytnutí informace týkající se trestního řízení, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

L)  Podle § 11a InfZ může povinný subjekt odmítnout žádost nebo její část pokud lze ve vztahu k ní 
dovodit, že cílem žadatele je způsobit 
a) nátlak na fyzickou osobu, jíž se týkají požadované informace, pokud nejde o informace podle § 8a odst. 2, nebo  
b) nepřiměřenou zátěž povinného subjektu; za způsobení nepřiměřené zátěže se považuje také podávání žádostí o informace u většího počtu povinných subjektů bez zjevné obsahové souvislosti požadovaných informací, 
a to zpravidla v reakci na předcházející postup povinného subjektu vůči žadateli nebo na vztah s fyzickou osobou uvedenou v písmenu a).Vzhledem k tomu, že z podané žádosti  pana/paní ….......... je zřejmé, že cílem žádosti je způsobit nátlak na fyzickou osobu, jíž se týkají požadované informace, a přitom nejde o informace podle § 8a odst. 2/var. z podané žádosti  pana/paní ….......... je zřejmé, že cílem žádosti je způsobit povinnému subjektu nepřiměřenou zátěž, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

M)  Podle § 11b InfZ může povinný subjekt odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže  
požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.
Vzhledem k tomu, že z podané žádosti  pana/paní ….......... je zřejmé, že povinný subjekt požadovanou informaci nemá a není ani povinen ji mít, požadovanou informaci nelze získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí zákona, rozhodl městský úřad o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 InfZ podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným na adresu Město Blansko/Městský úřad Blansko, odbor……………, nám. Svobody 32/3/nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko.  O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí.

 

otisk úředního razítka

 

titul, jméno, příjmení
vedoucí odboru….

 

            aktualizováno: 1. 2. 2023, 11:50 h