Cena vody pro rok 2015 se zvedla jen nepatrně

15. ledna 2015, ostatní, přečteno: 2434×

Voda pro rok 2015 opět podražila, ale nárůst není v tomto roce tak vysoký, jako byl v letech minulých. Cena vody vzrostla z 89,96 Kč na 90,77 Kč za kubík. Podobně nízký nárůst se dá očekávat i v dalších letech.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Cena vodného a stočného je státem přísně regulovaná. Její výši určují především dotační podmínky Evropské unie a Státního fondu životního prostředí, k nimž jsme se zavázali přijetím dotací do obnovy infrastruktury, zlepšování kvality a čištění odpadních vod. Povinný roční nárůst cen vody je dán každému uživateli dotace z Evropské unie či národních zdrojů, který ji využívá na budování nových vodovodů a kanalizací nebo rekonstrukce čistíren a úpraven vod, aby splňovaly přísné normy o ochraně životního prostředí. Účelem takovéhoto povinného ročního nárůstu cen vody je zajištění dostatečných finančních zdrojů v budoucnosti, aby již nebyly potřeba výše uvedené finanční dotace.

V prvním pololetí letošního roku SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚST A OBCÍ s.r.o. společně s vedením VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., vyjednaly na Ministerstvu životního prostředí snížení tohoto povinného nárůstu, a to z 5 % na 2 % nad inflaci, což povede ke zpomalení růstu ceny vody a postupné úspoře lidí na ceně vody.

„Někomu se to sice může zdát málo, nicméně jednáními o snížení nárůstu cen se nám podařilo značně omezit celkový nárůst cen za vodné a stočné. V roce 2020 se tak dá čekat, že cena bude oproti původním očekáváním nižší až o 16,60 korun za kubík,“ uvedl předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Jindřich Král.

II. jednání předsednictva Svazku se uskutečnilo 1. prosince 2014 v prostorách Vodárenské akciové společnosti v Boskovicích (dále jen VAS, a.s.). Mezi nejdůležitější body patřilo určení svazkové ceny vodného a stočného pro rok 2015, dále pak odsouhlasení rozpočtu svazku na tentýž rok a v neposlední řadě i schválení plánu financování obnovy (PFO) VaK na rok 2015.

Velmi důležitou skutečností je, že pokud subjekt, jako je Svazek, pracuje aktivně zejména v oblasti investic do vodohospodářské infrastruktury s podporou dotačních peněz, musí se opírat o dva důležité dokumenty – Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Směrnici MŽP č.12/2009. Oba dokumenty zajišťují, že v „přijatelných“ provozních smlouvách je upravena a obsažena cenotvorba a finanční model.

Na jednání byla stanovena i výše nájemného, které VAS, a. s. odvádí do Svazku – 75.500.000 Kč. Předsednictvem byl odsouhlasen rozpočet Svazku pro rok 2015, a to s celkovými příjmy ve výši 424.979.043 Kč a výdaji v téže výši. Tento rozpočet schválila valná hromada Svazku na svém zasedání dne 22.12.2014.

Přehled ceny za vodné a stočné s DPH:

 

2014

2015

Rozdíl

Blanensko

89,96 Kč

90,77 Kč

0,81 Kč (0,9 %)
zvýšilo se jen vodné

O připravovaných akcích Svazku informoval na posledním zasedání zastupitelstva Ing. Jiří Charvát: „Dle schváleného Plánu financování obnovy (PFO) vodovodů a kanalizací na rok 2015, by mělo být v Blansku v roce 2015 realizováno či zahájena příprava rekonstrukce vodovodu na ulici Svitavské, která bude plně hrazena z PFO Svazkem a provedena ve spolupráci se Správou a údržbou silnic. Rozpočtové náklady jsou asi 4 mil. Kč. Dále je v plánu výstavba vodojemu na Klepačově. Ta bude hrazena městem Blanskem z plusovosti a získané dotace z nejbližší možné výzvy v novém programovém období (předpoklad jaro 2015). Rozpočtové náklady činí 12 mil. Kč. Měly by také být zahájeny projektové práce na opravě vodovodu a kanalizace v Blansku v ulici Nad Žlíbkem (cca 100 tis. Kč) a na výtlaku z čerpací stanice Kamenolom (cca 500 tis. Kč).“

K dlouhodobým úkolům v roce 2015 patří:

  • vyjednat se SFŽP začlenění akce „Jedovnicko – 1. fáze“ (odkanalizování poloviny obce Rudice oddílným systémem kanalizace a nahrazení nevyhovující ČOV Rudice čerpací stanicí s výtlakem do Jedovnic a napojení na gravitační kanalizaci ukončenou rekonstruovanou ČOV Jedovnice) dotované z fázové výzvy do finanční analýzy dotačních akcí, které již proběhly a tím pozitivně ovlivnit cenu stočného pro další roky.
  • prověřit možnosti a případně refinancovat úvěry použité na projekty Dyje I a Dyje II
  • snížení nákladů při obnově a investicích využitím kontraktů inhouse
  • dokončit probíhající soudní spor s městem Kunštát
  • zviditelnění Svazku (činnost, investice, navázat spolupráci se školami apod.)

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter