Městská policie Blansko slaví 20 let

27. června 2012, ostatní, přečteno: 5966×

Historie městské police v Blansku se začala psát 16. června 1992, kdy Městské zastupitelstvo Blansko na svém zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/92, kterou se zřizuje Městská policie Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Městská policie Blansko začínala v roce vzniku, v roce 1992 se čtyřmi strážníky a za uplynulých dvacet roků prošla velkým a významným vývojem a absolvovala celou řadu výrazných změn. O historii i práci městské policie si povídám s jejím ředitelem Martinem Lepkou.

Jakými předpisy se městská policie řídí?

Základní povinnosti, úkoly a oprávnění obecní policie jsou vyjmenovány a dány zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Mimo to plní řadu dalších úkolů, stanovených zvláštními zákony.

Při přípravě a schvalování zákona o obecní policii v roce 1991 panovaly určité rozpaky, pochybnosti a možno říct i obavy z toho, jaké pravomoci a povinnosti strážníkům zákonem svěřit. Uplynulé roky však jednoznačně potvrdily a prokázaly, že obecní a městské policie si svoji nezastupitelnou roli ve společnosti a ve státě plní.

ředitel MP Martin Lepka
Ředitel Městské policie Blansko Martin Lepka.

Důkazem toho byla rozsáhlá novela zákona o obecní policii s platností od 1. ledna 2003. Obecní policie jsou na základě této novely nově zřizovány jako orgány obce, nikoli pouze organizační složky obce, a mají možnost plnit úkoly i na území jiných obcí na základě veřejnoprávní smlouvy, jsou upravena oprávnění vyžadovat od příslušných orgánů údaje z jejich informačních systémů, novelou je ustanoveno oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných a při provádění zákroků nebo úkonů.

Městská policie začínala se čtyřmi strážníky. Kolik jich má dnes?

V současné době má naše městská policie 19 strážníků a jednu administrativní pracovnici a je největší městskou policií v našem regionu. Zajišťujeme nepřetržitý 24hodinový provoz ve 12hodinových směnách s obsazením zpravidla 1+2, tedy dozorčí služba a dvoučlenná hlídka strážníků v terénu.

Zlepšilo se i vybavení. Disponujeme třemi služebními vozidly a ke své práci využíváme další moderní techniku, např. laserový měřič rychlosti nebo digitální analyzátor alkoholu v dechu Dräger, provozujeme moderní kamerový systém, využíváme sledovací systém služebních vozidel GPS a další.

Na jaké oblasti se činnost městské policie zaměřuje?

Rozdělil bych to do tří základních bodů. Prvním je prevence, pak oblast veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob, majetku občanů a dopravy a nakonec spolupráce s dalšími orgány.

Především prevenci kriminality je věnována maximální pozornost. Město Blansko je od roku 2002 zapojeno do programu zastřešovaného MV ČR, byla také zřízena Komise pro prevenci kriminality Rady města Blanska.

V letech 2002–2011 bylo do projektů prevence vloženo přibližně 9 mil. korun, z toho 5,5 mil. bylo získáno na dotacích z MV ČR nebo kraje. Zatím nejrozsáhlejším a nejnákladnějším programem situační prevence Městský dohlížecí kamerový systém (MKDS), který je jednoznačně přínosný, protože ve sledovaných lokalitách došlo k poklesu pouliční kriminality, vandalských projevů apod. Dnes městská policie provozuje 14 kamerových bodů a využívá také kamerový systém Muzea Blansko.

Pracujete i na jiných projektech?

Dalším velmi významným projektem prevence kriminality v našem městě je tzv. „Senior linka 156“. Je určen seniorům, osobám žijícím osamoceně případně osobám hendikepovaným. Ti si díky němu mohou přivolat pomoc i v takovém případě, kdy osoba nemohou k telefonu. Např. když se nemohou hýbat nebo je někdo obtěžuje. Využíváno je 25 těchto zařízení.

