Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: redaktor/ka

24. srpna 2021, volné pozice, přečteno: 1552×

Hledáme nového redaktora či redaktorku tiskového úseku odboru vnějších vztahů MěÚ Blansko. Zájemci, kteří mají dokončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání s maturitou, jsou komunikativní, umí pracovat s textem a orientují se na sociálních sítích, se mohou přihlásit do 13. září 2021. Zaměření na mediální studia a žurnalistiku nebo praxe v hromadných sdělovacích prostředcích je výhodou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

-         státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,

-         občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost.

Požadované kvalifikační předpoklady:

-         vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání s maturitou (zaměření na mediální studia a žurnalistiku nebo praxe v hromadných sdělovacích prostředcích výhodou).

Další požadované předpoklady:

-         znalost prostředí sociálních sítí a práce s nimi,

-         schopnost práce s textem,

-         flexibilita a umění jednat s lidmi,

-         vynikající komunikační schopnosti,

-         schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,

-         základní znalost zákona o obcích a fungování samosprávy,

-         znalost anglického jazyka výhodou,

-         znalost práce na PC,

-         řidičský průkaz sk. B.

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 1. 10. 2021 nebo dle dohody, MěÚ Blansko.

Místo výkonu práce: Blansko.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 13. 9. 2021

Náležitosti přihlášky:

-         jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, kontaktní telefon, datum a podpis,

-         životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

-         výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

-         ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „OVV RED – NEOTVÍRAT“ na adresu:

město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík                                                       

tajemník MěÚ Blansko                                            

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů