Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Změny zákonů zdraží od roku 2017 vodné a stočné

6. dubna 2016, ostatní, přečteno: 2846×

V rámci Světového dne vody se v Boskovicích 18. března 2016 uskutečnilo tradiční setkání zástupců obcí a vodohospodářů. Letos se zaměřilo hlavně na dopady vyšších poplatků za podzemní a odpadní vody.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vyšší poplatky za podzemní vody, odpadní vody a jakost

Za Blansko se setkání zúčastnil předseda Svazku vodovodů a kanalizací a ředitel společnosti Služby Blansko, s. r. o. Jiří Charvát. Požádali jsme ho o vysvětlení některých změn a jejich dopadu na cenu vody.

„Legislativních změn se chystá hned několik. Tou nejdůležitější je změna zákona o vodách. Dále se chystají úpravy zákona o odpadech a návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Všechny tyto změny se promítnou do ceny vody, která pak dopadá na odběratele. Zákon o vodách nově zvýší poplatky odběru podzemních vod pro úpravu na vodu pitnou. Zvednou se také poplatky za vypouštění odpadní vody čištěné, ale hlavně vody nečištěné do vodních toků,“ shrnul plánované změny hned na úvod.

Předpokládaná účinnost zákona, který v navržené podobě zvýší vodné i stočné, je od 01.01.2017. Tu se ale pravděpodobně nepodaří oddálit, ani prosadit zásadní změny. „Jednal jsem s poslancem Lubomírem Toufarem. Bavili jsme se o rozložení navýšení do delšího období. Nad navrženými a zapracovanými změnami ale obecně panuje shoda a zákon v této podobě tak zřejmě projde,“ uvádí Charvát.

Poplatek za odběr podzemních vod se nyní týká všech míst, kde odběratel za rok odebere 6 000 m³. Novela zákona tento limit snižuje na 3 000 m³. Zvýší se tedy počet poplatníků. Nyní, v roce 2016, činí poplatek za odběr podzemní vody 2 Kč/m3. V roce 2017 a 2018 se má platit o 100 % víc, tedy 4 Kč/m3, v roce 2019 už 5 Kč a dále se každý rok poplatek zvyšuje až do roku 2022 na cílovou částku 8 Kč/m3.

„Pokud počítáme průměrnou ztrátu na rozvodech vody v ČR 20 % a připočteme technologickou vodu potřebnou na úpravu, vychází, že v roce 2022 bude nárůst ne 6, ale nejméně 8 korun. Podobně jen za první rok bude skutečné navýšení asi 2,50 Kč.

Kolik je to v absolutním vyjádření? Dnes Svazek platí za podzemní vodu 21,7 milionu korun. V roce 2022 naroste tento poplatek, při dnešních odběrech, až na 87 milionů korun.

Cena vody roste každým rokem už nyní, a to podle pravidla při čerpání dotací z EU, které příjemce dotace zavazuje stanovit takovou cenu, aby byl projekt udržitelný. Dnes se zvyšuje pravidelně 2 % nad inflaci, což bude, velmi hrubě spočítáno, dalších cca 2,50 Kč.

„Cena za podzemní vodu je dle mého názoru skrytá daň, která se odvádí celnímu úřadu. V konečném důsledku nemají tyto peníze žádný přínos pro danou vodárenskou společnost, ani svazek, ani soustavu. Jsou jen příjmem státního rozpočtu,“ zdůrazňuje.

vodojem Blansko – Sever
V loňském roce Svazek opravil vodojemy Podlesí, Staré Blansko, Hořice, Sever (na fotografii) a Horní Lhota. Foto: Svazek VAK

Změny nastanou ale také v oblasti stočného.

Poplatek za jakost vyčištěné odpadní vody

Limit pro plátce/znečišťovatele se snižuje na polovinu, tedy ze 100 000 na 50 000 m³/rok. Za kvalitně vyčištěnou a do řeky vypuštěnou vodu splňující všechny limity se dnes platí 0,10 Kč/m3. V letech  2017–2020 to bude 0,20 Kč a od roku 2021 0,30 Kč/m3.