Strážníci ale zajišťují také provoz tísňového volání 156, provoz pultu centralizované ochrany, bezplatnou evidenci jízdních kol, pravidelný dozor u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol i přednášky a besedy.

Nejvíc se občané se strážníky setkají asi při řešení nějakého problému...

Je nutné si uvědomit, že městská policie je také složkou represivní. A to se promítá v oblasti veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku občanů a v oblasti dopravy.

Strážníci řeší mj. volné pobíhání psů, znečišťování veřejných prostranství, napadení člověka zvířetem, rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, krádeže v obchodech, konzumace alkoholu mladistvými, odstavené vraky vozidel, ale také přestupky v dopravě – porušování zákazů, stání vozidla tam, kde není povoleno, včetně záborů veřejných prostranství, nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti v Blansku a integrovaných obcích či řízení vozidla po požití alkoholu.

Takových zaznamenaných událostí není za rok zrovna málo. Například za rok 2011 to bylo celkem 4 035 událostí. Z toho bylo 3 370 přestupků, 40 trestných činů (nejčastěji krádež) a 625 dalších úkonů (doručování písemností, otvírání bytů, kontrola objektů a podobně).

zákrok strážníků
Mezi běžnou činnost strážníků patří řešení drobných krádeží v obchodech.

Právě kvůli častému měření rychlosti se na ně někteří občané zlobí.

Chtěl bych zdůraznit, že rozhodně nesouhlasím s názorem, že městská policie tohoto oprávnění zneužívá a že si jej přeměnila na velmi výnosný zdroj příjmů pro městskou pokladnu. Je to pouze jedna z mnoha činností, kterou v oblasti dopravy provádíme, rozhodně však není hlavní a pro nás nejdůležitější.

Kontrola dodržování rychlostních limitů je velmi důležitá nejen z hlediska represe, ale především z hlediska prevence. Pokud řidiči ví, že se v určitém úseku měří, zpomalí a rychlostní limity dodržují. V úsecích, kde městská policie provádí měření, poklesl počet zjištěných přestupků přibližně na jednu třetinu oproti předchozímu období.

Jako třetí bod jste zmínil spolupráci s dalšími orgány.

Bez toho si práci městské policie nelze představit. Je založena především na spolupráci s orgány města, komisemi, orgány státní správy, sdruženími, komunikaci s médii atd.

Jako velmi důležitou bych označil spolupráci s naším zřizovatelem a s orgány města. Zajišťování bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality věnuje město značnou pozornost. Spolupodílí se na tom také prostřednictvím vydávání obecně závazných vyhlášek. Do rukou městské policie se tak dostává další rozšiřující a účinný nástroj, který slouží k posílení pravomocí strážníků při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

Jako naprosto nezbytnou bych označil spolupráci s Policií České republiky, a to nejen při výkonu vlastní služby, ale také při odborném výcviku a proškolování.

Jak vidíte budoucnost městské policie?

Rádi bychom pokračovali v nastavené koncepci práce a rozvoji jednotlivých činností. Výrazně se zvýšila úroveň, kvalita a efektivita výkonu služby strážníků. Za velmi podstatné v naší další práci a za důležitou zpětnou vazbu ve vztahu občan – strážník považuji to, že došlo také ke zvýšení důvěry občanů k činnosti městské policie.

Ničeho z toho, co jsem zde uvedl, by ale městská policie nedosáhla bez podpory a přízně předešlých vedení a samozřejmě současného vedení města Blanska.

Za jejich podporu a spolupráci bych jim všem z pozice ředitele městské policie chtěl vyjádřit své poděkování a vyslovit přesvědčení, že město Blansko bere a vnímá svoji práci v oblasti bezpečnosti komplexně a velmi zodpovědně.

Jsem přesvědčen, že i v budoucnu bude vedení města považovat za jednu ze svých priorit podporu jednotlivých oblastí činností, které mají za úkol chránit veřejný pořádek a bezpečnost občanů města Blanska.