Poplatek za nečištěnou odpadní vodu se za sedm let zvedne na stonásobek

Dnes je na stejné úrovni jako u vody čištěné, tedy deset haléřů za kubík, ale v dalších letech poměrně výrazně narůstá. Od roku 2017 na 0,50 Kč/m3, v letech 2018–2019 na 1 Kč, od roku 2020 na 3 Kč, v období 2021–2022 na 5 Kč a od roku 2023 bude poplatek za vypouštění nečištěné odpadní vody 10 Kč/m3.

„V okrese Blansko máme obce jako Olomučany, Sudice nebo Borotín, kde není čistírna odpadních vod. Tam, kde se nečištěná voda vypouští, bude mít zásadní vliv na cenu stočného. Výpočet poplatku za nečištěnou vodu ovlivní ještě sazba za obsah amoniakálního dusíku a fosforu. Ta nastavuje jednak limity zpoplatnění a také koncentrační zpoplatnění. Toto dále zdraží vypouštěnou vodu,“ upozorňuje Charvát.

Na čistírnách tak bude projektován a stavěn terciální stupeň čištění, který si poradí s fosforem a dusíkem. Především velké čistírny nad 10 000 ekv. obyvatel si musí umět poradit s těmito látkami.

Například ve zmiňovaných Olomučanech se čistírnu odpadních vod nevyplatí vůbec stavět. Obec je však členem Svazku, který funguje na principu solidarity. Náklady za vypouštění odpadní vody se tak rozpočítají mezi všechny členy.

Zpřísnění nakládání s kalem z odpadních vod

Upravený kal se dnes mj. ukládá na zemědělskou půdu. Od roku 2019 se zpřísňují mikrobiologické limity pro přímé použití a také podmínky pro skladování, uložení nebo nakládání s tímto druhem odpadu. To si vynutí investice do stavebně-technických úprav na čistírnách odpadních vod. Odložená platnost od roku 2019 tak dává šanci obcím se na vše řádně připravit.

Svazek investuje

K nejvýznamnějším vodohospodářským akcím v letošním roce patří dokončení rekonstrukce vodovodních páteřních přivaděčů Lažany–Blansko a Bořitov–Blansko. „Výměna přivaděčů sníží ztráty i poruchovost, zabezpečí dlouholetou životnost a ještě zvýší i tak vysokou kvalitu vody. Na tyto skupinové vodovody se také napojují v poslední době další a další obce, v roce 2015 to bude například Okrouhlá, na připojení pracuje Šebrov a podobně, “ dodal ředitel boskovické divize Vodárenské akciové společnosti, a. s., Petr Fiala.

V dlouhodobém měřítku se plánuje propojení skupinového vodovodu Blansko se skupinovým vodovodem Jedovnice. V rámci této stavby je zde přímý dopad pro městskou část Lažánky.

Druhou významnou akcí, kterou investičně zajišťuje Svazek, je přestavba kanalizačního systému pro Jedovnice, Krasovou, Vilémovice, Rudici a Senetářov, díky nimž dojde k lepší ochraně významných podzemních lokalit Chráněné krajinné oblasti Moravského krasu.

V Blansku vodohospodáři spolupracovali na opravách ulice Svitavské, kde byl zrekonstruován vodovod včetně přípojek. V Blansku i okolí si pak lidé mohou všimnout řady zrekonstruovaných vodojemů a dalších vodohospodářských objektů, jsou to například vodojemy Podlesí, Staré Blansko, Hořice, Sever, Horní Lhota. Tyto opravy přišly na více než 1 milion Kč.

V letošním roce budou opravy pokračovat. Plánována je oprava vodojemu v Lažánkách a vodojemu Olešná, Češkovice a Těchov by měly být napojeny na vodárenský dispečink. Stavba na Obůrce zamezí občasným zákalům vody v síti, zejména v letních měsících. Připraven je i soubor opatření, díky kterým dojde mimo jiné ke zvýšení tlaku vody v síti Dolní Lhoty a Spešova.

Stanislav Mrázek